Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. septembra 2012

Správa odhaľuje veľké rozdiely v nákladoch na vysokoškolské vzdelávanie a v podpore pre študentov

Podľa novej správy, ktorú dnes vydala Európska komisia, sa náklady na vysokoškolské vzdelávanie pre študentov v Európe výrazne odlišujú. Školné je najvyššie v Anglicku, kde študenti platia za akademický rok školné až do výšky 9000 libier (približne 11 500 eur), zatiaľ čo deväť krajín (Cyprus, Dánsko, Fínsko, Grécko, Malta, Nórsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko) a Švédsko) vo väčšine prípadov poplatky neúčtuje. Severské krajiny bývajú najštedrejšie, hoci Fínsko a Švédsko sa nedávno pripojili k Dánsku, pokiaľ ide o zavedenie poplatkov pre medzinárodných študentov. Všetky krajiny s výnimkou Islandu a Nórska teraz účtujú poplatky mimoeurópskym študentom.

Mnohé z krajín, ktoré neúčtujú poplatky, ako je Rakúsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko) a severské krajiny, tiež poskytujú štedrú študentskú podporu ako štipendiá a pôžičky (pozri Hlavné body správy). Táto informácia o školnom a podpore je teraz k dispozícii online pre študentov, ktorí si želajú porovnať náklady na svoje vzdelávanie v rôznych európskych krajinách.

Dúfam, že skutočnosť, že pre študentov je teraz ľahšie porovnať si náklady na vzdelávanie v rôznych krajinách, bude viesť k nárastu mobility študentov a umožní študentom vybrať si študijný odbor, ktorý je pre nich najlepší“, uviedla európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouvá. „Táto správa je aktuálna a dôležitá: pripomína nám, že zmodernizované vzdelávanie a odborná príprava tvorí pevný základ dlhodobej prosperity v Európe a je kľúčom k prekonaniu hospodárskych ťažkostí.“

V správe sa zdôrazňuje, že veľké rozdiely sa týkajú aj podpory určenej pre študentov, ktorá je štedrá v Nemecku, severských krajinách a Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo študenti v Českej republike, Estónsku, Litve, Lotyšsku a Maďarsku dostávajú iba obmedzenú finančnú podporu. Značné rozdiely sú aj v tom, kto má nárok na podporu: dotácie sa môžu rozdeľovať len na základe potrieb alebo môžu byť ľahko k dispozícii pre všetkých študentov. Rodinné prídavky a daňové úľavy pre študentov a rodičov sú dôležitým prvkom celkového balíka podpory pre študentov približne v polovici krajín.

Hlavné body správy

POPLATKY

Najvyššie poplatky

Najvyššie poplatky sa účtujú v Spojenom kráľovstve (Anglicko, Wales a Severné Írsko). Do roku 2012 boli stanovené na 3 375 libier ročne za bakalárske štúdium. Od septembra 2012 sa v Anglicku zvýšili: po novom základné školné predstavuje 6 000 libier a maximálne školné 9 000 libier. Na úhradu poplatkov študenti v Anglicku dostávajú pôžičku, ktorú nemusia splatiť, až kým nedostanú relatívne dobre platené pracovné miesto. Vo Walese však pre študentov, ktorí tam majú bydlisko, uhrádza dodatočné náklady na školné waleská vláda, a to aj v prípade ich štúdia mimo Walesu. V Severnom Írsku sa poplatky v akademickom roku 2012/13 zvýšia iba o infláciu, a to na 3 465 libier.

Žiadne poplatky

V 9 krajinách naopak študenti (okrem zahraničných študentov z krajín nepatriacich do EÚ/EHP) neplatia žiadne poplatky. Sem patrí Rakúsko, Cyprus (bakalárske štúdium), Dánsko (s výnimkou externého štúdia), Fínsko, Grécko, Malta (bakalárske štúdium), Nórsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko) (bakalárske štúdium) a Švédsko.

V Nemecku sa v akademickom roku 2012/13 poplatky platia v dvoch spolkových krajinách (Bavorsko a Dolné Sasko), zatiaľ čo v ďalších štrnástich krajinách sa neplatia.

Podiel platiacich študentov

Podiel študentov platiacich poplatky sa v každej krajine značne líši. V niektorých krajinách ich platia všetci študenti, čo je prípad Belgicka (Flámske spoločenstvo), Bulharsko, Česká republika, Anglicko, Island, Lichtenštajnsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Turecko. V siedmich krajinách (Francúzske spoločenstvo Belgicka, Estónsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Rumunsko) platí poplatky väčšina študentov. V štyroch krajinách (Chorvátsko, Nemecko, Litva, Slovinsko) platí poplatky malý podiel študentov a v deviatich vyššie uvedených krajinách študenti až na spomenuté výnimky študujú bezplatne.

Poplatky pre zahraničných študentov

Pre študentov, ktorí nepochádzajú z Európskej únie, sú poplatky väčšinou vyššie. Vo všeobecnosti ich stanovujú samotné vysokoškolské inštitúcie, hoci v niektorých krajinách (Belgicko, Bulharsko, Grécko, Portugalsko, Rumunsko) ich centrálne upravujú príslušné právne predpisy.

V šiestich krajinách (Česká republika, Maďarsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko a Nórsko) sa na študentov nepochádzajúcich z Európskej únie vzťahujú rovnaké pravidlá týkajúce sa poplatkov ako pre študentov z Európskej únie.

Rozdiely v poplatkoch medzi jednotlivými cyklami

Poplatky sú väčšinou vyššie za magisterské štúdium (druhý cyklus) ako za bakalárske štúdium (prvý cyklus), a v druhom cykle je tiež vyšší počet študentov, u ktorých sa poplatky vyžadujú. V Grécku, na Cypre, na Malte a v Spojenom kráľovstve (Škótsko) sa poplatky vyžadujú v druhom cykle, ale nie v prvom, zatiaľ čo vyššie poplatky sa väčšinou vyžadujú na magisterskej úrovni v Írsku, vo Francúzsku, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Slovinsku a Spojenom kráľovstve (Anglicku, Walese a Severnom Írsku).

PODPORA PRE ŠTUDENTOV

Podpora pre študentov má rôzne formy a je zameraná na plnenie rôznych potrieb, ktoré sa v rôznych krajinách líšia. Najbežnejšími formami podpory sú však štipendiá a pôžičky, ktoré sa niekedy môžu využívať spolu (študent dostane pôžičku aj štipendium) a niekedy osobitne (študent dostane buď pôžičku alebo štipendium).

Štipendiá

Všetky krajiny s výnimkou Islandu a Turecka poskytujú určité typy štipendia aspoň niektorým študentom. V Turecku majú niektorí študenti nárok na znížené poplatky, ale nie na štipendiá.

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť získania štipendia, v ďalších krajinách môžu byť situácie veľmi odlišné.

V Dánsku, na Cypre a Malte dostávajú štipendiá všetci študenti. Vo Fínsku, v Holandsku, Nórsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve (Anglicku, Walese a Severnom Írsku) dostáva štipendiá väčšina študentov.

Vo veľkej väčšine krajín (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Estónsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko), Slovensko, Španielsko) dostáva štipendiá iba malé množstvo študentov. Podiel sa pohybuje od 1 % študentskej populácie v Grécku po približne 40 % v Maďarsku.

Pôžičky

Zatiaľ čo študenti si môžu teoreticky vybrať pôžičky vo všetkých krajinách, za hlavný prvok systémov podpory pre študentov sa považujú len vtedy, ak si ich vyberie viac ako 5 % študentskej populácie. To platí v prípade týchto 16 krajín: Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (všetky časti), Island, Nórsko a Turecko.

Ďalšia podpora: rodinné prídavky a daňové úľavy pre rodičov a študentov

Systémy na podporu študentov môžu študenta zohľadňovať buď ako jednotlivca alebo ako člena rodiny, ktorá môže potrebovať podporu. Najmä v severských krajinách sa študent vníma ako jednotlivec a ako jednotlivec dostáva podporu. V mnohých iných krajinách však podpora závisí od celkovej rodinnej situácie, a niektoré formy podpory sa môžu udeliť iným členom rodiny, nie študentovi.

Rodinné prídavky a daňové úľavy zohrávajú dôležitú úlohu v súvislosti s podporou pre študentov v mnohých krajinách: Belgicko, Česká republika, Nemecko, Estónsko (iba daňové úľavy), Grécko, Francúzsko, Írsko (iba daňové úľavy), Taliansko (iba daňové úľavy), Lotyšsko (iba daňové úľavy), Litva, Malta (iba daňové úľavy), Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko (iba daňové úľavy), Slovensko a Lichtenštajnsko (iba daňové úľavy).

Súvislosti

Správu pre Komisiu vypracovala sieť Eurydice, ktorú tvorí 38 oddelení v 34 krajinách, ktoré sú účastníkmi programu celoživotného vzdelávania EÚ (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko). Koordinuje a riadi ju Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Výška študentských poplatkov a podpory pre študentov sa bude každoročne revidovať, aby bolo možné sledovať prípadné zmeny.

Ďalšie informácie

Správa je k dispozícii tu.

Európska komisia: Education and training

Webová stránka Androully Vassiliouvej

Androulla Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar