Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 септември 2012 г.

Компютърната сигурност в европейските институции се повишава след успешна пилотна схема

Институциите на ЕС предприеха важна стъпка към засилване на борбата срещу кибернетичните заплахи, като взеха решение за създаване на постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU). То е резултат от успешното тестване на работата на екипа, което продължи една година и бе одобрено както от неговите клиенти, така и от други подобни групи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович заяви: „Институциите на ЕС, подобно на другите мащабни организации, често са обект на инциденти, свързани с информационната сигурност. CERT-EU ни помага да подобрим защитата си срещу този вид заплахи. Той е много успешен пример за това, което европейските институции могат да постигнат, когато работят заедно. Искаме нашият екип CERT да бъде сред най-добрите, да работи в тясно сътрудничество с другите подобни екипи и да помогне за повишаване на сигурността в киберпространството за всички.“

От своя страна заместник-председателят на Комисията Нели Крус добави: „Сигурността в киберпространството е от приоритетно значение за спокойствието на гражданите и конкурентоспособността на Европа. Институциите на ЕС вече могат да разчитат на постоянно действащ екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти, за да се справят с все по-сложните случаи на киберзаплахи. Това решение е доказателство, че ЕС прилага на практика собствените си предписания.“

През последните години както в публичния, така и в частния сектор бяха създадени екипи от експерти по сигурността в киберпространството, които са в състояние да реагират бързо и ефективно на инциденти в областта на информационната сигурност и компютърни рискове. Тези екипи доказаха мястото си като основен елемент от стратегията за защита срещу такива заплахи чрез предотвратяването, откриването и отстраняването на слаби места и недостатъци в системите за защита. Те предупреждават клиентите си за наличието на уязвими звена или заплахи и предлагат действия за намаляване на рисковете. Екипите помагат за откриване на пробойни в системите и онлайн атаки и предприемат необходимите стъпки, за да ги възпрат и/или отстранят нанесените поражения. Тясното сътрудничество между екипите гарантира създаването на широка общност от експерти, чиято обща кауза е сигурността в киберпространството.

В своята Програма в областта на цифровите технологии за Европа, приета през май 2010 г., Комисията заяви, че ще бъдат създадени екипи CERT към европейските институции като част от общия ангажимент за по-активна политика за мрежова и информационна сигурност в Европа. Програмата също така призовава всички държави от ЕС да формират свои собствени екипи CERT, с което да се подпомогне изграждането до 2012 г. на общоевропейска мрежа от национални и правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Наред с това на CERT ще бъде отредено специално място в предстоящото съобщение относно стратегията за сигурност в киберпространството.

Контекст

Ресурсите за екипите CERT-EU се осигуряват от основните институции и агенции на ЕС, в това число от Европейската комисия, Съвета, Европейския парламент, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Екипът работи под стратегическия надзор на междуинституционален управителен съвет.

CERT-EU функционира в тясно сътрудничество с вътрешните екипи за компютърна сигурност към европейските институции и поддържа контакти с широка мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти и фирми, занимаващи се със сигурността на информационните системи в държави от ЕС и по света, с които обменя информация за заплахите и начините за тяхното преодоляване.

Програма в областта на цифровите технологии за Европа:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar