Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 september 2012

EU-Jeugdverslag: werkgelegenheid en sociale integratie moeten topprioriteit worden

In het vandaag gepubliceerde Jeugdverslag van de EU wordt een oproep gedaan om werkgelegenheid voor jongeren, sociale integratie, gezondheid en het welzijn van jongeren tot topprioriteiten in het Europese jeugdbeleid te maken. Het verslag, dat elke drie jaar door de Commissie wordt opgesteld, benadrukt dat de EU en de lidstaten de jongeren meer steun moeten verlenen, omdat zij het meest te lijden hebben van de economische crisis.

De jeugdwerkloosheid in de EU onder de 15 tot 24-jarigen is sinds het begin van de crisis gestegen met 50 %, van gemiddeld 15 % in februari 2008 tot 22,5 % in juli van dit jaar. Volgens de laatste cijfers die Eurostat heeft bekendgemaakt, zijn de percentages het hoogst in Griekenland (53,8 %) en in Spanje (52,9 %). In de EU zit meer dan 30% van de werkloze jongeren al meer dan een jaar zonder werk.

"Ik maak me grote zorgen over de gevolgen van de crisis voor jongeren. Veel te veel van hen dreigen af te glijden naar armoede en sociale uitsluiting. De jeugd is onze toekomst en ik wil ons beleid en onze programma's op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken versterken om hun uitzicht op werk te verbeteren en hun kansen in het leven te vergroten", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

Er zijn echter tekens van hoop aan de horizon: het verslag concludeert dat bijna alle lidstaten uitvoering geven aan de EU-strategie voor jongeren, die gericht is op meer en betere kansen voor jongeren en op het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie en solidariteit. Sinds het vorige verslag van 2009 hebben de lidstaten de op jongeren gerichte initiatieven op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en ondernemerschap uitgebreid. De participatiegraad van jongeren in verenigingen en sociale bewegingen is hoog gebleven.

Erasmus voor iedereen, het voorgestelde nieuwe programma voor onderwijs, opleiding en jeugdzaken voor 2014-2020, vormt de kern van de nieuwe EU-strategie voor jongeren. Het nieuwe programma houdt een aanzienlijke verhoging van de financiering in, waardoor tot 5 miljoen mensen een beurs van de EU kunnen krijgen om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen – bijna tweemaal zoveel als nu in het kader van de programma's voor 2007-2013.

Volgende stappen

Het Jeugdverslag van de EU wordt voorgelegd aan de Raad en wordt naar verwachting in november als Gezamenlijk verslag van de Raad en de Commissie goedgekeurd.

Achtergrond

De EU-strategie voor jongeren (2010-2018) is door de Raad goedgekeurd op 27 november 2009. De doelstellingen ervan zijn 1) het scheppen van meer en betere kansen voor jongeren en 2) het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie en solidariteit. De strategie van negen jaar is onderverdeeld in drie cycli. Aan het einde van elke cyclus wordt een EU-Jeugdverslag opgesteld, waarin de resultaten worden geëvalueerd en nieuwe prioriteiten voor de volgende cyclus van drie jaar worden voorgesteld. Als ze door de Raad worden goedgekeurd, zijn de nieuwe prioriteiten van toepassing van 2013 tot en met 2015.

Het verslag van 2012 bevat een overzicht van de wijze van uitvoering van de EU-strategie voor jongeren op nationaal en op EU-niveau sinds 2010 en een uitgebreide analyse van de situatie waarmee jongeren worden geconfronteerd. Het is gebaseerd op de bijdragen van lidstaten, overheidsinstanties en ministeries en op gesprekken met jongeren. Ook de kandidaat-lidstaten en EVA-landen hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan de opstelling van het verslag.

De EU-strategie voor jongeren vormt een aanvulling op het kerninitiatief Jeugd in Beweging van de Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid. De EU-strategie voor jongeren richt zich op de behoeften en kansen voor jongeren in acht actiegebieden:

  • Onderwijs en opleiding

  • Werkgelegenheid en ondernemerschap

  • Sociale inclusie

  • Gezondheid en welzijn

  • Vrijwilligerswerk

  • Participatie

  • Cultuur en creativiteit

  • Jongeren en de wereld

Wat de EU doet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden

Maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en daarmee verband houdende vraagstukken vormen de kern van de landspecifieke aanbevelingen, die in juni zijn goedgekeurd door de Raad.

Het werkgelegenheidspakket van de Commissie (april 2012) onderstreept de noodzaak voor de lidstaten om zich te concentreren op het scheppen van werkgelegenheid en groei, en niet uitsluitend op bezuinigingsmaatregelen. Om de arbeidsmobiliteit te bevorderen, streeft de Commissie naar een verdere ontwikkeling van haar EURES-portaal, dat werkzoekenden in verbinding brengt met vacatures over de grenzen heen.

Vóór het einde van dit jaar zal de Commissie een voorstel indienen voor een aanbeveling van de Raad over "jongerengaranties", met als doel ervoor te zorgen dat alle jongeren binnen vier maanden na het verlaten van de school hetzij een baan hebben, hetzij onderwijs of een opleiding volgen. Bovendien zal de Commissie overleg plegen met werkgevers en vakbonden over een kwaliteitskader voor stages.

De Commissie moedigt de lidstaten ook aan om beter gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds om het scheppen van banen te ondersteunen, en de actieteams van de Commissie ondersteunen acht lidstaten (Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Slowakije en Spanje) waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is. Zij hebben deze landen geholpen om de EU-structuurfondsen over te hevelen voor een bedrag van ongeveer 7,3 miljard euro, dat ten goede moet komen aan meer dan 460 000 jongeren.

De Commissie probeert ook de belemmeringen op te heffen waarmee dat EU-burgers worden geconfronteerd, en met name in verband met hun recht op vrij verkeer binnen de EU, onder meer voor vrijwilligerswerk, studie of werk.

De prioriteiten en aanbevelingen in de EU-Jongerenstrategie worden ondersteund door het programma Jeugd in actie, dat financiering verschaft voor leermogelijkheden in het buitenland voor jongeren, jongerenwerkers en ‑organisaties. Overeenkomstig de strategie bevordert het programma burgerschap en solidariteit onder jongeren en stelt het hen in staat om vaardigheden op te doen door middel van jongerenwerk, vrijwilligerswerk en actief burgerschap. Het kwam ten goede aan 185 000 deelnemers in 2011, tegenover 111 000 personen bij de oprichting in 2007.

De inspanningen om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, de leermobiliteit en de participatie van jongeren te bevorderen, worden gesteund door middel van de huidige programma's voor een leven lang leren, zoals Erasmus en Leonardo da Vinci. In 2012 en 2013 verleent de Commissie financiële ondersteuning voor de bemiddeling voor 280 000 banen door middel van deze programma's voor studenten in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in het kader van haar campagne 'We Mean Business'.

Voor meer informatie

EU-Jeugdverslag 2012 en bijlagen

Verslagen van de lidstaten

Dashboard van EU-jongerenindicatoren

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar