Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. septembra 2012

Doprava: EÚ poskytuje takmer 200 miliónov EUR na podporu najdôležitejších projektov týkajúcich sa infraštruktúry

Európska komisia vybrala 74 projektov, na ktoré sa v rámci spolufinancovania zo strany EÚ vyčlení v programe transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „TEN-T“) takmer 200 miliónov EUR na ďalšie skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v celej EÚ. Pri týchto 74 projektoch, vybraných na základe výzvy na rok 2011, sa finančná podpora EÚ použije na rôzne účely, od vybudovania a/alebo modernizácie súčasných spojov, podpory dopravných koridorov, verejno-súkromných partnerstiev a inovačných finančných nástrojov.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Európska komisia naďalej podporuje budovanie a modernizáciu európskej dopravnej infraštruktúry, aby občania mohli využívať zavŕšenú, bezpečnú a modernú dopravnú sieť. Tých takmer 200 miliónov EUR, ktoré sa dnes dali k dispozícii, okrem toho prispeje aj k podpore zvyšovania zamestnanosti v EÚ, pretože členské štáty vďaka nim budú naďalej môcť investovať do veľkých a malých projektov infraštruktúry aj v čase všeobecnej hospodárskej stagnácie.“

Prostredníctvom výzvy v rámci programu na rok 2011 sa poskytli celkové prostriedky vo výške 198,3 milióna EUR, ktoré boli určené na financovanie najvyšších priorít siete TEN-T zameraných na tieto oblasti:

  • Priorita 1: Podpora rozvoja integrovaného a multimodálneho dopravného systému – 10 vybraných projektov, financovanie vo výške 25,92 milióna EUR)

  • Priorita 2a: Štúdie a príprava zavádzania projektov prispievajúcich k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej (emisie skleníkových plynov) – 4 vybrané projekty, financovanie vo výške 9,37 milióna EUR

  • Priorita 2b: Štúdie a práce na podporu znižovania vplyvu námornej dopravy na životné prostredie (látky znečisťujúce ovzdušie) – 4 vybrané projekty, financovanie vo výške 3,76 milióna EUR

  • Priorita 3: Urýchliť a uľahčiť realizáciu projektov TEN-T - 44 vybraných projektov, financovanie vo výške 146,63 milióna EUR

  • Priorita 4: Podpora verejno-súkromných partnerstiev a inovačných finančných nástrojov – 6 vybraných projektov, financovanie vo výške 5,63 milióna EUR

  • Priorita 5: Podpora dlhodobého zavedenia siete TEN-T, najmä rozvoj koridorov, ktoré umožňujú koordinované zavedenie siete – 6 vybraných projektov, financovanie vo výške 7,32 milióna EUR

Za riadenie projektov zodpovedá výkonná agentúra pre TEN-T v spolupráci s príjemcami podpory a pod patronátom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.

Úplný zoznam vybraných projektov MEMO/12/654

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/tentea alebo e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar