Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 10 d.

ES jaunimo ataskaita: užimtumas ir socialinė įtrauktis turėtų tapti svarbiausiais prioritetais

Šiandien paskelbtoje ES jaunimo ataskaitoje raginama jaunimo užimtumą, socialinę įtrauktį, sveikatą ir gerovę padaryti svarbiausiais Europos jaunimo politikos prioritetais. Kas trejus metus Komisijos rengiamoje ataskaitoje pabrėžiama, kad jaunimui, labiausiai nukentėjusiam nuo ekonominės krizės, turėtų būti skiriama daugiau ES ir valstybių narių paramos.

Nuo krizės pradžios 15–24 m. amžiaus jaunų žmonių nedarbas Europos Sąjungoje padidėjo daugiau kaip 50 % – 2008 m. vasario mėn. jis vidutiniškai siekė 15 %, o šių metų liepos mėn. – 22,5 %. Naujausiais Eurostato duomenimis, didžiausias jaunimo nedarbo lygis šiuo metu yra Graikijoje (53,8%) ir Ispanijoje (52,9%). Visos ES mastu ilgiau nei metus darbo neturėjo daugiau kaip 30 % jaunuolių.

„Krizės poveikis jaunimui man kelia didelį nerimą. Pernelyg didelei jo daliai iškilo socialinės atskirties ir skurdo grėsmė. Jaunimas – tai mūsų ateitis, tad esu pasiryžusi stiprinti mūsų švietimo, mokymo ir jaunimo politiką ir programas, kad jiems būtų lengviau rasti darbą ir kad jie turėtų daugiau galimybių ką nors pasiekti gyvenime“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Vis dėlto esama ir optimistinių ženklų, nes ataskaitoje nustatyta, kad beveik visos valstybės narės įgyvendina ES jaunimo strategiją, kuria siekiama jaunimui sukurti daugiau ir geresnių galimybių, skatinti aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir solidarumą. Po ankstesnės ataskaitos, paskelbtos 2009 m., valstybės narės pradėjo intensyviau vykdyti jaunimui skirtas švietimo, užimtumo ir verslumo iniciatyvas. Jaunimas ir toliau aktyviai dalyvauja asociacijose ir socialiniuose judėjimuose.

Pasiūlyta nauja 2014–2020 m. švietimo, mokymo ir jaunimo programa Erasmus visiems bus vienas iš svarbiausių naujos ES jaunimo strategijos elementų. Naujojoje programoje numatyta gerokai padidinti finansavimą, todėl ES subsidijas studijoms, stažuotėms ar savanoriškai veiklai užsienyje gaus iki 5 mln. asmenų, t. y. beveik dvigubai daugiau, nei pagal 2007–2013 m. programas gauna dabar.

Tolesni veiksmai

ES jaunimo ataskaita bus pateikta Tarybai, ją numatyta patvirtinti lapkričio mėn. kaip Bendrą Tarybos ir Komisijos ataskaitą.

Pagrindiniai faktai

2009 m. lapkričio 27 d. Taryba priėmė 2010–2018 m. ES jaunimo strategiją. Jos tikslai: 1) sukurti jaunimui daugiau ir geresnių galimybių ir 2) skatinti aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir solidarumą. Devynerių metų strategiją sudaro trys ciklai. Kiekvieno ciklo pabaigoje parengiama ES jaunimo ataskaita, kurioje įvertinami rezultatai ir pasiūloma naujų prioritetų kitam trejų metų ciklui. Jei Taryba naujus prioritetus patvirtins, jais bus vadovaujamasi 2013–2015 m.

2012 m. ataskaitoje glaustai aprašyta, kaip nuo 2010 m. ES jaunimo strategija buvo įgyvendinama valstybėse narėse ir visoje ES, ir pateikiama nuodugni jaunimo padėties analizė. Ji grindžiama valstybių narių, valstybinių agentūrų ir ministerijų pateiktais duomenimis ir konsultacijomis su jaunimu. Šalys kandidatės ir ELPA valstybės irgi savanoriškai pateikė savo duomenis.

ES jaunimo strategija papildo darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą Judus jaunimas“. ES jaunimo strategija siekiama atsižvelgti į jaunimo poreikius ir galimybes aštuoniose veiksmų srityse:

  • švietimas ir profesinis mokymas,

  • užimtumas ir verslumas,

  • socialinė įtrauktis,

  • sveikata ir gerovė,

  • savanoriška veikla,

  • aktyvumas,

  • kultūra ir kūrybinė veikla,

  • jaunimas ir pasaulis.

Ką daro ES, kad sumažėtų jaunimo nedarbas

Itin daug dėmesio jaunimo nedarbo mažinimo priemonėms ir susijusiems klausimams skiriama konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Taryba patvirtino birželio mėn.

Komisijos parengtų (2012 m. balandžio mėn.) užimtumo srities dokumentų rinkinyje pabrėžiama, kad valstybėms narėms būtina rūpintis ne tik taupymo priemonėmis, bet daug dėmesio skirti ir darbo vietų kūrimui bei ekonomikos augimui. Komisija, siekdama, kad būtų sukurtos palankesnės sąlygos darbo jėgos judumui, ketina tobulinti EURES portalą, kuriame darbo ieškantys asmenys gali sužinoti apie laisvas darbo vietas gretimose valstybėse narėse.

Šių metų pabaigoje Komisija Tarybai pateiks rekomendaciją dėl jaunimui skirtų garantijų. Taip siekiama užtikrinti, kad išėję iš mokyklos jaunuoliai per keturis mėnesius susirastų darbą, pradėtų studijuoti ar toliau tobulintųsi. Be to, Komisija pradės konsultacijas su darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis dėl stažuočių kokybės sistemos.

Komisija taip pat ragina valstybes nares geriau pasinaudoti Europos socialinio fondo lėšomis darbo vietoms kurti, o Komisijos veiklos grupės teikia pagalbą aštuonioms valstybėms narėms (Graikijai, Airijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Portugalijai, Slovakijai ir Ispanijai), kuriose jaunimo nedarbo lygis pats didžiausias. Jos padėjo šioms šalims perskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas (iš viso apie 7,3 mlrd. EUR), kurių naudą turėtų pajusti per 460 000 jaunuolių.

Komisija taip pat siekia pašalinti ES piliečiams iškilusias kliūtis, visų pirma, kad jie galėtų naudotis savo teise laisvai judėti Europos Sąjungoje savanoriškos veiklos, studijų, darbo ir kt. tikslais.

ES jaunimo strategijoje nurodytus prioritetus ir rekomendacijas padeda įgyvendinti programa Veiklus jaunimas, pagal kurią finansiškai remiamos jaunimo, jaunų darbuotojų ir jaunimo organizacijų studijos užsienyje. Pagal šią programą, kaip ir pagal jaunimo strategiją, skatinamas jaunuolių pilietiškumas ir solidarumas ir jiems sudaromos galimybės dirbti, užsiimti savanoriška ar pilietine veikla ir taip įgyti naujų įgūdžių. 2011 m. programa pasinaudojo apie 185 000 asmenų, o 2007 m., kai ji buvo sukurta, ja pasinaudojo 111 000 asmenų.

Dabartine Mokymosi visą gyvenimą programa (Erasmus, Leonardo da Vinci) skatinama didinti jaunimo galimybes įsidarbinti, besimokančio jaunimo judumą ir aktyvumą. Komisija 2012–2013 m. pagal šias programas vykdydama kampaniją 'We Mean Business' finansiškai parems 280 000 studentų, studijuojančių aukštosiose ir profesinėse mokyklose, kad jie galėtų atlikti praktiką įvairiose įmonėse.

Daugiau informacijos

2012 m. jaunimo ataskaita ir priedai

Valstybių narių ataskaitos

ES jaunimo rodiklių lentelė

Androullos (Androulla) Vassiliou svetainė

Sužinokite daugiau iš Androullos (Androulla) Vassiliou per Twitter @VassiliouEU.

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar