Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. syyskuuta 2012

Raportin mukaan opiskelukustannuksissa ja opiskelijoille myönnettävässä tuessa on suuria eroja

Tänään julkistetun Euroopan komission uuden raportin mukaan korkeakouluopiskelijoille opiskelusta aiheutuvat kustannukset vaihtelevat suuresti Euroopassa. Lukukausimaksut ovat suurimmat Englannissa, jossa opiskelijat joutuvat maksamaan jopa 9 000 puntaa (noin 11 500 euroa) lukuvuodesta kun taas yhdeksässä maassa (Itävalta, Kreikka, Kypros, Malta, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti)) lukukausimaksuja ei yleensä peritä lainkaan. Pohjoismaissa tilanne vaikuttaa suotuisimmalta, joskin Suomi ja Ruotsi alkoivat äskettäin periä maksuja ulkomaisilta opiskelijoilta Tanskan mallin mukaan. Kaikki maat Islantia ja Norjaa lukuun ottamatta perivät tällä hetkellä maksun Euroopan ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Lisäksi monissa maissa, joissa lukukausimaksuja ei ole, kuten Itävallassa, Pohjoismaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Skotlanti), opiskelijoilla on runsaasti tuensaantimahdollisuuksia esimerkiksi toimeentulotuen ja opintolainojen muodossa (ks. "Raportin keskeiset kohdat”). Lukukausimaksuja ja opintotukea koskevat tiedot ovat nyt helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla verkossa, ja he voivat halutessaan vertailla eri Euroopan maiden opiskelukustannuksia.

"Opiskelijoiden on nyt helpompi vertailla eri maiden opiskelukustannuksia, ja toivon sen lisäävän opiskelijoiden liikkuvuutta ja mahdollisuuksia valita itselleen parhaiten sopivat kurssit", toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. "Tämä raportti on sekä ajankohtainen että tarpeellinen: se muistuttaa siitä, että ajanmukainen koulutus on pitkällä aikavälillä Euroopan vaurauden kulmakivi ja avain talouden ongelmien ratkaisemiseen."

Raportissa todetaan, että opiskelijoille myönnettävässä tuessa on suuria eroja maiden välillä. Tukea on hyvin saatavilla Pohjoismaissa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kun taas Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Unkarissa ja Virossa opiskelijat saavat vain vähäistä rahallista tukea. Erot ovat suuret myös siinä, kuka on oikeutettu tukeen: tukea myönnetään joko vain sitä tarvitseville tai se voi olla helposti saatavilla kaikille. Perhe-etuudet ja opiskelijoiden vanhemmille myönnettävät veroetuudet ovat merkittävä osa opiskelijoille myönnettävän tuen kokonaispakettia noin puolessa maista.

Raportin keskeiset kohdat

LUKUKAUSIMAKSUT

Korkeimmat lukukausimaksut

Lukukausimaksut ovat korkeimmat Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti). Vuoteen 2012 asti lukukausimaksu oli 3 375 puntaa vuodessa alemman korkeakoulututkinnon osalta. Maksua korotettiin Englannissa syyskuussa 2012, jolloin perusmaksuksi tuli 6 000 puntaa. Enimmillään maksu voi olla 9 000 puntaa. Englannissa opiskelijat voivat saada lainaa lukukausimaksua varten, eikä lainaa tarvitse maksaa takaisin ennen kuin opiskelija on löytänyt suhteellisen hyvin palkatun työn. Walesissa lukukausimaksun lisäkustannukset maksaa Walesista kotoisin oleville opiskelijoille Walesin hallitus, myös silloin kun opiskelu tapahtuu ulkomailla. Pohjois-Irlannissa sen sijaan maksut nousevat vain inflaation mukaisesti 3 465 puntaan lukuvuonna 2012–2013.

Ei lainkaan lukukausimaksuja

Toisessa ääripäässä on yhdeksän maata, joissa opiskelijoilta (lukuun ottamatta EU:n tai ETA:n ulkopuolisia opiskelijoita) ei peritä lainkaan lukukausimaksuja. Nämä maat ovat Itävalta, Kypros (alempi korkeakoulututkinto), Kreikka ja Malta (alempi korkeakoulututkinto), Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska (tosin maksua peritään osa-aikaisilta opiskelijoilta) ja Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti) (alempi korkeakoulututkinto).

Saksassa lukukausimaksuja peritään lukuvuotena 2012–2013 kahdessa osavaltiossa (Baijeri ja Niedersachsen) kun taas 14 osavaltiota ei peri maksuja.

Lukukausimaksuja maksavien osuus

Lukukausimaksuja maksavien opiskelijoiden osuus vaihtelee suuresti maittain. Joissakin maissa kaikki opiskelijat maksavat lukukausimaksun. Näin on Alankomaissa, Belgiassa (flaaminkielinen yhteisö), Bulgariassa, Englannissa, Islannissa, Liechtensteinissä, Portugalissa, Puolassa, Slovakiassa, Tšekissä ja Turkissa. Seitsemässä maassa (Belgian ranskankielinen yhteisö, Italia, Latvia, Ranska, Romania, Unkari ja Viro) suurin osa opiskelijoista maksaa lukukausimaksun. Neljässä maassa (Kroatia, Liettua, Saksa ja Slovenia) vain vähemmistö maksaa lukukausimaksun, ja edellä mainituissa yhdeksässä maassa opiskelijat eivät siis mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta maksa lukukausimaksuja lainkaan.

Ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut

Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukukausimaksut ovat yleensä suuremmat. Maksut määrittelee yleensä asianomainen oppilaitos. Tosin joissakin maissa (Belgia, Bulgaria, Kreikka, Portugali ja Romania) maksu määräytyy keskushallinnon määräysten mukaan.

Kuudessa maassa (Italia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Tšekki ja Unkari) Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia opiskelijoita kohdellaan lukukausimaksujen osalta samoin kuin Euroopan unionista tulevia opiskelijoita.

Lukukausimaksujen erot eri tutkintojen välillä

Lukukausimaksut ovat yleensä suuremmat ylemmän korkeakoulututkinnon osalta kuin alemman korkeakoulututkinnon osalta. Maksuja myös peritään useammilta opiskelijoilta ylemmän tutkinnon yhteydessä. Kreikassa, Kyproksessa, Maltassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Skotlanti) lukukausimaksu peritään vain ylemmän korkeakoulututkinnon osalta alemman korkeakoulututkinnon ollessa maksuton. Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Ranskassa, Sloveniassa, Unkarissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti) ylemmän korkeakoulututkinnon maksut ovat yleensä suuremmat kuin alemman.

OPISKELIJOILLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI

Opiskelijoille myönnetään tukea eri maissa eri muodoissa ja erilaisiin tarpeisiin. Yleisimmät tukimuodot ovat kuitenkin avustukset ja lainat, jotka ovat joko yhteen sovitettuja (opiskelija saa sekä lainaa että avustusta) tai toisistaan erillisiä (opiskelija saa joko lainaa tai avustusta).

Avustukset

Kaikki maat Islantia ja Turkkia lukuun ottamatta myöntävät jonkinlaista avustusta ainakin osalle opiskelijoista. Turkissa joillekin opiskelijoille annetaan alennusta lukukausimaksuista mutta avustuksia ei myönnetä.

Muissa maissa otetaan huomioon useita eri seikkoja, jotka vaikuttavat avustuksen saamiseen.

Kyproksessa, Maltassa ja Tanskassa kaikki opiskelijat saavat avustusta. Alankomaissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti) suurin osa opiskelijoista saa avustusta.

Suurimmassa osassa maista (Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti)) vain vähemmistö opiskelijoista saa avustusta. Avustuksen saajien osuus vaihtelee Kreikan 1 prosentista Unkarin 40 prosenttiin.

Lainat

Vaikka opiskelijoiden on teoriassa mahdollista saada lainaa kaikissa maissa, lainan katsotaan olevan keskeinen tekijä opintotukijärjestelmässä silloin, kun yli 5 prosenttia opiskelijoista ottaa opintolainaa. Näin on 16 maassa: Bulgariassa, Islannissa, Kreikassa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Suomessa, Tanskassa, Turkissa, Unkarissa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kaikissa osissa).

Muut tuet: perhe-etuudet ja opiskelijoiden vanhemmille myönnettävät veroetuudet

Opintotukijärjestelmä voi katsoa opiskelijan joko yksittäiseksi henkilöksi tai perheenjäseneksi, joka mahdollisesti tarvitsee tukea. Pohjoismaissa opiskelijaa pidetään yksittäisenä henkilönä, jolle tuki myönnetään. Monissa muissa maissa tuki on kuitenkin riippuvainen perheolosuhteista, ja jotkin tuen muodot voidaan kanavoida muulle perheenjäsenelle kuin opiskelijalle itselleen.

Perhe- ja veroetuudet ovat merkittäviä tuen muotoja useissa maissa: Belgiassa, Irlannissa (vain veroetuus), Italiassa (vain veroetuus), Itävallassa, Kreikassa, Latviassa (vain veroetuus), Liettuassa, Liechtensteinissä (vain veroetuus), Maltassa (vain veroetuus), Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa (vain veroetuus), Tšekissä ja Virossa (vain veroetuus).

Taustaa

Raportin on laatinut komissiolle Eurydice-verkosto, joka koostuu 34 maassa sijaitsevista 38 kansallisesta yksiköstä, jotka osallistuvat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Näitä maita ovat EU:n jäsenmaat, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki. Verkostoa koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto. Lukukausimaksuja ja opintotukea koskeva katsaus laaditaan tästä lähtien vuosittain, jotta voidaan seurata kehitystä.

Lisätietoa

Raportti on saatavilla kokonaisuudessaan täältä.

Euroopan komissio: Education and training

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteystiedot:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar