Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 10. septembra 2012

Podľa správy EÚ o mládeži majú byť hlavnými prioritami zamestnanosť a sociálne začlenenie

V dnes zverejnenej správe EÚ o mládeži sa vyzýva k tomu, aby zamestnanosť, sociálne začlenenie, zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí boli hlavnými prioritami politiky Únie v oblasti mládeže. V správe, ktorú Komisia vypracúva každé tri roky, sa zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty musia robiť viac pre to, aby podporovali mladých ľudí, ktorí znášajú tlak hospodárskej krízy.

Nezamestnanosť mládeže v EÚ v kategórii osôb vo veku od 15 do 24 rokov vzrástla od vypuknutia krízy o 50 % z priemerných 15 % vo februári 2008 na 22,5 % v júli tohto roku. Podľa najnovších údajov Eurostatu je najvyššia v Grécku (53,8 %) a v Španielsku (52,9 %). Dlhšie ako rok bez zamestnania bolo v EÚ viac ako 30 % mladých ľudí.

„Som hlboko znepokojená vplyvmi krízy na mladých ľudí. Príliš mnoho z nich je ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou. V mladých ľuďoch je naša budúcnosť a v záujme zlepšenia ich pracovných a životných príležitostí som odhodlaná posilniť naše politiky a programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže“, uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Na obzore sa však črtá nádej: v správe sa uvádza, že takmer všetky členské štáty vykonávajú stratégiu EÚ pre mládež, cieľom ktorej je vytváranie väčšieho počtu lepších príležitostí pre mladých ľudí a podpora aktívneho občianstva, sociálneho začleňovania a solidarity. Od vydania predchádzajúcej správy v roku 2009 členské štáty posilnili iniciatívy v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a podnikania, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí. Na vysokej úrovni zostává miera zapojenia mládeže do združení a sociálnych hnutí.

V centre novej stratégie EÚ pre mládež bude navrhovaný nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na obdobie rokov 2014 až 2020 nazvaný Erasmus pre všetkých. Predpokladá sa v ňom výrazné navýšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré umožnia takmer 5 miliónom ľudí, aby získali granty EÚ na štúdium, odbornú prípravu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je takmer dvakrát viac oproti súčasným programom na obdobie rokov 2007 až 2013.

Ďalšie kroky

Správa EÚ o mládeži sa predloží Rade a jej prijatie ako Spoločná správa Rady a Komisie je naplánované na november.

Súvislosti

Rada prijala stratégiu EÚ pre mládež (2010 - 2018) 27. novembra 2009. Cieľom tejto stratégie je 1) vytvoriť väčší počet lepších príležitostí pre mladých ľudí a 2) podporovať aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu. Deväť rokov trvajúca stratégia je rozdelená do troch cyklov. Na konci každého cyklu sa vypracúva správa EÚ o mládeži, v ktorej sú zhodnotené výsledky a navrhnuté nové priority pre nasledujúci trojročný cyklus. Ak ich Rada prijme, nové priority sa budú uplatňovať v období rokov 2013 - 2015.

Správa na rok 2012 poskytuje prehľad o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ od roku 2010 a komplexnú analýzu situácie, ktorej mladí ľudia čelia. Čerpá z údajov poskytnutých členskými štáty, vládnymi agentúrami a ministerstvami, ako aj z konzultácií s mladými ľuďmi. Na vypracovaní správy sa podieľali na dobrovoľnom základe aj kandidátske krajiny a krajiny EZVO.

Stratégia EÚ pre mládež dopĺňa vlajkovú iniciatívu Mládež v pohybe v rámci stratégie pre rast a zamestnanosť Európa 2020. Stratégia EÚ pre mládež sa zameriava na potreby a príležitosti mladých ľudí v ôsmich oblastiach činnosti:

  • vzdelávanie a odborná príprava

  • zamestnanosť a podnikanie

  • sociálne začlenenie

  • zdravie a zdravý životný štýl

  • dobrovoľnícka práca

  • účasť

  • kultúra a tvorivosť

  • mládež a svet

Ako EÚ bojuje s nezamestnanosťou mládeže

Opatrenia, ktorých účelom je riešenie problematiky nezamestnanosti mládeže a súvisiacich otázok, sú základom odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Rada prijala v júni.

V balíku opatrení Komisie v oblasti zamestnanosti (z apríla 2012) sa zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa členské štáty nevenovali iba úsporným opatreniam, ale zamerali sa aj na vytváranie pracovných miest a rast. V záujme podpory zvýšenia mobility pracovnej sily Komisia hodlá rozvinúť svoj internetový portál pracovných príležitostí EURES, v ktorom sa sústreďuje cezhraničný dopyt uchádzačov o zamestnanie a ponuka pracovných miest.

Komisia do konca tohto roku predloží Rade návrh odporúčania o „zárukách pre mladých“. Účelom je zabezpečiť, aby do štyroch mesiacov od ukončenia školskej dochádzky boli všetci mladí ľudia zapojení buď do zamestnania, ďalšieho vzdelávania či do odbornej prípravy. Komisia okrem toho začne so zamestnávateľmi a odbormi konzultácie o rámci kvality pre stáže.

Komisia takisto povzbudzuje členské štáty, aby lepšie využívali Európsky sociálny fond na podporu vytvárania pracovných príležitostí a akčné tímy Komisie poskytujú pomoc ôsmim členským štátom (Grécku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Portugalsku, Slovensku a Španielsku), v ktorých je miera nezamestnanosti mládeže najvyššia. Tieto tímy pomohli týmto krajinám prerozdeliť približne 7,3 miliardy EUR z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, čo predstavuje prínos pre viac ako 460 000 mladých ľudí.

Komisia sa takisto snaží o odstránenie prekážok, ktorým čelia občania EÚ, najmä pokiaľ ide o právo na voľný pohyb v EÚ, napríklad na účely dobrovoľníckej činnosti, štúdia alebo práce.

Priority a odporúčania, ktoré obsahuje stratégia EÚ pre mládež, podporuje program Mládež v akcii, ktorý na účely vzdelávania v zahraničí poskytuje financovanie mladým ľuďom, mladým pracovníkom a mládežníckym organizáciám. V súlade so stratégiou podporuje občianstvo a solidaritu mladých ľudí a umožňuje im, aby prostredníctvom práce, dobrovoľníctva a zapojenia sa do občianskej spoločnosti získali príslušné zručnosti. V roku 2011 tento program využilo približne 185 000 účastníkov oproti 111 000 mladých ľudí, ktoré tento program využili v roku 2007, kedy sa začal.

Úsilie o zvýšenie zamestnateľnosti, mobility v oblasti vzdelávania a účasti mladých ľudí podporujú prebiehajúci program celoživotného vzdelávania vrátane programov Erasmus a Leonardo da Vinci. Komisia poskytne v období rokov 2012 – 2013 v rámci kampane „We Mean Business“ finančné prostriedky na podporu pracovného umiestnenia pre 280 000 osôb v rámci týchto programov určených pre študentov vzdelávajúcich sa v rámci odbornej prípravy a pre vysokoškolských študentov.

Ďalšie informácie

Správa EÚ o mládeži na rok 2012 vrátane príloh

Správy členských štátov

Prehľad ukazovateľov EÚ v oblasti mládeže

Webová stránka komisárky Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar