Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 10. septembrī

ES ziņojumā par jaunatni par galvenajām prioritātēm aicina noteikt nodarbinātību un sociālo iekļaušanu

Šodien publicētajā ES ziņojumā par jaunatni nodarbinātību un sociālo iekļaušanu aicina noteikt par galvenajām prioritātēm. Minētajā ziņojumā, ko reizi trijos gados sagatavo Komisija, uzsvērts, ka ES un dalībvalstīm aktīvāk jārīkojas, lai atbalstītu jauniešus, kurus ekonomiskā krīze skārusi vissmagāk.

Kopš krīzes sākuma bezdarba līmenis starp 15 līdz 24 gadus veciem jauniešiem ES ir palielinājies par 50 % – no vidēji 15 % 2008. gada februārī līdz 22,5 % – šā gada jūlijā. Jaunākie Eurostat publiskotie dati liecina, ka visaugstākais jauniešu bezdarba līmenis ir Grieķijā (53,8 %) un Spānijā (52,9 %). Vairāk nekā 30 % jauniešu bezdarbnieku visā ES ir bez darba ilgāk nekā vienu gadu.

"Esmu ārkārtīgi nobažījusies par to, kā krīze ietekmē jauniešus. Pārāk daudzus no viņiem apdraud sociālā atstumtība un nabadzība. Jaunieši ir mūsu nākotne, un, lai uzlabotu viņu izredzes darba tirgū un iespējas dzīvē, esmu apņēmusies stiprināt mūsu politikas virzienus un programmas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā," teica izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Tomēr pie horizonta vīd cerības: ziņojumā konstatēts, ka gandrīz visas dalībvalstis īsteno ES Jaunatnes stratēģiju, kuras mērķis ir radīt vairāk labāku iespēju jauniešiem un veicināt aktīvu pilsoniskumu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti. Kopš 2009. gada, kad tika sagatavots iepriekšējais ziņojums, dalībvalstis ir pastiprinājušas jauniešiem paredzētās iniciatīvas izglītības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomā. Jauniešu līdzdalība apvienībās un sociālajās kustībās aizvien ir augsta.

Jaunās ES Jaunatnes stratēģijas pamatā būs jaunierosinātā izglītības, apmācības un jaunatnes programma "Erasmus visiem" (2014-2020). Šajā jaunajā programmā paredzēts ievērojami palielināt finansējumu, kas dos iespēju saņemt ES stipendijas mācībām, apmācībai vai brīvprātīgajam darbam ārzemēs līdz pat 5 miljoniem cilvēku, kas ir gandrīz divreiz vairāk salīdzinājumā ar to cilvēku skaitu, kuriem šobrīd pieejams finansējums atbilstīgi 2007.-2013. gada programmām.

Turpmākie pasākumi

ES ziņojums par jaunatni tiks iesniegts Padomei, un paredzēts, ka tas kā kopīgais Komisijas un Padomes ziņojums tiks pieņemts šā gada novembrī.

Vispārīga informācija

Padome pieņēma ES Jaunatnes stratēģiju (2010-2018) 2009. gada 27. novembrī. Tās mērķis ir, pirmkārt, radīt vairāk labāku iespēju jauniešiem un, otrkārt, veicināt aktīvu pilsoniskumu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti. Deviņiem gadiem paredzētā stratēģija sastāv no trim cikliem. Katra cikla beigās tiek sagatavots ES ziņojums par jaunatni, kurā tiek izvērtēti rezultāti un ierosinātas jaunas prioritātes turpmākajiem trim gadiem. Ja Padome pieņems jaunās prioritātes, tās būs spēkā no 2013. gada līdz 2015. gadam.

2012. gada ziņojumā ir kopsavilkums par to, kā ES Jaunatnes stratēģija kopš 2010. gada tiek īstenota valstu un ES līmenī, kā arī tajā visaptveroši analizēta jauniešu situācija. Tas sagatavots, balstoties uz dalībvalstu, valdības aģentūru un ministriju sniegto informāciju, kā arī izmantojot apspriešanās ar jauniešiem. Ziņojuma sagatavošanā brīvprātīgi piedalījās arī kandidātvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis.

ES Jaunatnes stratēģiju papildina izaugsmes un darbavietu stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīva "Jaunatne kustībā". ES Jaunatnes stratēģijā ir aplūkotas jauniešu vajadzības un iespējas astoņās rīcības jomās:

  • izglītība un apmācība,

  • nodarbinātība un uzņēmējdarbība,

  • sociālā iekļaušana,

  • veselība un labklājība,

  • brīvprātīgais darbs,

  • līdzdalība,

  • kultūra un radošums,

  • jaunatne un pasaule.

ES rīcība jaunatnes bezdarba apkarošanā

To konkrētām valstīm adresēto ieteikumu centrā, kurus šā gada jūnijā pieņēma Padome, ir pasākumi jauniešu bezdarba un ar to saistītu jautājumu risināšanai.

Komisijas nodarbinātības tiesību aktu kopumā, kas pieņemti 2012. gada aprīlī, uzsvērts, ka dalībvalstīm jākoncentrējas ne vien uz taupības pasākumiem, bet arī uz darbavietu radīšanu un izaugsmi. Lai vēl vairāk veicinātu darbaspēka mobilitāti, Komisija plāno paplašināt savu EURES darbvietu portālu, kas ļauj darba meklētājiem atrast amatu vakances citās valstīs.

Komisija līdz šā gada beigām nāks klajā ar priekšlikumu Padomes ieteikumam par "garantijām jauniešiem". Tā mērķis ir nodrošināt, lai visi jaunieši četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas atrastu darbu un viņiem būtu pieejama izglītība vai apmācība. Turklāt Komisija sāks apspriešanos ar darba devējiem un arodbiedrībām par stažēšanās kvalitātes sistēmu.

Komisija arī aicina dalībvalstis labāk izmantot Eiropas Sociālo fondu darba vietu izveides atbalstīšanai, un Komisijas rīcības grupas palīdz astoņām dalībvalstīm, kurās jauniešu bezdarba līmenis ir visaugstākais – Grieķijai, Itālijai, Īrijai, Latvijai, Lietuvai, Portugālei, Slovākijai un Spānijai. Tās minētajām valstīm palīdzējušas pārdalīt ES struktūrfondus 7,3 miljardu eiro apmērā, no kuriem labumu guvuši vairāk nekā 460 000 jauniešu.

Komisija arī cenšas likvidēt šķēršļus, ar kuriem saskaras ES iedzīvotāji, jo īpaši attiecībā uz tiesībām brīvi pārvietoties, kā arī saistībā ar brīvprātīgo darbu, mācībām vai darbu ES.

ES Jaunatnes stratēģijā izklāstītās prioritātes un ieteikumi ir atbalstīti programmā "Jaunatne darbībā", ar kuras palīdzību jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu organizācijām tiek finansētas mācīšanās iespējas ārzemēs. Atbilstoši stratēģijai, izmantojot darbu ar jauniešiem, brīvprātīgo darbu un aktīvu pilsoniskumu, tā sekmē jauniešu pilsoniskumu un savstarpējo solidaritāti un dod tiem iespēju iegūt prasmes. Ieguvēji no minētās programmas 2011. gadā bija aptuveni 185 000 dalībnieku, salīdzinot ar 111 000 dalībniekiem 2007. gadā, kad tā tika izveidota.

Centieni ievērojami uzlabot jauniešu piemērotību darba tirgum, mācību mobilitāti un aktīvu pilsoniskumu ir atbalstīti pašreizējā mūžizglītības programmā, tostarp programmā "Erasmus" un "Leonardo da Vinci". Ar minēto programmu palīdzību Komisija kampaņas "We Mean Business" ietvaros 2012.-2013. gadā nodrošinās finansējumu 280 000 stažēšanās vietu izveidei profesionālās apmācības un augstākās izglītības studentiem.

Papildu informācija

ES 2012. gada ziņojums par jaunatni un pielikumi

Dalībvalstu ziņojumi

Infopanelis: ES rādītāji par jaunatni

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrula Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU.

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar