Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. septembra 2012

Úspešný pilotný projekt posilnil kybernetickú bezpečnosť v inštitúciách EÚ

Inštitúcie EÚ posilnili boj proti kybernetickému ohrozeniu vytvorením stáleho tímu reakcie EÚ na núdzové počítačové situácie tzv. CERT-EÚ. Toto rozhodnutie nadväzuje na úspešnú ročnú pilotnú fázu tímu, ktorý zaznamenal priaznivé posúdenia od klientov a odborníkov.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyhlásil: „inštitúcie EÚ, podobne ako všetky ostatné dôležité organizácie, sú často terčom incidentov narušenia bezpečnosti informácií. CERT-EÚ nám pomáha zlepšiť našu ochranu pred takýmito hrozbami. Je veľmi úspešným príkladom toho, čo môžu inštitúcie EÚ dosiahnuť, ak spolupracujú. Chceme, aby náš tím CERT patril medzi najlepších a aby v úzkej spolupráci prispieval s ostatnými členmi spoločenstva CERT ku kybernetickej bezpečnosti pre všetkých“.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová uviedla: „Kybernetická bezpečnosť je pre blaho a konkurencieschopnosť Európy prioritným aspektom. Inštitúcie EÚ sa teraz môžu spoľahnúť na stály CERT pri riešení čoraz sofistikovanejších kybernetických hrozieb voči nim. Týmto rozhodnutím uvádzame do praxe to, k čomu sme sa zaviazali.“

V posledných rokoch sa zriadili tímy CERT vo verejnom aj v súkromnom sektore ako malé skupiny odborníkov v kybernetike, ktoré sú schopné účinne a efektívne zasiahnuť v prípade incidentov z hľadiska bezpečnosti informácií a počítačových hrozieb. Osvedčili sa ako hlavná súčasť stratégie na ochranu pred týmito hrozbami prevenciou, odhaľovaním a nápravou slabých stránok a dosahovaním kompromisov. Upozorňujú svojich klientov na slabé stránky alebo hrozby a odporučujú opatrenia na zmiernenie nebezpečenstva. Napomáhajú odhaľovať oslabené systémy a útoky a vykonať príslušné kroky na ich zastavenie a/alebo na nápravu. Tieto tímy sú navzájom vo veľkej miere prepojené a vytvárajú spoločenstvo odborníkov usilujúcich sa o spoločný cieľ, ktorým je kybernetická bezpečnosť.

V rámci Digitálnej agendy pre Európu, ktorá bola prijatá v máji 2010, sa Komisia zaviazala, že pre inštitúcie EÚ ako súčasť celkového záväzku k vytvoreniu posilnenej politiky EÚ na vysokej úrovni v oblasti bezpečnosti sietí a informácií založí CERT. Digitálna agenda taktiež vyzýva všetky členské štáty, aby vytvorili vlastné tímy CERT s cieľom zriadiť v EÚ do roku 2012 celoeurópsku sieť národných a vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie. Tímy CERT budú takisto zohrávať dôležitú úlohu v nadchádzajúcom oznámení o stratégii v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Súvislosti

Zdroje CERT-EÚ poskytujú hlavné európske inštitúcie a agentúry EÚ vrátane Európskej komisie, Rady, Európskeho parlamentu, Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Tím pôsobí pod strategickým dohľadom medziinštitucionálneho riadiaceho výboru.

CERT-EÚ veľmi úzko spolupracuje s tímami pre vnútornú bezpečnosť IT inštitúcií EÚ a udržiava spojenie so spoločenstvom CERT a podnikmi v oblasti bezpečnosti IT v členských štátoch a mimo nich a vymieňa informácie o ohrození a spôsobu jeho zvládania.

Digitálna agenda pre Európu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar