Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 септември 2012 г.

Транспорт: ЕС отпуска близо 200 млн. EUR за ключови инфраструктурни проекти

Европейската комисия подбра 74 проекта, които ще получат близо 200 млн. EUR под формата на съфинансиране от ЕС по линия на програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за подобряване на транспортната инфраструктура в ЕС. Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели — строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „Комисията потвърди подкрепата си за изграждането и осъвременяването на европейската транспортна инфраструктура, за да се гарантират на гражданите на ЕС предимствата на една завършена, безопасна и модерна транспортна мрежа. Освен това предоставените днес близо 200 млн. EUR ще се отразят положително и на заетостта в ЕС, защото ще дадат възможност на държавите членки да продължат да инвестират в инфраструктурни проекти от малък и голям мащаб във времена на общ икономически застой.

По годишната покана за представяне на предложения за 2011 г. бяха отпуснати средства на обща стойност 198,63 млн. EUR за финансиране на най-важните приоритети на мрежата TEN-T, като бяха формулирани следните приоритети:

  • Приоритет 1: насърчаване разработването на интегрирана и мултимодална транспортна система — избрани 10 проекта, финансиране: 25,92 млн. EUR.

  • Приоритет 2а: проучвания и подготовка на проекти за внедряване, допринасящи за намаляване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях (емисии на парникови газове) — избрани 4 проекта, финансиране: 9,37 млн. EUR.

  • Приоритет 2б: проучвания и дейности, насочени към намаляване на въздействието на морския транспорт върху околната среда (замърсители на въздуха) — избрани 4 проекта, финансиране: 3,76 млн. EUR.

  • Приоритет 3: ускоряване/улесняване изпълнението на проектите по TEN-T — избрани 44 проекта, финансиране: 146,63 млн. EUR.

  • Приоритет 4: подкрепа за публично-частни партньорства и новаторски финансови инструменти — избрани 6 проекта, финансиране: 5,63 млн. EUR.

  • Приоритет 5: подкрепа за дългосрочното изпълнение на мрежата TEN-T, по-специално разработването на коридори, позволяващи координирано прилагане на мрежата — избрани 6 проекта, финансиране: 7,32 EUR млн. EUR.

Проектите ще се управляват от Изпълнителната агенция за TEN-T съвместно с техните бенефициери и под егидата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

Пълен списък на избраните проекти се съдържа в MEMO/12/654

За повече информация:

http://ec.europa.eu/tentea или e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar