Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 10. září 2012

Zpráva odhaluje velké rozdíly v nákladech na vysokoškolské vzdělávání a v podpoře pro studenty

Podle nové zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, se náklady studentů na vysokoškolské vzdělávání v Evropě velmi liší. Nejvyšší školné je v Anglii, kde studenti platí za akademický rok až 9 000 GBP (přibližně 11 500 EUR), zatímco devět zemí (Dánsko, Finsko, Kypr, Malta, Norsko, Rakousko, Řecko, Spojené království (Skotsko) a Švédsko) ve většině případů nemá žádné. Severské země patří mezi nejštědřejší, i když Finsko a Švédsko se nedávno připojily k Dánsku a zavedly poplatky pro zahraniční studenty. Všechny země s výjimkou Islandu a Norska nyní požadují poplatky po mimoevropských studentech.

Mnoho zemí, ve kterých se poplatky neplatí, například Rakousko, Spojené království (Skotsko) a severské země, studentům poskytují také štědrou podporu, jako jsou granty na životní náklady a půjčky (viz Hlavní body zprávy). Informace o školném a podpoře pro studenty si mohou studenti, kteří si chtějí porovnat náklady na vzdělávání v různých evropských zemích, nyní snadno nalézt na internetu.

„Doufám, že skutečnost, že studenti nyní mohou snáze porovnat náklady na vzdělávání v různých zemích, povede ke zvýšené mobilitě studentů a umožní studentům zvolit si takový studijní obor, který je pro ně nejlepší,“ řekla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Tato zpráva je v dnešní době obzvlášť příhodná a důležitá: připomíná nám, že moderní vzdělávání a odborná příprava jsou základním kamenem pro dlouhodobou prosperitu Evropy a klíčem k překonání našich ekonomických obtíží.“

Zpráva zdůrazňuje, že velké rozdíly existují také v podpoře určené pro studenty, která je vysoká v Německu, v severských zemích a ve Spojeném království, zatímco studenti v Bulharsku, České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Maďarsku dostávají jen nízkou finanční podporu. Podstatně se liší také podmínky pro přiznání nároku na podporu: ta může být přidělována buď na základě výhradní potřebnosti, nebo může být snadno dostupná pro všechny studenty. V přibližně polovině zemí tvoří významný prvek celého balíčku podpory pro studenty rodinné přídavky a daňové výhody pro rodiče studentů.

Hlavní body zprávy

POPLATKY

Nejvyšší poplatky

Nejvyšší poplatky se platí ve Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko). Do roku 2012 byly stanoveny na 3 375 GBP ročně za bakalářské studijní obory. Od září 2012 jsou v Anglii vyšší: nově činí základní školné 6 000 GBP, nejvýše pak 9 000 GBP. K úhradě poplatků obdrží studenti v Anglii půjčku, kterou nemusí splatit, dokud si nenajdou poměrně dobře placené zaměstnání. Ve Walesu však studentům, kteří zde mají bydliště, hradí dodatečné náklady na školné velšská vláda, a to i v případě studia mimo Wales. V Severním Irsku budou poplatky v akademickém roce 2012/2013 zvýšeny jenom o inflaci, a sice na částku 3 465 GBP.

Žádné poplatky

Naopak v 9 zemích studenti neplatí žádné poplatky (s výjimkou zahraničních studentů ze zemí mimo EU/EHP). Jsou to Dánsko (s výjimkou kombinovaného studia), Finsko, Kypr (bakalářské studium), Malta (bakalářské studium), Norsko, Rakousko, Řecko, Spojené království (Skotsko) (bakalářské studium) a Švédsko.

V Německu se v novém akademickém roce 2012/2013 platí poplatky ve dvou spolkových zemích (Bavorsko a Dolní Sasko) a ve zbývajících 14 nikoliv.

Podíl platících studentů

Podíl studentů, kteří v jednotlivých zemích platí poplatky, se podstatně liší. V řadě zemí je platí všichni studenti, což je případ Anglie, Belgie (Vlámské společenství), Bulharska, České republiky, Islandu, Lichtenštejnska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska a Turecka. V sedmi zemích (Francouzské společenství v Belgii, Estonsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko) hradí poplatky většina, zatímco ve čtyřech zemích (Chorvatsko, Litva, Německo a Slovinsko) menší část studentů a v 9 výše uvedených zemích studenti až na zmíněné výjimky studují bezplatně.

Poplatky pro zahraniční studenty

Pro studenty pocházející ze zemí mimo Evropskou unii bývají poplatky spíše vyšší. Jejich výši obvykle určují samotné vysokoškolské instituce, ačkoliv v některých zemích (Belgie, Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko a Řecko) ji příslušnými předpisy upravuje stát.

V 6 zemích (Česká republika, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Maďarsko a Norsko) platí při určování výše poplatků pro studenty ze zemí mimo Evropskou unii stejné podmínky, jaké mají studenti pocházející z Evropské unie.

Rozdíly v poplatcích mezi jednotlivými cykly

Poplatky jsou obvykle vyšší pro magisterské studium (druhý cyklus) než pro bakalářské studijní obory (první cyklus). Také počet studentů, po nichž jsou poplatky požadovány, je v druhém cyklu vyšší. Na Kypru, Maltě, v Řecku a ve Spojeném království (Skotsko) je studium zpoplatněno pouze v druhém cyklu a v prvním nikoli. Ve Francii, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Slovinsku a ve Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko) se za magisterské studijní obory obvykle platí vyšší poplatky.

PODPORA PRO STUDENTY

Podpora určená studentům má různé formy a slouží různým potřebám, které se v jednotlivých zemích mohou lišit. Nejobvyklejší formou podpory jsou granty a půjčky, které někdy mohou být využívány společně (student obdrží půjčku a grant) a jindy neslučitelně (student obdrží buď půjčku, nebo grant).

Granty

Všechny země s výjimkou Islandu a Turecka poskytují alespoň některým studentům určité typy grantů. Turecko granty neposkytuje, ale někteří studenti mohou mít nárok na snížené poplatky.

Pokud jde o pravděpodobnost získání grantu, je situace v ostatních zemích velmi rozdílná.

V Dánsku, na Kypru a na Maltě dostávají granty všichni studenti. Ve Finsku, Nizozemsku, Norsku, ve Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko) a ve Švédsku získává grant většina studentů.

Ve velké většině zemí (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království (Skotsko) a Španělsko) může grant získat pouze menší část studentů. Podíl udělených grantů se pohybuje od 1 % studentů v Řecku až po přibližně 40 % studentů v Maďarsku.

Půjčky

Půjčky si studenti mohou teoreticky sjednávat ve všech zemích, ale za hlavní prvek systémů na podporu studentů jsou považovány až tehdy, pokud je má sjednáno více než 5 % studentů. Tak je tomu v případě 16 zemí: v Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, na Islandu, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Řecku, na Slovensku, ve Spojeném království (všechny části), ve Švédsku a v Turecku.

Další podpora: rodinné přídavky a daňové výhody pro rodiče studentů

Systémy na podporu studentů mohou na studenta nahlížet buď jako na jedince, nebo jako na příslušníka rodiny, která může potřebovat podporu. Zejména v severských zemích je student brán jako jedinec, a jako takový je příjemcem podpory. V řadě jiných zemích však může být podpora závislá na celkové rodinné situaci a některé formy podpory mohou být poskytovány spíše než studentovi jiným rodinným příslušníkům.

Při poskytování podpory studentům hrají rodinné přídavky a daňové výhody významnou úlohu v mnoha zemích: v Belgii, České republice, Estonsku (pouze daňové výhody), Francii, Irsku (pouze daňové výhody), Itálii (pouze daňové výhody), Lichtenštejnsku (pouze daňové výhody), Litvě, Lotyšsku (pouze daňové výhody), na Maltě (pouze daňové výhody), v Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku (pouze daňové výhody).

Souvislosti

Zprávu pro Komisi vypracovala síť Eurydice, kterou tvoří 38 národních oddělení ve 34 zemích, které se účastní programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko). Tuto síť koordinuje a řídí Výkonná agentura EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Výše studentských poplatků a podpory poskytované studentům se bude každoročně revidovat, aby se zohlednily případné změny.

Další informace

Úplné znění zprávy je k dispozici zde:

Internetové stránky Evropské komise: Education and training

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar