Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 5. septembra 2012

Komisia nalieha na členské štáty, aby uznávali zručnosti získané mimo školy a univerzity

V rámci svojej stratégie vytvárania pracovných miest a rastu Európska komisia začala iniciatívu s cieľom podporiť uznávanie zručností a kompetencií získaných mimo školy alebo univerzity. Návrh Komisie sa zameriava na zvýšenie pracovných príležitostí, najmä pre mladých nezamestnaných a pre osoby s nedostatočnými formálnymi kvalifikáciami, ako sú starší nízkokvalifikovaní pracovníci. Usiluje sa takisto zvýšiť prístup k vyššiemu vzdelaniu, najmä pre dospelých študentov.

Prostredníctvom tohto odporúčania Komisia nalieha na členské štáty, aby do roku 2015 zriadili vnútroštátne systémy na validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania (pozri súvislosti s vymedzením pojmov). To by umožnilo občanom získať úplnú alebo čiastočnú kvalifikáciu na základe zručností a kompetencií nadobudnutých mimo formálneho vzdelávania. Komplexný systém na validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania má v súčasnosti iba Fínsko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko.

„Naším cieľom je, aby všetci občania mohli na zvýšenie svojich zručností a svojej zamestnateľnosti v plnej miere využívať vzdelávacie možnosti, ktoré sú k dispozícii na pracovisku, prostredníctvom skupín občianskej spoločnosti alebo cez internet“, povedala Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. V čase vysokej nezamestnanosti a nízkeho hospodárskeho rastu je podstatné, aby Európa dosiahla správny pomer zručností a kompetencií na podporu konkurencieschopnosti, prosperity a sociálneho začlenenia.“

Návrh Komisie bol plánovaný v rámci iniciatív stratégie Európa 2020 „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ a „Mládež v pohybe“. Ide o doplnenie európskeho kvalifikačného rámca, ktorý podporuje validáciu formálneho vzdelávania.

V návrhu Komisie týkajúcom sa nového programu Erasmus pre všetkých na roky 2014-2020 sa predpokladá financovanie všetkých sektorov vzdelávania vrátane škôl, vzdelávania dospelých, vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj neformálneho a informálneho vzdelávania.

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie bude rokovať Rada a 23. – 24. novembra by ho mali prijať ministri školstva a mládeže.

Súvislosti

„Neformálne vzdelávanie“ sa uskutočňuje vo formálnom vzdelávacom prostredí a vo všeobecnosti nevedie k získaniu kvalifikácie alebo diplomu. Obyčajne ide o kurzy, workshopy, konferencie alebo semináre. „Informálne vzdelávanie“ sa uskutočňuje na rôznych miestach, napríklad doma, v práci, združení a prostredníctvom každodennej komunikácie medzi ľuďmi; zahŕňa jazykové vzdelávanie, kultúrne normy a spôsoby.

Komplexný systém na validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania majú v súčasnosti štyri členské štáty:

Vo Francúzsku sa dajú všetky kvalifikácie s výnimkou regulovaných profesií, ako sú lekári, zubní lekári, veterinárni lekári a architekti, nadobudnúť prostredníctvom validácie neformálneho a informálneho vzdelávania. Osoba predloží údaje o svojich vzdelávacích skúsenostiach a nadobudnutých zručnostiach/kompetenciách. Potom jej odborná porota, ktorú vymenovalo príslušné ministerstvo, môže udeliť úplnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. V Luxembursku existuje podobný systém.

Na účel žiadosti o zamestnanie alebo formálne uznanie skúšobnou komisiou môžu občania v Holandsku predložiť opis svojich skúseností uznanému orgánu, ktorý vydáva „osvedčenia o nadobudnutých skúsenostiach“. Zákony vo Fínsku týkajúce sa vzdelávania umožňujú validáciu skúseností v mnohých oblastiach a na mnohých úrovniach vzdelávania.

Ďalšie informácie

Návrh odporúčania Rady o validácii neformálneho a informálneho vzdelávania

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava a validácia neformálneho a informálneho vzdelávania.

Webová stránka Androully Vassiliouovej.

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU.

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 96 67)


Side Bar