Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. september 2012

Transport: EL eraldab ligikaudu 200 miljonit eurot olulise tähtsusega taristuprojektide toetuseks

Euroopa Komisjon on valinud välja 74 projekti, mille kaasrahastamiseks eraldab EL ligikaudu 200 miljonit eurot üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) programmist, et jätkata transporditaristu tõhustamist kogu ELis. Nende 2011. aasta projektikonkursi raames valitud 74 projekti puhul kasutatakse ELi finantsabi väga erineval otstarbel – nt uute transpordiühenduste ehitamiseks ja olemasolevate ajakohastamiseks, transpordikoridoride toetamiseks, avaliku ja erasektori partnerlussuhete edendamiseks ning uuenduslike finantsinstrumentide rakendamiseks.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: Euroopa Komisjon toetab ka edaspidi Euroopa transporditaristu ehitamist ja ajakohastamist, et tagada oma kodanikele kompleksse, ohutu ja kaasaegse transpordivõrguga kaasnevad hüved. Nüüd eraldatava ligikaudu 200 miljoni euro abil on võimalik toetada ka ELi tööhõiveolukorda, kuna üldise majandusseisaku ajal võimaldatakse liikmesriikidel jätkuvalt investeerida suurtesse ja väikestesse taristuprojektidesse."

2011. aasta programmikonkursiga eraldati kokku 198,63 miljonit eurot eesmärgiga rahastada TEN-T võrgu kõige olulisemaid prioriteete, keskendudes järgmisele kolmele valdkonnale:

  • 1. prioriteet: edendada integreeritud ja mitmeliigilise transpordisüsteemi väljaarendamist – välja valitud 10 projekti rahastatakse 25,92 miljoni euroga;

  • 2.a prioriteet: uuringud ja rakendusprojektid, mis käsitlevad kliimamuutuste mõju leevendamist ja kliimamuutustega kohanemist (kasvuhoonegaaside heide) – välja valitud 4 projekti rahastatakse 9,37 miljoni euroga;

  • 2.b prioriteet: uuringud ja töö, millega toetatakse meretranspordi keskkonnamõju vähendamist (õhusaaste) – välja valitud 4 projekti rahastatakse 3,76 miljoni euroga;

  • 3. prioriteet: kiirendada ja hõlbustada TEN-T projektide rakendamist – välja valitud 44 projekti rahastatakse 146,63 miljoni euroga;

  • 4. prioriteet: toetada avaliku ja erasektori partnerlust ning uuenduslikke finantsinstrumente – välja valitud 6 projekti rahastatakse 5,63 miljoni euroga;

  • 5. prioriteet: toetada TEN-T võrgu pikaajalist rakendamist, eelkõige selliste transpordikoridoride väljaehitamist, mis tagavad võrgu koordineeritud rakendamise – välja valitud 6 projekti rahastatakse 7,32 miljoni euroga.

Projekte haldab TEN-T täitevasutus, mis teeb koostööd projektidele toetuse saajatega ning tegutseb Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi egiidi all.

Väljavalitud projektide täielik loetelu: MEMO/12/654

Lisateave:

http://ec.europa.eu/tentea or e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar