Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. septembra 2012

Poročilo EU o mladih: zaposlenost in socialna vključenost naj bosta glavni prednostni nalogi

Danes objavljeno poročilo EU o mladih poziva, naj zaposlovanje mladih, njihovo socialno vključevanje, zdravje in dobro počutje postanejo prednostne naloge evropske mladinske politike. Poročilo, ki ga Evropska komisija objavi vsaka tri leta, poudarja, da morajo EU in države članice storiti več za mlade, ki najbolj občutijo posledice krize.

Brezposelnost mladih med 15. in 24. letom se je v Evropski uniji od začetka krize povečala za polovico, s povprečno 15 % februarja 2008 na 22,5 % julija letos. Po najnovejših podatkih Eurostata imata najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih Grčija (53,8 %) in Španija (52,9 %). V EU je več kot 30 % brezposelnih mladih brez službe že več kot eno leto.

„Zelo sem zaskrbljena zaradi posledic krize za mlade. Veliko preveč jih je na robu socialne izključenosti in revščine. Mladi so naša prihodnost in prizadevala si bom za krepitev naših politik ter programov na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih, da bodo imeli mladi na voljo več zaposlitvenih priložnosti in boljše možnosti v življenju,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Vendar pa obstajajo razlogi za upanje. Komisija v poročilu ugotavlja, da skoraj vse države članice izvajajo strategijo EU za mlade, s katero želi EU ustvariti več in boljše priložnosti za mlade ter spodbuditi aktivno državljanstvo, socialno vključevanje in solidarnost. V primerjavi s prejšnjim poročilom iz leta 2009 so države članice okrepile pobude na področjih izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva za mlade. Tudi raven udeležbe mladih v združenjih in družbenih gibanjih ostaja visoka.

Predlagani novi program za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim za obdobje 2014–2020 Erasmus za vse bo osrednji del nove strategije EU za mlade. Novi program predvideva znatno povečanje sredstev, ki bi do 5 milijonom posameznikov omogočil štipendije EU za študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v tujini, kar je skoraj dvakrat toliko kot po sedanjih programih za obdobje 2007–2013.

Naslednji koraki

Komisija bo poročilo EU o mladih predložila Svetu, novembra pa naj bi bil sprejet kot skupno poročilo Sveta in Komisije.

Ozadje

Svet je strategijo EU za mlade (2010–2018) sprejel 27. novembra 2009. Cilji strategije so predvsem ustvariti več in boljše priložnosti za mlade ter spodbujati aktivno državljanstvo, socialno vključevanje in solidarnost. Devetletna strategija je razdeljena na tri cikle. Proti koncu vsakega cikla Komisija pripravi poročilo EU o mladih, v katerem oceni rezultate in predlaga nove prednostne naloge za naslednja tri leta. Če bo Svet to poročilo sprejel, se bodo nove prednostne naloge uporabljale v obdobju 2013–2015.

V poročilu za leto 2012 je povzeto izvajanje strategije EU za mlade na nacionalni ravni in na ravni EU od leta 2010, podrobno pa je analiziran tudi položaj mladih. Poročilo temelji na podatkih držav članic, vladnih agencij in ministrstev ter posvetovanjih z mladimi. Pri poročilu so prostovoljno sodelovale tudi države kandidatke in države Efte.

Strategija EU za mlade dopolnjuje vodilno pobudo Mladi in mobilnost iz strategije Evropa 2020 za delovna mesta in rast. Strategija EU za mlade obravnava potrebe in priložnosti mladih na osmih področjih ukrepanja:

  • izobraževanje in usposabljanje,

  • zaposlovanje in podjetništvo,

  • socialna vključenost,

  • zdravje in dobro počutje,

  • prostovoljstvo,

  • udeleženost,

  • kultura in ustvarjalnost,

  • mladi in svet.

Kako se EU spopada z brezposelnostjo mladih

V ospredju priporočil za posamezne države, ki jih je Svet sprejel junija, so ukrepi za reševanje vprašanja brezposelnosti mladih in povezanih vprašanj.

Komisija v svojem svežnju ukrepov na področju izobraževanja (april 2012) poudarja, da se morajo države članice osredotočiti na ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast, ne le na varčevalne ukrepe. Za večjo mobilnost delavcev namerava Komisija nadalje razviti zaposlitveni portal EURES, ki iskalce zaposlitev povezuje s prostimi delovnimi mesti onkraj meja.

Še pred koncem leta bo Komisija predstavila predlog priporočila Sveta o „jamstvih za mlade“. S tem želi vsem mladim v štirih mesecih po koncu šolanja zagotoviti zaposlitev, nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje. Poleg tega bo začela posvetovanja z delodajalci in sindikati o okviru za kakovost pripravništev.

Komisija prav tako spodbuja države članice k učinkovitejši porabi sredstev iz Evropskega socialnega sklada za ustvarjanje delovnih mest. Skupine Komisije za ukrepanje so na pomoč priskočile osmim državam članicam (Grčiji, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Portugalski, Slovaški in Španiji) z najvišjimi stopnjami brezposelnosti mladih. Tem državam so pomagale pri prerazporeditvi sredstev iz strukturnih skladov EU v skupni višini približno 7,3 milijarde evrov, ki so na voljo več kot 460 000 mladim.

Komisija si tudi prizadeva odpraviti ovire, s katerimi se državljani EU srečujejo pri uveljavljanju svojih pravic, zlasti pravice do prostega gibanja znotraj EU, med drugim tudi zaradi prostovoljstva, študija ali dela.

Prednostne naloge in priporočila iz strategije EU za mlade podpira program „Mladi v akciji“, ki zagotavlja sredstva za izobraževanje mladih, mladinskih delavcev in organizacij v tujini. V skladu s strategijo spodbuja državljanstvo in solidarnost med mladimi ter jim z mladinskim delom, prostovoljstvom in državljansko udeležbo omogoča pridobitev spretnosti. Leta 2011 se je programa udeležilo 185 000 oseb, leta 2007, ko je nastal, pa 111 000 oseb.

Obstoječi program vseživljenjskega učenja, ki zajema tudi programa Erasmus in Leonardo da Vinci, podpira prizadevanja za večjo zaposljivost, učno mobilnost in vključevanje mladih. Komisija bo v letih 2012–2013 v sklopu kampanje „We Mean Business“ zagotovila finančno podporo za 280 000 praks za študente poklicnega in visokošolskega izobraževanja v okviru teh programov.

Več informacij

Poročilo EU o mladih za leto 2012 in priloge

Poročila držav članic

Pregled kazalnikov EU na področju mladih

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar