Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 10. září 2012

Podle zprávy EU o mládeži mají být hlavními prioritami zaměstnanost a sociální začleňování

Dnes zveřejněná zpráva EU o mládeži vyzývá k tomu, aby zaměstnanost, sociální začleňování, zdraví a dobré životní podmínky mladých lidí byly hlavními prioritami unijní politiky pro mládež. Zpráva, kterou Komise vypracovává každé tři roky, zdůrazňuje, že EU a členské státy musí udělat více, aby podpořily mladé lidi, kteří nesou na svých bedrech břímě důsledků hospodářské krize.

Nezaměstnanost mládeže v Evropské unii v kategorii osob ve věku od 15 do 24 let vzrostla od vypuknutí krize o 50 procent z průměrných 15 % v únoru 2008 na 22,5 % z letošního července. Podle aktuálních údajů, které zveřejnil Eurostat, je nejvyšší v Řecku (53,8 %) a ve Španělsku (52,9 %). Déle než jeden rok bez zaměstnání bylo v EU přes 30 % mladých lidí.

„Jsem hluboce znepokojena dopadem krize na mladé lidi. Příliš mnoho z nich je ohroženo sociálním vyloučením a chudobou. V mladých lidech je naše budoucnost a v zájmu zlepšení jejich pracovních a životních příležitostí jsem odhodlána posílit naše politiky a programy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže“, uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Zpráva však ukazuje i na určité známky naděje, jež se rýsují na obzoru: uvádí zjištění, jež svědčí o tom, že téměř všechny členské státy provádějí strategii EU pro mládež, jejímž cílem je tvorba většího počtu lepších příležitostí pro mladé lidi a podpora aktivního občanství, sociálního začleňování a solidarity. Od vydání předcházející zprávy z roku 2009 posílily členské státy iniciativy v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání, které se zaměřují na mladé lidi. Na vysoké úrovni zůstává míra zapojení mládeže do sdružení a sociálních hnutí.

Základním kamenem nové strategie EU pro mládež bude nový navrhovaný program pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež na období 2014 až 2020 nazvaný Erasmus pro všechny. Ten předpokládá výrazné navýšení objemu finančních prostředků, které umožní téměř 5 milionům osob, aby získaly granty EU na studium, odbornou přípravu či dobrovolnickou činnost v zahraničí, což je téměř dvakrát více oproti stávajícím programům na období 2007 až 2013.

Další kroky

Zpráva EU o mládeži bude předložena Radě a očekává se, že v listopadu bude přijata jako společná zpráva Rady a Komise.

Souvislosti

Dne 27. listopadu 2009 přijala Rada strategii EU pro mládež (20102018). Cílem strategie je 1) vytvořit větší počet lepších příležitostí pro mladé lidi a 2) podporovat aktivní občanství, sociální začleňování a solidaritu. Devět let trvání strategie je rozděleno do tří cyklů. Na konci každého z cyklů je vypracovávána zpráva EU o mládeži, v níž jsou zhodnoceny výsledky a navrženy nové priority pro nadcházející tříletý cyklus. Budou-li Radou přijaty, uplatní se nové priority v období 2013–2015.

Zpráva pro rok 2012 poskytuje přehled o provádění strategie EU pro mládež na vnitrostátní a unijní úrovni od roku 2010 a komplexní analýzu situace, v níž se mladí lidé nacházejí. Čerpá z údajů poskytnutých členskými státy, státními organizacemi a ministerstvy, jakož i z konzultací s mladými lidmi. Na vypracování zprávy se podílely na dobrovolném základě i kandidátské země a země ESVO.

Strategie EU pro mládež doplňuje stěžejní iniciativu Mládež v pohybu v rámci strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020. Strategie EU pro mládež řeší potřeby a příležitosti mladých lidí v osmi oblastech činnosti:

  • vzdělávání a odborná příprava,

  • zaměstnanost a podnikání,

  • sociální začleňování,

  • zdraví a dobré životní podmínky,

  • dobrovolnická činnost,

  • účast,

  • kultura a tvořivost,

  • mládež a svět.

Jak EU bojuje s nezaměstnaností mládeže

Opatření, jejichž účelem je řešení problematiky nezaměstnanosti mládeže a souvisejících otázek, jsou základem doporučení pro jednotlivé země, která Rada přijala v červnu.

Balíček opatření Komise pro oblast zaměstnanosti (z dubna 2012) zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se členské státy nevěnovaly pouze úsporným opatřením, ale zaměřily se i na vytváření pracovních míst a růst. V zájmu podpory zvýšení mobility pracovní síly hodlá Komise rozvinout svůj internetový portál pracovních příležitostí EURES, jenž soustředí přeshraniční poptávku uchazečů o zaměstnání a nabídku pracovních míst.

Komise do konce tohoto roku předloží Radě návrh doporučení o „zárukách pro mladé lidi“. Účelem je zajistit, aby do čtyř měsíců od ukončení školní docházky byli všichni mladí lidé zapojeni buď do zaměstnání, dalšího vzdělávání či do odborné přípravy. Komise dále zahájí se zaměstnavateli a odbory konzultace o rámci kvality pro stáže.

Komise rovněž vybízí členské státy, aby k podpoře tvorby pracovních příležitostí vhodněji využívaly Evropský sociální fond a akční týmy Komise poskytují pomoc osmi členským státům (Řecku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Portugalsku, Slovensku a Španělsku), v nichž je míra nezaměstnanosti mládeže nejvyšší. Tyto týmy pomohly zemím s přerozdělením přibližně 7,3 miliardy EUR z prostředků strukturálních fondů EU, což představuje přínos pro více než 460 000 mladých lidí.

Komise se rovněž snaží odstranit překážky, jimž čelí občané EU, zejména pokud jde o právo na volný pohyb v EU, například za účelem dobrovolné činnosti, studia nebo práce.

Priority a doporučení obsažené ve strategii EU pro mládež podporuje program Mládež v akci, který za účelem vzdělávání v zahraničí poskytuje financování mladým lidem, mladým pracovníkům a organizacím mládeže. V souladu se strategií podporuje občanství a solidaritu mladých lidí a umožňuje jim, aby prostřednictvím práce, dobrovolnictví a zapojení se do občanské společnosti získali příslušné dovednosti. V roce 2011 tohoto programu využilo přibližně 185 000 osob oproti 111 000 osobám, jež využily tento program v roce 2007, v němž byl zahájen.

Úsilí o zvýšení zaměstnatelnosti, mobility v oblasti vzdělávání a účasti mladých lidí podporují stávající program celoživotního učení, včetně programů Erasmus a Leonardo da Vinci. Komise poskytne v období 2012–2013 v rámci kampaně „We Mean Business“ finanční prostředky na podporu pracovního umístění pro 280 000 osob v rámci těchto programů určených pro studenty odborné přípravy a studenty vysokoškolského vzdělávání.

Další informace

Zpráva EU o mládeži pro rok 2012 včetně příloh

Zprávy členských států

Přehled ukazatelů EU v oblasti mládeže

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar