Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 5. septembra 2012

Evropska komisija poziva države članice k priznavanju spretnosti, pridobljenih zunaj šole in univerze

Evropska komisija je v okviru strategije za delovna mesta in gospodarsko rast sprožila pobudo za priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj šole ali univerze. Komisija želi ustvariti več zaposlitvenih možnosti zlasti za mlade brezposelne in osebe z malo formalnih kvalifikacij, denimo starejše in nizkokvalificirane delavce. Poleg tega je namen predloga izboljšati dostop do visokošolskega izobraževanja, zlasti za starejše študente.

Komisija s tem priporočilom poziva države članice, naj do leta 2015 vzpostavijo nacionalne sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja (opredelitve so v razdelku Ozadje). Državljani bodo tako lahko pridobili polno ali delno kvalifikacijo na podlagi spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževanja. Trenutno imajo samo Finska, Francija, Luksemburg in Nizozemska izdelane celovite sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

„Želimo, da bi vsi državljani v celoti izkoristili vse razpoložljive možnosti učenja na delovnem mestu, prek skupin civilne družbe ali interneta ter tako izboljšali svoje spretnosti in zaposljivost,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „V času visoke brezposelnosti in nizke gospodarske rasti je bistveno, da Evropa zagotovi uravnoteženo kombinacijo spretnosti in kompetenc ter tako spodbudi konkurenčnost, blaginjo in socialno vključevanje.“

Predlog Komisije je bil predviden kot del pobud „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta“ in „Mladi in mobilnost “ iz strategije Evropa 2020. Dopolnjuje evropsko ogrodje kvalifikacij, ki spodbuja potrjevanje formalnega izobraževanja.

Predlog Komisije za nov program Erasmus za vse 2014–2020 predvideva financiranje vseh izobraževalnih sektorjev, vključno s šolami, izobraževanjem odraslih, visokošolskim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter neformalnim in priložnostnim učenjem.

Naslednji koraki

O predlogu Komisije bo razpravljal Svet, ministri za izobraževanje in mlade pa ga bodo predvidoma sprejeli na zasedanju 23. in 24. novembra.

Ozadje

„Neformalno učenje“ poteka v formalnem učnem okolju in se običajno ne zaključi s pridobljeno kvalifikacijo ali diplomo. Pogosto zajema tečaje, delavnice, konference ali seminarje. „Priložnostno učenje“ poteka na različnih krajih, na primer doma, v službi, združenju in prek dnevne komunikacije z ljudmi. Vključuje učenje jezikov, kulturnih norm in navad.

Trenutno imajo štiri države članice izdelane celovite sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

V Franciji je mogoče vse kvalifikacije razen tistih za regulirane poklice, kot so zdravniki, zobozdravniki, veterinarji in arhitekti, pridobiti s potrditvijo rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja. Posamezniki podrobno predstavijo svoje učne izkušnje in pridobljene spretnosti ali kompetence. Strokovna žirija, ki jo imenuje pristojno ministrstvo, lahko nato podeli polno ali delno kvalifikacijo. Podoben sistem obstaja tudi v Luksemburgu.

Na Nizozemskem lahko državljani predložijo opis svojih izkušenj priznanemu izdajatelju „potrdil o izkušnjah“ in nato to potrdilo uporabijo pri prijavi na delovno mesto ali pri pridobitvi formalnega priznanja, ki ga izda izpitna komisija. Na Finskem zakonodaja na področju izobraževanja omogoča potrditev izkušenj na številnih področjih in ravneh izobraževanja.

Več informacij

Predlog priporočila Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar