Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Práva duševného vlastníctva: Oznámenie víťazov súťaže s názvom Ruky preč od môjho návrhu

Brusel 1. februára 2012 – falšovanie a autorské pirátstvo sú pre hospodárstvo narastajúcou hrozbou. V rokoch 2005 až 2010 sa počet prípadov, keď sa na hraniciach EÚ zaregistroval tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva (PDV) zvýšil z 26 704 na vyše 80 0001. Podľa odhadov predstaviteľov tvorivého odvetvia stratil európsky hudobný, filmový, televízny a softvérový priemysel len v roku 2008 v dôsledku autorského pirátstva 10 miliárd EUR a viac ako 185 000 pracovných miest. Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva s cieľom upozorniť na tento jav usporiadalo na úrovni EÚ súťaž s názvom Ruky preč od môjho návrhu. Svoje príspevky – plagáty a videonahrávky, ktoré ozrejmujú škodlivé dôsledky falšovania a autorského pirátstva na európske hospodárstvo a spoločnosť, mohli do súťaže zaslať tak študenti dizajnu, ako aj profesionáli.

Dnes sa v Európskom parlamente konala slávnosť odovzdávania cien víťazom tejto súťaže.

Komisár Michel Barnier vo svojom prejave uviedol:

„Táto súťaž je dôležitým krokom k tomu, aby sa pozornosť spoločnosti a tvorcov politiky upriamila na komplexnosť otázky ochrany práv duševného vlastníctva. Veľmi ma potešilo, s akým oduševnením sa mladí dizajnéri zapojili do tejto súťaže. Tento rok predložím významné návrhy v oblasti PDV a niektoré z nápadov a myšlienok vyjadrených v súťaži budú pre naše úvahy veľmi užitočné.“

Predseda Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu EÚ, António Campinos, povedal:

„V digitálnom veku je nutné nájsť spravodlivý spôsob odmeňovania umelcov, hudobníkov, autorov a filmových tvorcov. Táto súťaž je prezentáciou osobných perspektív dizajnérov tvoriacich v celej Európe. Bez ohľadu na to, či sa všetci stotožnia s vyjadrenými posolstvami dizajnérov, som presvedčený, že zohrajú hodnotnú úlohu pri podpore konštruktívnej debaty na túto tému, ktorú EÚ potrebuje.“

Súťaž Ruky preč od môjho návrhu usporiadaná v celej EÚ v priebehu roku 2011 bola určená tak pre študentov dizajnu v univerzitách, ako aj pre profesionálov. Súťažiaci z celej Európy v oboch kategóriách prostredníctvom svojich plagátov a videonahrávok poukázali na dôsledky falšovania a autorského pirátstva pre európske hospodárstvo a európsku spoločnosť. Takmer 60 študentov a profesionálnych dizajnérov predložilo svoje návrhy nezávislej porote.

Ceny, ktoré porota udelila v každej kategórii, boli: 8 000 EUR (1. cena), 2 500 EUR (2. cena) a 1 500 EUR (3. cena).

Víťazmi sa stali:

v kategórii študentov dizajnu:

1. cena: Julien Moreau zo školy vizuálnej komunikácie ECV Atlantique vo Francúzsku,

2. cena: Nejc Levstik z Akadémie pre divadlo, rozhlas, film a televíziu v Slovinsku

3. cena: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass a Elmo Soomets z Akadémii umenia v Tartu v Estónsku.

v kategórii profesionálnych dizajnérov:

1. cena: Gergely Szőnyi a Tamás Helényi z Maďarska

2. cena: Christoph Brehme z Talianska

3. cena: Dimitris Haidas z Grécka

Všetci víťazi boli pozvaní do Bruselu, kde im ceny odovzdali poslanci Európskeho parlamentu angažujúci sa v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (Edit Herzogová, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab a Bill Newton Dunn), komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier a predseda ÚHVT António Campinos.

Kontext

Súťaž

Podujatie zorganizovalo Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva a generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh a služby s pomocou Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) EÚ. Podporu poskytli aj poslanci Európskeho parlamentu. Podujatie propagovalo Medzinárodné združenie univerzít a akadémií umení, dizajnu a médií Cumulus.

Víťazov vyberala medzinárodná porota, ktorej členmi boli nezávislí tvorcovia z dizajnérskeho odvetvia a z univerzitných kruhov a zároveň zainteresované strany z Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva.

Po skončení súťaže budú videonahrávky a plagáty k dispozícii na použitie ako potenciálne prostriedky marketingu v kampaniach upozorňujúcich na boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu.

Videonahrávky sa uverejnia na tejto webstránke: www.handsoffmydesign.com

Stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva

Stredisko vytvorila Komisia v roku 2009 ako platformu na uľahčenie spolupráce a výmeny skúseností medzi verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami a takisto s cieľom umožniť zber údajov o porušovaní práv duševného vlastníctva v EÚ.

OHIM so sídlom v Alicante v Španielsku je jedinou agentúrou EÚ, ktorá sa venuje výlučne otázkam duševného vlastníctva (DV). Zaoberá sa právami, ktoré sa týkajú obchodných známok a dizajnu a ktoré platia v celej EÚ, a úzko spolupracuje s národnými úradmi DV s cieľom vytvoriť sieť EÚ pre obchodné známky a dizajn. Zabezpečuje zároveň technickú podporu uvedenému stredisku a spoluprácu s ním, a to v zmysle memoranda o porozumení dohodnutého s Komisiou v apríli 2011.

Na zasadnutí Európskeho parlamentu vo februári je naplánované hlasovanie o nariadení, ktorým sa má stredisko zmeniť na úrad.

Falšovanie a autorské pirátstvo

Za posledných desať rokov sa globálny rozmach falšovania a autorského pirátstva stal jedným z najvážnejších problémov svetového obchodu. Pred dvadsiatimi rokmi sa falšovanie mohlo považovať za problém týkajúci sa hlavne výrobcov značkového módneho oblečenia, hodiniek a drahých kabeliek. V súčasnosti sa však falšovatelia rozšírili svoju činnosť a vyrábajú napodobeniny elektrických prístrojov, automobilových dielov a hračiek, a dokonca aj liekov. Podľa najnovších údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2007 dosiahol medzinárodný obchod s falšovaným a pirátskym tovarom 250 miliárd USD. V roku 2010 colní úradníci zachytili vyše 80 000 zásielok s falšovaným a pirátskym tovarom v odhadovanej hodnote viac ako 1 miliarda EUR. Bol to takmer dvojnásobne vyšší počet zásielok v porovnaní s rokom 2009.

Ďalšie informácie:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

IP/11/882


Side Bar