Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 september 2012

Kommissionen återkräver 215 miljoner euro av jordbruksutgifterna från medlemsländerna

EU-kommissionen kräver i dag tillbaka totalt 215 miljoner euro av EU:s jordbruksmedel som medlemsländerna betalat ut felaktigt. Återkravet sker inom ramen för räkenskapsavslutningen. Eftersom vissa av beloppen redan har återkrävts från medlemsländerna, och kommissionen ersätter Spanien efter ett domstolsavgörande angående ett tidigare beslut om annullering, blir dock nettoeffekten av dagens beslut cirka 94 miljoner euro. Pengarna återförs till EU-budgeten, eftersom EU-reglerna inte har följts eller jordbruksutgifterna inte har kontrollerats på rätt sätt. Medlemsländerna ansvarar för att betala ut och kontrollera utgifterna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och kommissionen ska sedan kontrollera att länderna har använt pengarna korrekt.

De viktigaste korrigeringarna

Enligt detta beslut måste pengar betalas tillbaka av Tyskland, Irland, Grekland, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Österrike, Portugal, Rumänien, Sverige och Storbritannien. De största enskilda korrigeringarna är följande:

  • 89,4 miljoner euro (budgetkonsekvens1: 88,9 miljoner euro) som Portugal måste betala för svagheter i LPIS-GIS och för försenade kontroller på plats.

  • 34,5 miljoner euro (budgetkonsekvens1: 32,2 miljoner euro) som Storbritannien måste betala för svagheter i LPIS-GIS och brister i kontroller på plats.

  • 28 miljoner euro (budgetkonsekvens1: 27,9 miljoner euro) som Italien måste betala för brister i beräkningen av stödrättigheter och vid integreringen av olivoljesektorn i systemet med samlat gårdsstöd.

  • 20,4 miljoner euro som Sverige måste betala för brister i LPIS under budgetåret 2009 när det gäller utgifter för arealstöd, bland annat arealbaserade åtgärder för landsbygsutveckling.

Efter fjolårets dom i domstolen (mål C-24/11P) mot ett tidigare kommissionsbeslut om att kräva tillbaka olivoljepengar kommer 110,7 miljoner euro att återbetalas till Spanien.

Bakgrund

Det är EU-länderna som ansvarar för förvaltningen av de flesta utbetalningarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, främst genom sina utbetalande organ. De ansvarar även för kontroller, till exempel av jordbrukares ansökningar om direktstöd. Kommissionen genomför fler än 100 revisioner per år och undersöker då om medlemsländernas kontroller och åtgärder vid brister är tillräckliga. Kommissionen har befogenhet att kräva tillbaka medel i efterhand om revisionerna visar att medlemsländernas åtgärder inte varit tillräckliga för att garantera att EU:s medel använts korrekt.

För mer information om hur avslutandet av räkenskaperna fungerar, se MEMO/12/109 och faktabladet ”Managing the agriculture budget wisely”, som finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

I tabellerna i bilagorna I och II ges mer utförliga uppgifter om korrigeringarna per medlemsland och sektor.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand +32 2 299 06 25

Roger Waite +32 2 296 14 04

Bilaga I: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 39: Korrigeringar per medlemsstat (I miljoner euro)

Sektor och korrigeringsskäl

Korrigerings- belopp

Korrigeringens budgetkonsekvens2

Österrike

 

Arealstöd – korrigering föreslås för brister vid tilldelning av stödrättigheter

1,304

1,304

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för fel som upptäckts vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2010

0,144

0,144

Frankrike

 

Interventionslagring och andra marknadsåtgärder – korrigering föreslås för icke stödberättigande utgifter och ränta som inte återkrävts

0,024

0,024

Tyskland

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för fel i EGFJ-populationen som upptäckts vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2007

0,204

0,204

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för fel i EGFJ- och EJFLU-populationen som upptäckts vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2008

2,647

2,647

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för fel som upptäckts vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2008

0,027

0,027

Grekland

 

Mjölkprodukter – korrigering föreslås för icke bidragsberättigande utgifter över taket

0,016

0,016

Ungern

 

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för det överskridande av det finansiella taket som upptäckts vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2010

1,515

1,515

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslås för brister i sanktionssystemet

0,196

0,196

Irland

 

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslås för avsaknad av riskkriterier gällande miljövänligt jordbruk vid provurval och brist på kontroll av djurtäthet på plats

2,766

2,766

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslås för bristande spårbarhet när det gäller utförda kontroller på plats, brist på företagsregister för skiften och brist på mätning av skiften vid kontroller på plats

7,622

7,622

Italien

 

Arealstöd – korrigering föreslås för brister i beräkningen av stödrättigheter och när det gäller att integrera olivoljesektorn i systemet med samlat gårdsstöd

28,020

27,927

Interventionslagring och andra marknadsåtgärder – korrigering föreslås för försenade betalningar och svagheter i kontroller av säljfrämjande åtgärder

2,830

2,830

Luxemburg

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för överskridande av det finansiella taket

0,002

0

Lettland

Exportbidrag – korrigering föreslås för otillräckliga kontroller på plats

0,017

0,017

Portugal

 

Arealstöd – korrigering föreslås för försenade kontroller på plats och svagheter i LPIS-GIS

89,382

88,902

Försenade betalningar – korrigering föreslås för överskridande av betalningsfrister och överskridande av tak

3,223

0

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslås för försenade kontroller på plats och betalningar gjorda före kontroller på plats

4,627

4,627

Rumänien

Försenade betalningar – korrigering föreslås för överskridande av betalningsfrister

3,840

0,000

Spanien

Interventionslagring och andra marknadsåtgärder – korrigering föreslås för brister i säljfrämjande åtgärder

2,234

2,234

Tvärvillkor – korrigering föreslås för avsaknad av effektiva kontroller av föreskrivna verksamhetskrav

0,178

0,178

Olivolja och andra oljor och fetter – återbetalning till följd av domstolens dom i mål C-24/11P

Återbetalning av 110,755

Återbetalning av 110,755

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslås för brister när det gäller att utföra kontroller på plats

2,244

2,244

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för kända fel i EJFLU-populationen

0,003

0,003

Övriga korrigeringar – korrigering föreslås för överskridande av de finansiella taken

0,093

0,093

Sverige

Arealstöd – korrigering föreslås för brister i LPIS för budgetåret 2009 när det gäller utgifter för arealstöd, bland annat arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling

20,356

20,356

Arealstöd – korrigering föreslås för felaktig tilldelning av stödrättigheter

1,955

1,955

Storbritannien

Arealstöd – korrigering föreslås för svagheter i LPIS-GIS, brister i kontroller på plats och felaktig tillämpning av bestämmelserna om sanktioner

34,522

32,153

Arealstöd – korrigering föreslås för svagheter vid beräkningen av stödrättigheter

5,658

4,690

TOTALT

104,896

93,920

Bilaga II: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 39: Korrigeringar per sektor (I miljoner euro)

Sektor

Korrigeringsbelopp

Korrigeringens budgetkonsekvens3

 

 

 

Exportbidrag

0,017

0,017

 

 

 

Mjölkprodukter

0,016

0,016

 

 

 

Interventionslagring och andra marknadsåtgärder

5,088

5,088

Arealstöd

181,199

177,288

Tvärvillkor

0,178

0,178

Olivolja och andra oljor och fetter

Återbetalning av 110,755

Återbetalning av 110,755

Landsbygdsutveckling

17,455

17,455

Försenade betalningar

7,063

0,00

 

 

 

Andra korrigeringar

4,635

4,633

 

 

 

TOTALT

104,896

93,920

1 :

Budgetkonsekvensen blir mindre eftersom belopp redan hållits inne.

2 :

Budgetkonsekvensen av korrigeringen tar hänsyn till tidigare överlappande korrigeringar och belopp som kommissionen redan har återkrävt.

3 :

Budgetkonsekvensen av korrigeringen tar hänsyn till tidigare överlappande korrigeringar och belopp som kommissionen redan har återkrävt.


Side Bar