Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 september 2012

Stora variationer när det gäller kostnaderna för högre utbildning och ekonomiskt stöd till studenter, enligt ny rapport

Kostnaderna för högre utbildning varierar kraftigt i Europa, visar en ny rapport som EU-kommissionen publicerar i dag. Högst är studieavgifterna i England, där studenterna kan få betala upp till 9 000 pund (ca 11 500 euro) per läsår, medan nio länder (Österrike, Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Malta, Norge, Skottland i Storbritannien och Sverige) i de flesta fall inte tar ut några avgifter alls. De nordiska länderna är allmänt sett mest generösa, men Finland och Sverige nyligen införde nyligen, i likhet med Danmark, avgifter för internationella studenter. I alla länder utom Island och Norge måste utomeuropeiska studenter numera betala studieavgift.

I många av de länder där den högre utbildningen är gratis, t.ex. Österrike, Skottland i Storbritannien och de nordiska länderna, har studenter också goda möjlighet att få ekonomiskt stöd, såsom studiebidrag och studielån (se Huvudpunkterna i rapporten). Uppgifterna om studieavgifter och om ekonomiskt stöd till studenter finns nu tillgängliga på internet för den som vill jämföra kostnaderna för utbildning i olika europeiska länder.

– Nu när det blir lättare för studenterna att jämföra kostnaderna för utbildning i olika länder kommer studentrörligheten förhoppningsvis att öka och studenterna att kunna välja den kurs som passar dem bäst. Dagens rapport är både aktuell och viktig, för den visar att ett moderniserat utbildningssystem är grunden för välfärd på lång sikt i EU och avgörande för att EU ska övervinna de ekonomiska svårigheterna, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Rapporten visar att det finns stora skillnader även när det gäller ekonomiskt stöd till studenter. I Tyskland, de nordiska länderna och Storbritannien är studiestöden generösa, medan studenter i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland och Litauen bara får begränsat ekonomiskt stöd. Vem som har rätt till stöd varierar också – i vissa länder är stödet behovsprövat, medan det i andra länder är tillgängligt för alla. Familjebidrag och skatteförmåner för studenternas föräldrar är en viktig del av det sammanlagda stödet till studenterna i omkring hälften av länderna.

Huvudpunkterna i rapporten

AVGIFTER

De högsta avgifterna

De högsta avgifterna tas ut i Storbritannien (England, Wales) och Nordirland. Fram till 2012 låg avgiften för utbildning på kandidatnivå på 3 375 pund per år. I september 2012 höjdes den grundläggande studieavgiften till 6 000 pund, och maximiavgiften är 9 000 pund. För att kunna betala avgifterna får studenter i England ett lån som inte behöver betalas tillbaka förrän de fått ett förhållandevis välavlönat arbete. Däremot kommer walesiska studenter som har sin hemort i Wales att få sina studieavgifter ersatta av den walesiska regeringen, även om de studerar utanför Wales. I Nordirland höjs avgifterna bara i enlighet med inflationen till 3 465 pund under 2012–2013.

Inga avgifter

I andra änden av skalan finns det nio länder där studenter inte behöver betala avgifter (förutom internationella studenter från länder utanför EU/EES). Det är Österrike, Cypern (kandidatutbildning), Danmark (deltidsstuderande måste dock betala avgift), Finland, Grekland och Malta (kandidatutbildning), Norge, Skottland i Storbritannien (kandidatutbildning) och Sverige.

I Tyskland tar två delstater (Bayern och Niedersachsen) ut avgifter läsåret 2012–2013, medan de övriga 14 inte gör det.

Andel som betalar avgift

Andelen studenter som betalar avgifter i varje land varierar avsevärt. Alla studenter betalar avgifter i Belgien (den flamländska gemenskapen), Bulgarien, Tjeckien, England i Storbritannien, Island, Liechtenstein, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien och Turkiet. I sju länder (den franskspråkiga gemenskapen i Belgien, Estland, Frankrike, Ungern, Italien, Lettland och Rumänien) betalar de flesta avgift. I fyra länder (Kroatien, Tyskland, Litauen och Slovenien) betalar däremot bara en minoritet avgifter och i de nio länder som nämndes tidigare betalar studenterna, med undantag av de kategorier av studenter som nämndes, inga avgifter.

Avgifter för internationella studenter

Studenter från länder utanför EU får vanligen betala en högre avgift. I normalfallet är det högskolorna själva som fastställer avgifterna, även om de i vissa länder (Belgien, Bulgarien, Grekland, Portugal, Rumänien) regleras i centrala förordningar.

I sex länder (Tjeckien, Ungern, Island, Italien, Liechtenstein och Norge) behandlas studenter från länder utanför EU på samma sätt i fråga om avgifter som studenter från EU-länderna.

Olika avgifter på olika utbildningsnivåer

Avgifterna tenderar att vara högre för magister- eller masterutbildning (avancerad nivå) än för kandidatutbildning (grundnivå). På avancerad nivå är fler studenter tvungna att betala avgift. I Grekland, Cypern, Malta och Skottland i Storbritannien tas avgifter ut på avancerad nivå men inte på grundnivå, medan avgifterna på den avancerade nivån vanligen är högre i Irland, Frankrike, Lettland, Litauen, Ungern, Slovenien och England och Wales i Storbritannien samt i Nordirland.

EKONOMISKT STÖD TILL STUDENTER

Det ekonomiska stöd en student kan få är olika stort i olika länder och är även tänkt att uppfylla olika behov. De vanligaste stödformerna är studiebidrag och studielån, som ibland fungerar tillsammans (studenten får både lån och bidrag) och ibland separat (studenten får antingen lån eller bidrag).

Bidrag

Alla länder utom Island och Turkiet tillhandahåller vissa typer av bidrag till åtminstone en del studenter. I Turkiet kan vissa studenter få nedsatta avgifter, men inga bidrag.

Möjligheterna att få bidrag varierar från land till land.

I Danmark, Cypern och Malta får alla studenter bidrag. I Finland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien (England och Wales) och Nordirland får majoriteten av studenterna bidrag.

I de allra flesta länder (Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Estland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Storbritannien (Skottland), Slovakien och Spanien) får endast en minoritet av studenterna bidrag. Andelen varierar från 1 % av alla studenter i Grekland till cirka 40 % i Ungern.

Lån

Även om det kan vara teoretiskt möjligt för studenter att ta lån i alla länder, anses lån utgöra en viktig del av studiestödsystemet bara om mer än 5 % av studenterna tar lån. Detta är fallet i sexton länder: Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovakien, Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland, Island, Norge och Turkiet.

Andra stödformer: Familjebidrag och skatteförmåner för studenternas föräldrar

I studiestödssystemen kan studenten betraktas antingen som en individ eller som medlem av en familj som kan behöva stöd. Särskilt i de nordiska länderna räknas studenten som en individ och mottar stöd i egenskap av detta. I många andra länder kan stödet vara beroende av familjeförhållandena, och vissa former av stöd kan fördelas till andra medlemmar i familjen i stället för till studenten.

I flera länder är familjebidrag och skatteförmåner en viktig del av det ekonomiska stöd som ges till studenter: Belgien, Tjeckien, Tyskland, Estland (endast skatteförmåner), Grekland, Frankrike, Irland (endast skatteförmåner), Italien (endast skatteförmåner), Lettland (endast skatteförmåner), Litauen, Malta (endast skatteförmåner), Österrike, Polen, Portugal, Slovenien (endast skatteförmåner), Slovakien och Liechtenstein (endast skatteförmåner).

Bakgrund

Rapporten har sammanställts för kommissionens räkning av Eurydice-nätverket, som består av 38 nationella enheter i de 34 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (EU-länderna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet). Nätverket samordnas och förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur. Från och med nu kommer man varje år att sammanställa en översikt av de avgifter som studenterna måste betala och de stöd de får så att man ser eventuella ändringar.

Läs mer:

Hela rapporten

EU-kommissionens webbplats om utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar