Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 септември 2012 г.

Докладът за младежта в ЕС призовава заетостта и социалното приобщаване да се превърнат в основен приоритет

Публикуваният днес доклад за младежта в ЕС призовава заетостта, социалното приобщаване и здравето и благоденствието на младите хора да се превърнат в основни приоритети на европейската политика за младежта. В доклада, изготвян на всеки три години от Комисията, се подчертава, че ЕС и държавите членки трябва да полагат повече усилия за подкрепа на младите хора, които са най-силно засегнати от икономическата криза.

Безработицата сред младите хора на възраст между 15 и 24 години в ЕС е скочила с 50 % от началото на кризата, от средно 15 % през февруари 2008 г. до 22,5 % през юли тази година. Според последните данни, публикувани от Евростат миналата седмица, най-високи проценти са отбелязани в Гърция (53,8 %) и Испания (52,9 %). В ЕС над 30 % от младите безработни са били без работа за повече от година.

„Силно съм обезпокоена от последиците от кризата върху младите хора, тъй като прекалено много от тях са застрашени от социално изключване и бедност. Младите хора са нашето бъдеще и аз съм твърдо решена да работя за укрепването на нашите политики и програми в областта на образованието, обучението и младежта, за да имат те по-големи шансове за намиране на работа и по-добри възможности в живота“, заяви г-жа Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Има обаче светлина в тунела: в доклада се посочва, че почти всички държави членки прилагат стратегията на ЕС за младежта, която има за цел създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността. От публикуването на предходния доклад през 2009 г. насам, държавите членки са укрепили инициативите в областта на образованието, заетостта и предприемачеството, насочени към младите хора. Нивото на участие на младите хора в сдружения и социални движения е останало високо.

„Еразъм за всички“, предложената нова програма за образованието, обучението и младежта за периода 2014—2020 г., ще играе централна роля в новата стратегия на ЕС за младежта. Новата програма предвижда значително увеличение на финансирането, което ще даде възможност до 5 милиона души да получат безвъзмездни средства от ЕС за учене, обучение или доброволческа дейност в чужбина, т.е. почти два пъти повече в сравнение със сега, по линия на програмите за периода 2007—2013 г.

Следващи стъпки

Докладът за младежта в ЕС ще бъде предаден на Съвета и се очаква да бъде приет като съвместен доклад на Съвета и Комисията през ноември.

Контекст

Стратегията на ЕС за младежта (20102018 г.) бе приета от Съвета на 27 ноември 2009 г. Тя цели 1) създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и 2) насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността. Стратегията обхваща деветгодишен период и е подразделена на три цикъла. Към края на всеки цикъл се изготвя доклад за младежта в ЕС, в който се прави оценка на резултатите и се предлагат нови приоритети за следващия тригодишен цикъл. Ако бъдат приети от Съвета, новите приоритети ще се прилагат от периода 2013—2015 г.

В доклада от 2012 г. се прави обобщение на прилагането на стратегията на ЕС за младежта на национално равнище и на равнището на ЕС от 2010 г. насам, както и всеобхватен анализ на положението, пред което са изправени младите хора. Той се базира на информация, предоставена от държавите членки, правителствените агенции и министерствата, както и на консултации с младите хора. Държавите кандидатки и държавите от ЕАСТ също са взели участие в процеса на изготвяне на доклада на доброволна основа.

Стратегията на ЕС за младежта допълва водещата инициатива „Младежта в движение“ в рамките на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. В стратегията на ЕС за младежта се разглеждат потребностите и възможностите на младите хора в рамките на осем области на действие:

  • образование и обучение

  • заетост и предприемачество

  • социално приобщаване

  • здраве и благоденствие

  • доброволческа дейност

  • участие

  • култура и творчество

  • младите хора и светът

Какво прави ЕС за борба с безработицата сред младите хора?

Мерките за борба с безработицата сред младите хора и свързаните с тях въпроси заемат централно място в препоръките за отделните страни, приети от Съвета през юни.

В „Пакета за заетостта“ на Комисията (от април 2012 г.) се подчертава необходимостта от това държавите членки да концентрират усилията си върху създаването на работни места и заетост, а не само върху мерките за бюджетна дисциплина. За да улесни мобилността на работната сила, Комисията възнамерява да развие своя EURES портал за работни места, който позволява лицата, търсещи работа да открият вакантни работни места в чужбина.

Преди края на годината Комисията ще представи предложение за препоръка на Съвета относно „гаранциите за младежта“. Целта е да се гарантира, че всички млади хора започват да работят, да следват или да се обучават в срок от четири месеца от напускането на училище. Освен това Комисията ще започне консултации с работодателите и синдикатите относно рамка за качество на стажовете.

Комисията насърчава също така държавите членки да използват по-добре Европейския социален фонд в подкрепа на създаването на работни места, а групите за действие на Комисията понастоящем подпомагат осем държави членки (Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Словакия и Испания), където процентите на безработица сред младите хора са най-високи. Те им оказват подкрепа при разпределянето на структурните фондове на ЕС на обща стойност 7,3 милиарда евро, от които би трябвало да се възползват 460 000 млади хора.

Освен това Комисията полага усилия за премахване на пречките, пред които са изправени гражданите на ЕС, по-специално, когато желаят да упражнят правото си на свободно движение в рамките на ЕС, в това число за доброволческа дейност, учене или работа.

Приоритетите и препоръките в рамките на стратегията на ЕС за младежта се подкрепят от програма „Младежта в движение“, която финансира възможности за учене в чужбина на младите хора, младите работници и младежките организации. В съответствие със стратегията тя насърчава гражданското участие и солидарността между младите хора и им дава възможност да придобият умения посредством младежка заетост, доброволческа дейност и гражданско участие. През 2011 г. от нея са се възползвали 185 000 участници, спрямо 111 000-те, взели участие в нея в годината на създаването ѝ, 2007 г.

Усилията за подобряване на пригодността за заетост, учебната мобилност и участието на младите хора се подкрепят от настоящата програма „Учене през целия живот“, в това число „Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“. В периода 2012—2013 г. Комисията ще финансира 280 000 стажа в рамките на тези програми, насочени към студентите във висшето и професионалното образование, като част от кампанията „We Mean Business“.

За повече информация

Докладът за младежта в ЕС от 2012 г. и неговите приложения

Докладите на държавите членки

Таблица с показателите за младежта в ЕС

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar