Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel/Nikózia, 6. septembra 2012

Skupina na vysokej úrovni upozorňuje členské štáty na krízu gramotnosti a vyzýva na jej riešenie

Podľa skupiny odborníkov na vysokej úrovni, ktorú na riešenie tohto problému zriadila Európska komisárka Androulla Vassiliouová, musí Európska únia zásadne zmeniť svoj prístup k zlepšovaniu úrovne gramotnosti. Každý piaty mladý človek vo veku 15 rokov, rovnako ako takmer 75 miliónov dospelých, nemá základné schopnosti čítať a písať, čo im sťažuje situáciu, ak si chcú nájsť prácu, a zvyšuje riziko chudoby a vylúčenia zo spoločnosti. Predsedníčka tejto skupiny odborníkov, jej kráľovská výsosť holandská princezná Laurentien, známa aktivistka v tejto oblasti, označuje správu za „varovný signál upozorňujúci na krízu, ktorá sa týka každej krajiny v Európe.“ Osemdesiat stranová správa obsahuje celý rad odporúčaní, od rád rodičom pri vytváraní návyku spoločného čítania s deťmi pre radosť po umiestnenie knižníc v neobvyklých priestoroch ako nákupné centrá a potrebu prilákať k učiteľskej profesii viac mužov, ktorí by boli pre chlapcov vzorom, pretože chlapci čítajú oveľa menej ako dievčatá. Správa tiež obsahuje odporúčania týkajúce sa konkrétnych vekových skupín a vyzýva na zabezpečenie bezplatného kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre všetkých, väčšiemu počtu učiteľov špecializovaných na čítanie v základných školách, zmene postoja k dyslexii (pričom argumentuje tým, že so správnou podporou sa môže naučiť čítať takmer každé dieťa) a podporuje rozmanitejšie vzdelávacie príležitosti pre dospelých, najmä na pracovisku.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Zažívame určitý paradox: v našom digitalizovanom svete je čítanie a písanie dôležitejšie a významnejšie ako kedykoľvek predtým, ale naše zručnosti v oblasti gramotnosti zaostávajú. Tento závažný problém musíme čo najskôr vyriešiť. Investície do zlepšenia gramotnosti občanov všetkých vekových skupín majú zmysel z ekonomického hľadiska a v dlhodobom horizonte prinášajú hmatateľné výsledky pre jednotlivcov i pre spoločnosť, a to vo výške miliárd EUR.“

Princezná Laurentien dodala: „Čítanie a písanie sú oveľa viac, ako len technika alebo zručnosť. Gramotnosť dáva ľudom sebadôveru a schopnosť fungovať a rozvíjať sa v spoločnosti ako súkromné osoby, aktívni občania, zamestnanci alebo rodičia. Potrebujeme jasné a koordinované vnútroštátne stratégie a lepšiu informovanosť v celej Európe, nielen v politických a vzdelávacích kruhoch, ale tiež v nemocniciach, na pracoviskách, a hlavne v rodinách. Nastal čas, aby Európa nastavila latku vyššie a zabezpečila gramotnosť pre všetkých.“

Správa predstavená na konferencii v Nikózii, ktorú usporiadalo cyperské predsedníctvo EÚ, uvádza príklady úspešných projektov v oblasti gramotnosti v európskych krajinách a tiež vyzdvihuje jednotlivcov, ktorí prekonali tabu negramotnosti a zásadne zmenili svoje životy. Taktiež sa snaží vyvrátiť mýty týkajúce sa gramotnosti (pozri prílohu 1).

Ministri školstva EÚ stanovili spoločný cieľ znížiť do roku 2020 podiel pätnásťročných s nedostatočnými zručnosťami v oblasti čítania zo súčasných 20 % na 15 %. Správa skupiny na vysokej úrovni zdôrazňuje výrazný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, pričom problémy s čítaním má v priemere 13,3 % dievčat v porovnaní s 26,6 % chlapcov. Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami je najmenší v Holandsku, Dánsku a Belgicku a najvyšší na Malte, v Bulharsku a Litve (štatistika z roku 2009). V prílohe 2 sa podrobne uvádzajú údaje o celkovom percente žiakov v členských štátoch, ktorí majú problémy s čítaním, a v prílohe 3 je uvedený prehľad rozdielov medzi chlapcami a dievčatami.

Súvislosti: prečo na gramotnosti tak záleží

V správe sa zdôrazňuje, že dobré zručnosti v oblasti čítania sú základom pre zlepšovanie života ľudí a pre podporu znalostí, inovácie a rastu. Zmeny v povahe práce, hospodárstve a spoločnosti vo všeobecnosti znamenajú, že gramotnosť je v súčasnom svete dôležitejšia ako kedykoľvek predtým a že Európa by sa mala zamerať na 100 % funkčnú gramotnosť všetkých svojich občanov.

V správe sa uvádza, že na gramotnosti záleží z týchto dôvodov:

  • trh práce si vyžaduje stále vyššiu úroveň gramotnosti (odhaduje sa, že do roku 2020 si bude vysokú úroveň kvalifikácie vyžadovať 35 % všetkých pracovných miest v porovnaní s dnešnými 29 %),

  • zapojenie do spoločnosti a účasť občanov sú v digitálnom svete viac závislé od gramotnosti,

  • obyvateľstvo starne a jeho zručnosti v oblasti gramotnosti vrátane digitálnej gramotnosti je potrebné prispôsobiť súčasnosti,

  • chudoba a nízka gramotnosť sú tvoria bludný kruh a vzájomne sa ešte upevňujú,

  • rastúca mobilita a migrácia posilňujú viacjazyčný rozmer gramotnosti, pričom dochádza k miešaniu širokej škály kultúrnych a jazykových prostredí.

Správa obsahuje odporúčania pre každú vekovú skupinu.

Pokiaľ ide o malé deti, je nevyhnutné, aby členské štáty implementovali programy na podporu gramotnosti v rodinách s cieľom zlepšiť zručnosti v oblasti čítania a písania u detí aj rodičov. Takéto programy sú veľmi rentabilné. Investície do vysokokvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti sú jedným z najlepších spôsobov investovania do budúceho ľudského kapitálu Európy, ktoré môžu krajiny urobiť. Deti, ktoré absolvovali tieto programy, dosahujú lepšie výsledky ako v oblasti gramotnosti, tak v škole. Štúdie ukazujú, že ak by Európa dosiahla svoj cieľ na rok 2020, ktorým je, aby 85 % pätnásťročných malo základné zručnosti v oblasti gramotnosti, matematiky a prírodných vied, mohlo by to viesť k zvýšeniu HDP o 21 biliónov v priebehu života detí narodených v roku 2010.

Základné školy musia zamestnávať viac učiteľov špecializovaných na čítanie a žiakom, ktorí majú problémy s čítaním, by v prípade potreby mala byť poskytnutá individuálna pomoc. Školské knižnice by mali mať literatúru, ktorá je zaujímavá a náročná, a to pre všetky vekové skupiny, a v triedach i doma by sa malo podporovať používanie nástrojov IKT a digitálneho čítania.

Dospievajúca mládež potrebuje rozmanitejšie materiály na čítanie, od komiksov až vybrané literárne diela a elektronické knihy, aby boli motivovaní všetci čitatelia, hlavne chlapci. Mala by sa podporovať aj spolupráca medzi školami a podnikmi, aby bolo získavanie gramotnosti lepšie prispôsobené skutočným životným situáciám. Je potrebné odstrániť tabu spojené s problémom gramotnosti dospelých. Mimovládne organizácie, média, zamestnávatelia, spoločenské organizácie aj známe osobnosti zohrávajú dôležitú úlohu v šírení informácií o probléme gramotnosti dospelých a jeho riešení.

Štúdium jazykov: V správe sa uvádza, že z dôvodu zvýšenia mobility v Európe je gramotnosť stále viac ovplyvňovaná viacjazyčnosťou a migráciou. V roku 2009 sa 10 % pätnásťročných v EÚ narodilo v inej krajine alebo sa v zahraničí narodili ich obidvaja rodičia, pričom v roku 2000 bol tento podiel 7 %. V niektorých krajinách ako Taliansko alebo Španielsko vzrástlo percento detí z rodín migrantov od roku 2000 do roku 2010 päťnásobne. Štúdium jazykov je preto dôležitejšie, a to nielen ako nástroja na komunikáciu, ale aj ako prostriedku na budovanie vzájomného porozumenia. I keď nízka úroveň gramotnosti nie je sama o sebe predovšetkým problémom migrácie (prevažná väčšina detí a dospelých s nízkou úrovňou gramotnosti sa narodila v štáte, v ktorom žijú), v správe sa uvádza, že podpora sa musí viac zameriavať na individuálne potreby v oblasti jazykov a gramotnosti.

Ďalšie kroky

Komisárka Vassiliouová prediskutuje zistenia správy s ministrami školstva na ich neformálnom stretnutí na Cypre v dňoch 4. – 5. októbra. Tieto diskusie budú základom pre závery Rady o gramotnosti, v ktorých krajiny EÚ stanovia dohodnuté priority pre účinnejšie riešenie problémov súvisiacich s gramotnosťou, a to pre seba, ako aj pre Komisiu.

Ďalšie informácie:

MEMO/12/646

Úplné znenie správy

Nová webstránka Komisie o gramotnosti v Európe

Videochat o správe s komisárkou Vassiliouovou a Jej Kráľovskou Výsosťou holandskou princeznou Laurentien

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 96 67)

Príloha 1 – Mýty o gramotnosti

Správa sa snaží vyvrátiť niektoré rozšírené mýty o povahe, rozmere a rozsahu problémov v oblasti gramotnosti:

Mýty

Skutočnosti

„Nízka úroveň gramotnosti sa vyskytuje v rozvojových krajinách, určite nie v Európe.“

Pätine pätnásťročných a takmer pätine dospelých chýbajú zručnosti v oblasti gramotnosti, ktoré sú potrebné na úspešné fungovanie v modernej spoločnosti.

„Nízka úroveň gramotnosti je problém prisťahovalcov a netýka sa ľudí, ktorí žijú v európskych krajinách od narodenia.“

Väčšina detí a dospelých s nedostatočnými zručnosťami v oblasti gramotnosti žije vo svojej krajine od narodenia, pričom vyučovacím jazykom je ich materinský jazyk.

„Niektorí ľudia sa jednoducho nedokážu naučiť čítať a písať.“

Takmer každý, kto má problémy s čítaním a písaním, môže s vhodnou podporou rozvíjať svoje zručnosti v oblasti gramotnosti. Len ľudia s najvážnejšími kognitívnymi problémami nie sú schopní rozvíjať svoju funkčnú gramotnosť.

„Škola je zodpovedná za to, aby sa deti naučili čítať a písať.“

Školy zohrávajú dôležitú rolu, ale nie sú jediné, ktoré za to nesú zodpovednosť. Na rozvoj gramotnosti má vplyv široká škála činiteľov, od rodičov a rovesníkov po zdravotníctvo a iných aktérov. Po ukončení formálneho vzdelávania majú zásadnú úlohu zohrávať zamestnávatelia.

„Dyslexia je nevyliečiteľná a nedá s tým nič robiť.“

Od dnešných detí sa stále viac očakáva, že sa budú zlepšovať v čítaní a písaní štandardnou rýchlosťou a použitím jednej metódy. Deti, ktoré majú s čítaním problémy, sa často označujú za dyslektikov. Mali by sa však označovať ako „deti, ktoré majú problémy s čítaním“ a pozornosť by sa mala zameriavať na riešenie tohto problému. V zásade sa každé dieťa môže naučiť čítať a písať.

„Po skončení základnej školy je už príliš neskoro riešiť problémy súvisiace s gramotnosťou. Zlepšovanie zručností detí, ktoré majú problémy s čítaním je časovo príliš náročné, príliš zložité, príliš drahé a nestojí to za námahu.“

Milióny detí, ktoré prichádzajú na stredné školy, vedia čítať, avšak nie tak dobre, aby dosahovali v škole dobré výsledky. S odbornou podporou môžu títo mladí ľudia získať v oblasti gramotnosti dobré alebo dokonca výborné výsledky. Programy zamerané na zlepšovanie zručností detí, ktoré majú problémy s čítaním, majú veľkú mieru úspešnosti a sú veľmi rentabilné. V priebehu života jednotlivca sa táto investícia desaťnásobne alebo dokonca stonásobne vráti.

„Okrem raného veku nemajú rodičia na vývoj gramotnosti svojich detí žiadny vplyv.“

Postoje rodičov a ich postupy v oblasti gramotnosti majú veľký vplyv na rozvoj gramotnosti ich detí až do konca stredoškolskej dochádzky. Opatrenia na zlepšenie zručností rodičov, pokiaľ ide o poskytovanie podpory, majú na gramotnosť detí veľký vplyv.

Príloha 2 – Percento žiakov, ktorí majú problémy s čítaním (štúdia PISA)

Program medzinárodného hodnotenia študentov v rokoch 2000 - 2009

2000

2003

2006

2009

Zmena 2006 – 2009

(v percentuálnych bodoch)

Belgicko

19,0

17,9

19,4

17,7

-1,7

Bulharsko

40,3

 :

51,1

41,0

-10,1

Česká republika

17,5

19,4

24,8

23,1

-1,7

Dánsko

17,9

16,5

16,0

15,2

-0,8

Nemecko

22,6

22,3

20,0

18,5

-1,5

Estónsko

 :

13,6

13,3

-0,3

Írsko

11,0

11,0

12,1

17,2

+5,1

Grécko

24,4

25,2

27,7

21,3

-6,4

Španielsko

16,3

21,1

25,7

19,6

-6,1

Francúzsko

15,2

17,5

21,7

19,8

-1,9

Taliansko

18,9

23,9

26,4

21,0

-5,4 

Lotyšsko

30,1

18,0

21,2

17,6

-3,6

Litva

 :

25,7

24,3

-1,4

Luxembursko

(35,1)

22,7

22,9

26,0

+3,1

Maďarsko

22,7

20,5

20,6

17,6

-3,0

Holandsko

(9,5)

11,5

15,1

14,3

-0,8

Rakúsko

19,3

20,7

21,5

27,5

 +6,0

Poľsko

23,2

16,8

16,2

15,0

-1,2

Portugalsko

26,3

22,0

24,9

17,6

-7,3

Rumunsko

41,3

:

53,5

40,4

-13,1

Slovinsko

:

:

16,5

21,2

+4,7

Slovensko

:

24,9

27,8

22,3

-5,5

Fínsko

7,0

5,7

4,8

8,1

+3,3

Švédsko

12,6

13,3

15,3

17,4

+2,1

Spojené kráľovstvo

(12,8)

 :

19,0

18,4

-0,6

EÚ (18 krajín)

21,3

 

24,1

20,0

 -4,1

EU (25 countries)

 

 

23,1

19,6

 -3,5

UK, NL, LU: Výsledky za rok 2000 sa nedajú porovnať s neskoršími rokmi

Príloha 3 - Rozdiely v čítaní medzi chlapcami a dievčatami


Side Bar