Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

PRESSITEADE

Brüssel, 12. september 2012

Pärast edukat katseprojekti on ELi institutsioonide küberjulgeolekut tõhustatud

ELi institutsioonid on hakanud küberohu vastu tõhusamalt võitlema ja asutanud alaliselt tegutseva üleeuroopalise infoturbeintsidentidega tegeleva rühma CERT-EU (EU's Computer Emergency Response Team). Vastav otsus tehti pärast üheaastast edukat katseprojekti, mille käigus saadi positiivset tagasisidet nii klientidelt kui ka erialaekspertidelt.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „Nii nagu muudki suured organisatsioonid on ka ELi institutsioonid sageli infoturbeintsidentide sihtmärgiks. Üleeuroopaline infoturbeintsidentidega tegelev rühm aitab meil selliste ohtude vastast kaitset tõhusamaks muuta. See on edukas näide ELi institutsioonide koostöö tulemusest. Soovime, et üleeuroopaline infoturbeintsidentidega tegelev rühm oleks parimate seas ja teeks tihedat koostööd teiste infoturberühmade ühendusega, aidates suurendada küberjulgeolekut.”

Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Küberjulgeolek on Euroopa heaolu ja konkurentsivõime üks peatingimus. Nüüdsest saavad ELi institutsioonid arvestada, et alaliselt tegutsev üleeuroopaline infoturbeintsidentidega tegelev rühm aitab neil toime tulla nende vastu suunatud ja üha keerulisemaks muutuvate küberohtudega. Otsus näitab, et me suudame oma lubadused täita.”

Viimastel aastatel on nii avalikus kui ka erasektoris asutatud infoturbeintsidentidega tegelevaid rühmi, kuhu kuulub väike arv kübereksperte, kes oskavad tulla tõhusalt ja tulemuslikult toime infoturbeintsidentide ja küberohtudega. Kõnealused rühmad ennetavad, tuvastavad ja parandavad turvaauke ning süsteemide nõrku kohti ja on seetõttu omandanud võtmerolli küberohtude vastases kaitsestrateegias. Nad hoiatavad kliente turvaaukude ja -ohtude eest ning soovitavad, mida nende ohtude vältimiseks ette võtta. Nad aitavad teha kindlaks ohustatud süsteeme ja neile tehtud kallaletunge ning võtavad vajalikke samme rünnakute peatamiseks või kahjustuste parandamiseks. Rühmad teevad omavahel tihedat koostööd ja moodustavad ekspertide ühenduse, mis võitleb ühise küberjulgeoleku eesmärgi nimel.

2010. aasta mais vastu võetud Euroopa digitaalarengu tegevuskavas tegi komisjon ettepaneku luua infoturbeintsidentidega tegelev rühm ELi institutsioonide jaoks. See oli ette nähtud kui osa üldisest kohustusest töötada välja tõhusam ja kõrgetasemeline võrgu- ja infoturbepoliitika Euroopas. Digitaalarengu tegevuskavas kutsuti ka liikmesriike üles looma riigi ja valitsuse tasandil infoturberühmi, mis sillutaksid 2012. aastaks tee vastavale üleeuroopalisele võrgustikule. Asjaomastel rühmadel oleks oluline roll peatselt avaldatavas küberjulgeoleku strateegia teatises.

Taust

Üleeuroopalise infoturbeintsidentidega tegeleva rühma vahendid tulevad peamistelt ELi institutsioonidelt ja ametitelt, sealhulgas Euroopa Komisjonilt, Euroopa Liidu Nõukogult, Euroopa Parlamendilt, Regioonide Komiteelt ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt, samuti Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametilt (ENISA). Üleeuroopaline infoturbeintsidentidega tegelev rühm tegutseb institutsioonidevahelise juhtorgani strateegilise järelevalve all.

Üleeuroopaline infoturbeintsidentidega tegelev rühm teeb tihedat koostööd ELi institutsioonide raames tegutsevate IT julgeoleku rühmadega ning on seotud liikmesriikide infoturberühmade ühenduse ja IT julgeolekuga tegelevate ettevõtetega, vahetades teavet ohtude ja nende kõrvaldamise viiside kohta.

Euroopa digitaalne tegevuskava:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Kontaktisikud

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar