Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 września 2012 r.

Sprawozdanie UE na temat młodzieży: zatrudnienie i włączenie społeczne to priorytet

W opublikowanym dziś sprawozdaniu UE na temat młodzieży zaapelowano o traktowanie zatrudnienia osób młodych, włączenia społecznego, zdrowia i dobrostanu młodzieży jako priorytetów polityki UE na rzecz młodzieży. W sprawozdaniu, opracowywanym co trzy lata przez Komisję, podkreślono, że UE i państwa członkowskie muszą zintensyfikować działania mające na celu wspieranie młodych ludzi, których szczególnie dotknął kryzys gospodarczy.

Od początku kryzysu bezrobocie osób w wieku 15–24 lat w UE wzrosło o ponad 50 procent: ze średniej wynoszącej 15 proc. w lutym 2008 r. do 22,5 proc. w lipcu bieżącego roku. Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że stopa bezrobocia osób młodych jest najwyższa w Grecji (53,8 proc.) i Hiszpanii (52,9 proc.). W całej UE ponad 30 proc. młodych bezrobotnych pozostaje bez pracy od ponad roku.

„Jestem głęboko zaniepokojona wpływem kryzysu na młodych ludzi. Zbyt wielu z nich jest narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Młodzież to nasza przyszłość, dlatego zobowiązuję się do wzmocnienia roli naszej polityki i programów w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży, aby zwiększyć jej szanse na rynku pracy i możliwości w życiu”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Istnieją jednak pewne powody do optymizmu. W sprawozdaniu stwierdzono bowiem, że prawie wszystkie państwa członkowskie wdrażają strategię UE na rzecz młodzieży, która ma za zadanie stworzyć więcej lepszych możliwości dla młodzieży i propagować aktywność obywatelską, włączenie społeczne i solidarność. Od czasu opublikowania poprzedniego sprawozdania w 2009 r. państwa członkowskie rozwinęły skierowane do młodych ludzi inicjatywy w zakresie edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości. Ponadto uczestnictwo młodzieży w stowarzyszeniach i ruchach społecznych pozostaje wysokie.

Głównym elementem nowej strategii UE na rzecz młodzieży będzie „Erasmus dla wszystkich” ─ proponowany nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży na lata 2014–2020. W nowym programie przewidziano znaczne zwiększenie finansowania, które umożliwi nawet 5 milionom osób otrzymanie unijnych dotacji na studia, szkolenie lub wolontariat za granicą – oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z obecnymi programami na lata 2007–2013.

Dalsze działania

Sprawozdanie UE na temat młodzieży zostanie przedstawione Radzie i ma zostać przyjęte jako wspólne sprawozdanie Rady i Komisji w listopadzie.

Kontekst

Strategia UE na rzecz młodzieży (2010–2018) została przyjęta przez Radę w dniu 27 listopada 2009 r. Ma ona na celu 1) stworzenie większej liczby lepszych możliwości dla młodych ludzi oraz 2) propagowanie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i solidarności. Dziewięcioletnia strategia dzieli się na trzy cykle. Pod koniec każdego z nich powstaje sprawozdanie UE na temat młodzieży, zawierające ocenę rezultatów i propozycje nowych priorytetów na kolejny trzyletni cykl. Jeżeli zostanie ono przyjęte przez Radę, nowe priorytety będą miały zastosowanie od 2013–2015 r.

Sprawozdanie z 2012 r. obejmuje podsumowanie dotyczące strategii UE na rzecz młodzieży na poziomie krajowym i unijnym począwszy od 2010 r. oraz kompleksową analizę sytuacji młodych ludzi. W sprawozdaniu wykorzystano wkład państw członkowskich, agencji rządowych i ministerstw oraz konsultacje z młodzieżą. W inicjatywę zaangażowane były również, na zasadzie dobrowolności, państwa kandydujące oraz państwa EFTA.

Strategia UE na rzecz młodzieży uzupełnia inicjatywę przewodnią „Mobilna młodzież” w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W strategii UE na rzecz młodzieży omówiono potrzeby i możliwości w ośmiu obszarach działania, którymi są:

  • kształcenie i szkolenie,

  • zatrudnienie i przedsiębiorczość,

  • włączenie społeczne,

  • zdrowie i dobrostan,

  • wolontariat,

  • uczestnictwo,

  • kultura i kreatywność,

  • młodzież i świat.

W jaki sposób UE walczy z bezrobociem osób młodych

Działania dotyczące bezrobocia osób młodych i powiązanych z nim problemów stanowią kluczowy element zaleceń dla poszczególnych krajów, które Rada przyjęła w czerwcu.

W pakiecie Komisji w sprawie zatrudnienia (kwiecień 2012 r.) podkreślono, że państwa członkowskie muszą skupić się na tworzeniu miejsc pracy i wzroście, a nie tylko na środkach oszczędnościowych. Aby ułatwić większą mobilność pracowników, Komisja zamierza rozwijać swój portal EURES, umożliwiający powiązanie ofert zatrudnienia w różnych państwach z osobami szukającymi pracy.

Przed końcem tego roku Komisja przedstawi wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie „gwarancji dla młodzieży” Celem tego wniosku jest dopilnowanie, aby w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkoły wszyscy młodzi ludzie pracowali, uczyli się lub szkolili. Ponadto Komisja rozpocznie konsultacje z pracodawcami i związkami zawodowymi w sprawie ram jakości dla staży.

Komisja zachęca również państwa członkowskie do lepszego wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania tworzenia miejsc pracy, a grupy zadaniowe Komisji pomagają ośmiu państwom członkowskim (Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Portugalii, Słowacji i Włochom), w których stopa bezrobocia osób młodych jest najwyższa. Pomogły one tym krajom w rozdysponowaniu środków z funduszy strukturalnych UE na kwotę wynoszącą ok. 7,3 mld euro, co przyniosło korzyści ponad 460 tys. młodych osób.

Komisja dąży także do zniesienia przeszkód, wobec których stają obywatele UE, szczególnie w odniesieniu do ich prawa do swobodnego przemieszczania się w UE, w tym w celu podjęcia wolontariatu, studiów lub pracy.

Priorytety i zalecenia strategii UE na rzecz młodzieży wspiera program „Młodzież w działaniu”, w ramach którego finansowane są możliwości nauki za granicą dla młodych ludzi, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Zgodnie ze strategią program propaguje postawę obywatelską i solidarność wśród młodych ludzi oraz umożliwia im zdobycie umiejętności poprzez pracę z młodzieżą, wolontariat i aktywność obywatelską. W 2011 z programu skorzystało ok. 185 tys. osób, w porównaniu z 111 tys. w 2007 r., kiedy program powstał.

Działania służące zwiększeniu szans na zatrudnienie, mobilności edukacyjnej i uczestnictwa młodych ludzi są również wspierane poprzez obecne programy uczenia się przez całe życie, takie jak Erasmus i Leonardo da Vinci. W latach 2012–2013 Komisja wesprze finansowo 280 tys. praktyk za pośrednictwem wspomnianych programów przeznaczonych dla studentów uczelni wyższych i uczniów szkół zawodowych w ramach swojej kampanii „We Mean Business”.

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie UE na temat młodzieży 2012 i załączniki

Sprawozdania państw członkowskich

Tablica wskaźników UE dotyczących młodzieży

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Czytaj wpisy Androulli Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar