Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. september 2012

ELi noorsooaruandes peetakse peamisteks prioriteetideks tööhõivet ja sotsiaalset kaasamist

Täna avaldatud ELi noorsooaruandes kinnitatakse, et ELi noorsoopoliitika prioriteetiteks peaksid olema noorte tööhõive, sotsiaalne kaasamine ning tervis ja heaolu. Komisjoni iga kolme aasta tagant koostatavas aruandes rõhutatakse, et EL ja liikmesriigid peavad rohkem toetama noori, keda majanduskriis on enim mõjutanud.

15–24aastaste noorte tööpuudus on ELis alates finantskriisi algusest tõusnud 50%. See on 2008. aasta veebruari keskmiselt 15 protsendilt kerkinud tänavu juulis juba 22,5 protsendini. Eurostati avaldatud ajakohastatud andmetest nähtub, et suurimad probleemid on Kreekas (53,8%) ja Hispaanias (52,9%). Terves ELis on rohkem kui 30% noortest töötutest olnud tööta juba kauem kui aasta.

„Olen väga mures mõju pärast, mida kriis avaldab noortele. Liiga paljudel noortel on oht langeda vaesusse ja sotsiaalsesse tõrjutusse. Noored on meie tulevik ning ma sooviksin nende töövõimalusi ja eluvalikuid parandada, tõhustades veelgi meie poliitikaid ja programme hariduse, koolituse ja noorsootöö valdkonnas”, ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Siiski on kauguses märgata lootuskiiri. Aruandes leitakse, et peaaegu kõik liikmesriigid rakendavad ELi noorsoostrateegiat, mille eesmärk on luua noortele rohkem ja paremaid võimalusi ning edendada kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust. Alates eelmisest aruandest 2009. aastal on liikmesriigid tõhustanud noortele suunatud haridus-, tööhõive- ja ettevõtlusalgatusi. Noorte osalemine ühingutes ja ühiskondlikes liikumistes on jätkuvalt kõrge.

Erasmus kõigile – uus haridus-, koolitus ja noorsooprogramm aastateks 2014–2020, on uue ELi noorsoostrateegia keskmeks. Uue programmiga nähakse ette märkimisväärne rahastamise suurenemine, mis võimaldab kuni viiel miljonil inimesel saada ELi toetust välismaal õppimiseks, koolitumiseks või seal vabatahtlikuna tegutsemiseks. Osalejaid on peaaegu poole rohkem kui aastate 2007–2013 programmi raames.

Järgmised sammud

ELi noorsooaruanne saadetakse edasi nõukogule ning see kavatsetakse võtta vastu novembris nõukogu ja komisjoni ühisaruandena.

Taustteave

ELi noorsoostrateegia (2010–2018) võeti nõukogus vastu 27. novembril 2009. Selle eesmärgid on: 1) luua noortele rohkem ja paremaid võimalusi ning 2) edendada kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust. Üheksa-aastane strateegia on jagatud kolmeks tsükliks. Iga tsükli lõpus koostatakse ELi noorsooaruanne, milles hinnatakse tulemusi ning seatakse uued prioriteedid järgmiseks kolmeks aastaks. Kui nõukogu need vastu võtab, siis kehtestatakse uued prioriteedid aastateks 2013–2015.

2012. aasta aruandes sisaldub ka kokkuvõte sellest, kuidas ELi noorsoostrateegiat on riiklikul ja ELi tasandil alates 2010. aastast rakendatud, ning ka noorte olukorra igakülgne analüüs. Aruanne on koostatud liikmesriikide, valitsusasutuste ja ministeeriumide andmete põhjal ning konsulteeritud on ka noorte endiga. Aruande koostamises osalesid vabatahtlikult ka kandidaatriigid ja EFTA riigid.

ELi noorsoostrateegia täiendab tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatust Noorte liikuvus”. ELi noorsoostrateegia on suunatud noorte vajadustele kaheksas tegevusvaldkonnas:

  • Haridus ja koolitus

  • Tööhõive ja ettevõtlus

  • Sotsiaalne kaasatus

  • Tervis ja heaolu

  • Vabatahtlik tegevus

  • Osalemine

  • Kultuur ja loomingulisus

  • Noored ja maailm

Mida teeb EL noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks?

Noorte tööpuuduse ja sellega kaasnevate probleemide vastu võitlemise meetmed on juunis nõukogus vastu võetud riigipõhiste soovituste keskmes.

Komisjoni tööhõivepaketis (aprill 2012) on rõhutatud, et liikmesriigid peavad keskenduma töökohtade loomisele ja majanduskasvule, mitte ainult kasinusmeetmetele. Tööjõu liikuvuse hõlbustamiseks kavatseb komisjon arendada EURESi tööportaali, mis aitab kokku viia tööotsijad ja vabad töökohad.

Enne käesoleva aasta lõppu esitab komisjon ettepaneku nõukogu soovituseks noortegarantiide kohta. Selle eesmärk on tagada, et kõik noored oleksid nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist tööl, haridusteed jätkamas või osalemas koolitusel. Lisaks algatab komisjon konsultatsiooni tööandjate ja ametiühingutega praktika kvaliteediraamistiku üle.

Komisjon julgustab liikmesriike paremini kasutama Euroopa Sotsiaalfondi töökohtade loomiseks. Komisjoni kriisimeeskonnad on abistamas kaheksat liikmesriiki (Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugal, Slovakkia ja Hispaania), kus noorte tööpuudus on kõige suurem. Kriisimeeskonnad on aidanud neil liikmesriikidel jaotada ümber ELi struktuurifondide vahendeid kokku ligikaudu 7,3 miljardi euro ulatuses, tuues niimoodi kasu üle 460 000 noorele.

Komisjon üritab ka kõrvaldada tõkkeid, mis ELi kodanike ees seisavad, eelkõige seoses õigusega vabaks liikumiseks ELi piires, sealhulgas vabatahtliku tegevuse, õppimise või töötamise puhul.

ELi noorsoostrateegia prioriteete ja soovitusi toetab programm Euroopa noored”, millest rahastatakse noorte, noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide õppimisvõimalusi välismaal. Kooskõlas kõnealuse strateegia eesmärkidega edendatakse programmiga noorte kodanikuaktiivsust ja solidaarsust ning noortel võimaldatakse töö, vabatahtlikku tegevuse ja kodanikuosaluse kaudu omandada erinevaid oskusi. 2011. aastal osales programmis 185 000 inimest, mis on oluliselt rohkem kui 111 000 programmi alguses 2007. aastal.

Elukestva õppe programmi, sealhulgas allprogrammide Erasmus ja Leonardo da Vinci raames toetatakse projekte, mis aitavad suurendada noorte tööhõivet, õpirännet ja noorte osalemist ühiskondlikus elus. Osana kampaaniast „We Mean Business' toetab komisjon aastatel 2012–2013 nende programmide kaudu rahaliselt 280 000 praktikakoha loomist kutse- ja kõrgkoolide õpilastele.

Lisateave

ELi noorsooaruanne 2012 ja selle lisad

Liikmesriikide aruanded

Noorsoonäitajate tabelid

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar