Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 september 2012

EU:s ungdomsrapport – sysselsättning och social inkludering måste prioriteras

Enligt EU:s ungdomsrapport som släpps i dag bör ungdomspolitiken i EU främst satsa på ökad sysselsättning, social inkludering samt hälsa och välbefinnande. Rapporten, som kommissionen tar fram vart tredje år, understryker att EU och medlemsländerna måste göra mer för att hjälpa de unga, som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Arbetslösheten i EU bland ungdomar mellan 15 och 24 år har ökat med 50 procent sedan krisen började, från i genomsnitt 15 procent i februari 2008 till 22,5 procent i juli i år. De senaste siffrorna från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att Grekland och Spanien har den högsta ungdomsarbetslösheten med 53,8 respektive 52,9 procent. Över 30 procent av de unga arbetslösa i EU har gått utan jobb i mer än ett år.

Jag är djupt oroad över hur krisen slår mot de unga, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. Alldeles för många riskerar social utestängning och fattigdom. Ungdomarna är vår framtid och jag lovar att stärka våra insatser och program inom utbildning och ungdomsfrågor för att förbättra deras jobbutsikter och möjligheter i livet.

Men det finns trots allt hopp. Rapporten visar att nästan alla medlemsländer håller på att genomföra EU:s ungdomsstrategi, som ska skapa fler och bättre möjligheter för unga och främja aktivt medborgarskap, social inkludering och solidaritet. Sedan den förra rapporten 2009 har länderna satsat mer på utbildnings-, sysselsättnings- och entreprenörskapsinitiativ för unga människor. Och de unga är dessutom fortfarande aktiva i föreningar och har ett starkt samhällsengagemang.

Erasmus för alla, det nya utbildnings- och ungdomsprogrammet för 2014–2020, kommer att vara kärnan i EU:s nya ungdomsstrategi. Programmet föreslås få en betydligt större budget och upp till fem miljoner unga kommer att kunna få EU-bidrag för utbildning, praktik eller volontärarbete utomlands. Det är nästan dubbelt så många som i de nuvarande programmen för 2007–2013.

Vad händer nu?

EU:s ungdomsrapport läggs nu fram för rådet och väntas antas i november som rådets och kommissionens gemensamma rapport.

Bakgrund

EU:s ungdomsstrategi (2010–2018) antogs av rådet den 27 november 2009. Målen är att 1) skapa fler och lika möjligheter för ungdomar inom utbildningen och på arbetsmarknaden och 2) främja ett aktivt medborgarskap, social integration och solidaritet för alla ungdomar. Strategin löper under nio år och är indelad i tre perioder. I slutet av varje period utarbetas en EU-ungdomsrapport där man utvärderar resultaten och föreslår nya prioriteringar för den kommande treårsperioden. Om rådet antar årets rapport gäller de nya prioriteringarna för 2013–2015.

2012 års rapport innehåller en sammanfattning av hur EU:s ungdomsstrategi har genomförts i EU och medlemsländerna sedan 2010 och en omfattande analys av de ungas situation. Rapporten bygger på uppgifter från medlemsländer, myndigheter och ministerier och på samråd med unga. Kandidatländerna och Eftaländerna har också bidragit till rapporten på frivillig basis.

EU:s ungdomsstrategi kompletterar Unga på väg, som är ett huvudinitiativ i Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb. EU:s ungdomsstrategi ska tillgodose de ungas behov och möjligheter genom initiativ på åtta handlingsområden:

  • Utbildning

  • Sysselsättning och företagande

  • Social inkludering

  • Hälsa och välbefinnande

  • Volontärverksamhet

  • Medverkan

  • Kultur och kreativitet

  • Ungdom och världen

Vad EU gör mot ungdomsarbetslösheten

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och närliggande frågor är kärnan i de landsspecifika rekommendationer som rådet antog i juni.

Kommissionens sysselsättningspaket från april 2012 understryker att medlemsländerna måste satsa mer på att skapa jobb och tillväxt och inte bara skära ned utgifterna. För att underlätta jobbrörligheten vill kommissionen utveckla jobbportalen Eures där man kan söka lediga jobb utomlands.

Före årsskiftet kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till rådsrekommendation om s.k. ungdomsgarantier. Målet är att se till att alla ungdomar får jobb eller praktik eller börjar en utbildning senast fyra månader efter att de slutat skolan. Kommissionen ska dessutom hålla ett samråd med arbetsgivare och fackföreningar om kvalitetskriterier för praktik.

Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att utnyttja Europeiska socialfonden bättre för att skapa jobb. Kommissionen har dessutom arbetsgrupper som hjälper de åtta medlemsländer där ungdomsarbetslösheten är som högst (Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Slovakien och Spanien). Länderna har fått hjälp att omfördela medel från EU:s strukturfonder och har kunnat satsa 7,3 miljarder euro på att hjälpa över 460 000 unga.

Kommissionen arbetar också för att ta bort hinder för unga att utnyttja den fria rörligheten i EU för att t.ex. åka som volontär, studera eller jobba utomlands.

Prioriteringarna och rekommendationerna i EU:s ungdomsstrategi stöds genom programmet Aktiv ungdom (Ung och aktiv i Europa), som finansierar lärande utomlands för unga, ungdomsledare och ungdomsorganisationer. I linje med strategin ska programmet främja samhällsengagemang och solidaritet bland unga och ge dem möjlighet att skaffa sig olika färdigheter genom ungdoms-, volontär- och samhällsverksamhet. Under 2011 hade programmet cirka 185 000 deltagare, jämfört med 111 000 då programmet startade 2007.

Initiativ för att främja anställbarhet, rörlighet i utbildningssyfte och ungas delaktighet får för närvarande stöd från programmet för livslångt lärande, där bland annat Erasmus och Leonardo da Vinci för högskole- respektive yrkesstuderande ingår. Under 2012–2013 kommer kommissionen att ge stöd till 280 000 praktikplatser genom dessa program som ett led i kampanjen We Mean Business.

Mer information

EU:s ungdomsrapport 2012 med bilagor

EU-ländernas rapporter

Resultattavla för EU:s ungdomsindikatorer

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar