Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Η έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία ζητά να δοθεί κορυφαία προτεραιότητα στην απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη

Η έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία που δημοσιεύτηκε σήμερα ζητά να καταστούν η απασχόληση των νέων, η κοινωνική ένταξη, η υγεία και την ευημερία των νέων βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία. Στην έκθεση, που καταρτίζεται κάθε τρία έτη από την Επιτροπή, υπογραμμίζεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη των νέων, οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Η ανεργία των νέων της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 50% από την έναρξη της κρίσης, από ένα μέσο όρο 15% τον Φεβρουάριο του 2008 σε 22,5% τον Ιούλιο του παρόντος έτους. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά αφορούν την Ελλάδα (53,8%) και την Ισπανία (52,9%). Σε όλη την ΕΕ, πάνω από το 30% των άνεργων νέων ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα έτος.

«Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για τις επιπτώσεις της κρίσης στους νέους. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός νέων είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και δεσμεύομαι να ενισχύσω τις πολιτικές και τα προγράμματά μας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να αυξηθούν οι επαγγελματικές τους προοπτικές και οι ευκαιρίες στη ζωή τους», δήλωσε η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ελπίδας στον ορίζοντα: η έκθεση διαπιστώνει ότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη υλοποιούν τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη. Από την προηγούμενη έκθεση του 2009, τα κράτη μέλη έχουν ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα που απευθύνονται στους νέους. Τα επίπεδα συμμετοχής της νεολαίας σε συλλόγους και κοινωνικά κινήματα έχουν παραμείνει υψηλά.

Το Erasmus για όλους, το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020, θα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, που θα δίνει τη δυνατότητα σε έως 5 εκατομμύρια άτομα να λαμβάνουν επιχορηγήσεις της ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό – αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τον σημερινό στο πλαίσιο των προγραμμάτων 2007-2013.

Επόμενα βήματα

Η έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί ως κοινή έκθεση του Συμβουλίου – της Επιτροπής τον Νοέμβριο.

Ιστορικό

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2009. Οι στόχοι της είναι 1) να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους και 2) να προωθήσει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη. Η στρατηγική καλύπτει 9 έτη και υποδιαιρείται σε τρεις κύκλους. Προς το τέλος κάθε κύκλου καταρτίζεται έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία, στην οποία αξιολογούνται τα αποτελέσματα και προτείνονται νέες προτεραιότητες για τον επόμενο τριετή κύκλο. Αν εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι νέες προτεραιότητες θα εφαρμοστούν από την περίοδο 2013-2015.

Η έκθεση του 2012 περιλαμβάνει μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ από το 2010 και μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη, κυβερνητικοί φορείς και υπουργεία, καθώς και σε διαβουλεύσεις με τους νέους. Οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ συμμετείχαν επίσης στην έκθεση σε εθελοντική βάση.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι συμπληρωματική της εμβληματικής πρωτοβουλίας Νεολαία σε κίνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία ασχολείται με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες των νέων σε οκτώ τομείς δράσης:

  • Eκπαίδευση και κατάρτιση

  • Απασχόληση και επιχειρηματικότητα

  • Κοινωνική ένταξη

  • Υγεία και ευεξία

  • Εθελοντισμός

  • Συμμετοχή

  • Πολιτισμός και δημιουργικότητα

  • Οι νέοι και ο κόσμος

Δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Στον πυρήνα των συστάσεων ανά χώρα, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο, βρίσκονται μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των συναφών προβλημάτων.

Η δέσμη της Επιτροπής για την απασχόληση (Απρίλιος 2012) υπογραμμίζει την ανάγκη για επικέντρωση των κρατών μελών στη δημιουργία απασχόλησης και στην ανάπτυξη, και όχι μόνο στη λήψη μέτρων λιτότητας. Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή σκοπεύει να αναπτύξει τη διαδικτυακή της πύλη EURES, η οποία εξισορροπεί την προσφορά εργασίας με τη ζήτηση σε διασυνοριακό επίπεδο.

Μέχρι τα τέλη του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις «εγγυήσεις για τους νέους». Σκοπός της σύστασης θα είναι να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι νέοι, τέσσερις μήνες μετά την αποφοίτηση από το σχολείο, είτε εργάζονται είτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσον αφορά ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ενώ ομάδες δράσης της Επιτροπής βοηθούν οκτώ κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία) που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων.

Οι ομάδες έχουν βοηθήσει αυτές τις χώρες στην ανακατανομή των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ συνολικού ύψους περίπου 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία θα δοθεί υποστήριξη σε περισσότερους από 460 000 νέους.

Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που συναντούν οι πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, μεταξύ άλλων, για εθελοντισμό, σπουδές ή εργασία.

Οι προτεραιότητες και οι συστάσεις της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση το οποίο χρηματοδοτεί ευκαιρίες μάθησης στο εξωτερικό για νέους, οργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και οργανώσεις νέων. Σύμφωνα με τη στρατηγική, το πρόγραμμα προωθεί την ιδιότητα του πολίτη και την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων και τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω της εργασίας των νέων, του εθελοντισμού και της συμμετοχής στα κοινά. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 185 000 άτομα το 2011, σε σύγκριση με 111 000 συμμετέχοντες το έτος ίδρυσής του, το 2007.

Οι προσπάθειες για ενίσχυση της απασχολησιμότητας, της μαθησιακής κινητικότητας και της συμμετοχής των νέων υποστηρίζονται από το τρέχον πρόγραμμα Διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Erasmus και Leonardo da Vinci. Κατά την περίοδο 2012-2013, η Επιτροπή θα παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη για 280 000 τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας μέσω αυτών των προγραμμάτων για φοιτητές επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας της «We Mean Business».

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία 2012 και παραρτήματα

Εκθέσεις των κρατών μελών

Πίνακας των δεικτών της ΕΕ για τη νεολαία

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθείστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Τwitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar