Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. september 2012

Maanteetransport: maanteemaksu tasumise üleeuroopalise süsteemi käivitamine venib

Euroopa Komisjon hoiatas liikmesriike, et maanteemaksu tasumise üleeuroopalise elektroonilise süsteemi (European Electronic Toll Service, edaspidi „EETS”) käivitamisega on vaja rohkem tegelda. EL otsustas 2004. aastal, et seatakse sisse maanteemaksu tasumise elektrooniline süsteem, mis vähendab esialgu veoautojuhtide ja hiljem kõigi teekasutajate sekeldusi: maksmine toimub ühtse teeninduslepingu alusel igas sõidukis oleva maksmisseadmega. Nii saab maksukogumispunktides teha vähem sularahamakseid ja kõrvaldada piiriületajate jaoks tülikad menetlused; see muudaks liikumise sujuvamaks ja vähendaks liiklusummikuid. Kui tulevane süsteem on üleeuroopaline, on seadmete hankimine odavam.

Mis on öeldud aruandes?

Komisjon kinnitas aruande, millest selgub, et EETSi käivitamine veoautode jaoks ettenähtud tähtajal, 8. oktoobril 2012, ei ole reaalne. Aruandes rõhutatakse, et vaatamata mõnesugusele edasiminekule pärast seda, kui komisjon võttis 2009. aastal vastu otsuse EETSi tehnilise spetsifikatsiooni kohta1, on ikkagi jäänud veel rida probleeme:

  • koostöö sidusrühmade vahel on ebapiisav;

  • enamikus liikmesriikides, kus ettevõtjad (edaspidi „EETSi pakkujad”) sooviksid pakkuda EETSi, on õiguslik ja regulatiivne raamistik ebatäielik; EETSi pakkujad ei saa registreerida või esitada kaebusi maanteemaksu kogujate (edaspidi „maksukogujad”) vastu;

  • investeerimine praeguste maksukogumisseadmete kooskõlla viimiseks ELi õigusega on loid;

  • puudub kasutamiskõlblik kord EETSi katsetamise rahastamiseks (EETSi pakkujad peavad tõendama, et nende seadmed töötavad maksukogujate taristus).

Saavutustena märgitakse aruandes järgmist:

  • süsteemi rakendamisega tegelevate sidusrühmade abistamiseks on komisjon avaldanud EETSi kasutamise juhendid, milles on ka maksukogumissüsteemi konstrueerijate ja valmistajate jaoks vajalike standardite ja normdokumentide loetelu;

  • liikmesriigid on avaldanud oma EETSI domeenide registri, milles võimalike EETSi pakkujate jaoks on esitatud teave kõigi maksukogumisteenusega kaetavate tasuliste taristute kohta nende territooriumil;

  • Euroopa standardiorganisatsioonid on vastu võtnud EETSi loomiseks vajalikud standardid nii mikrolaine- kui ka satelliidipõhiste maksukogumissüsteemide jaoks.

Järgmised sammud

Komisjon kutsub liikmesriike üles laskma EETSi käiku piirkonna tasandil, mis oleks esimene samm ühtse üleeuroopalise süsteemi poole. Eesmärk on luua vähemalt piiratud arvu liikmesriike hõlmavad piiriülese ühilduvusega elektroonilised maksukogumissüsteemid. Komisjon pakub selliste projektide toetamiseks tehnilist ja rahalist abi. Neid varaseid piirkondlikke rakendamisprojekte laiendatakse hiljem, et katta kogu ELi territoorium.

Komisjon hoiatab ka, et kui liikmesriikide õiguslik ja regulatiivne raamistik ei ole 8. oktoobriks 2012 ikka veel jõustatud, algatab komisjon vajaduse korral rikkumismenetlused.

Aruanne on saadetud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Taust

ELi õigusega on liikmesriigid ja nende volitatud maksukogujad kohustatud avama oma maksukogumissüsteemid EETSi ärilisel alusel pakkujatele; samuti on ELi õiguses esitatud EETSi rakendamise ja kasutuselevõtu raamistik2. EETS peab kõigi sõidukiliikide jaoks olema kättesaadav hiljemalt oktoobriks 2014.

Autojuhid ja Euroopa teede kasutajad on kaevanud elektrooniliste maanteemaksu kogumise süsteemide mitmekesisuse üle – igas liikmesriigis oma ja mõnes veel mitu. Kui näiteks veoautojuht sõidab Lissabonist läbi Lyoni, Milano, Müncheni ja Viini Bratislavasse ning soovib maksta maanteemaksu elektrooniliselt, peab ta praegu sõlmima vähemalt seitse maksukogumislepingut seitsme maksukogujaga ja panema oma kabiini ka seitse maksmisseadet. Tegelik olukord maanteedel on väga erinev igatsetud sujuvast liikumisest ühtses Euroopa transpordipiirkonnas.

Lisateave:

MEMO/12/649

http://ec.europa.eu/transport/its/road/application_areas/electronic_pricing_and_payment_en.htm

EETSiga seotud küsimusi käsitletakse ka maanteetaristu kasutamismaksu kogumise avalikul sidusrühmade arutelul, mis algatati 10. augustil 2012. Arvamuste saatmise tähtaeg on 4. november 2012. Vt.

http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2012-11-04-roadcharging_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Otsus 2009/750/EÜ, ELT L 268, 13.10.2009, lk 11–29.


Side Bar