Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 september 2012

Commissie dringt bij lidstaten aan op erkenning van buiten school en universiteit verworven vaardigheden

Als onderdeel van haar strategie voor het creëren van banen en groei heeft de Europese Commissie een initiatief gelanceerd om de erkenning van buiten de school of de universiteit verworven vaardigheden te stimuleren. Het voorstel van de Commissie beoogt de vergroting van de arbeidsmogelijkheden, met name voor jonge werklozen en personen met weinig formele kwalificaties zoals oudere en laaggeschoolde werknemers. Het tracht ook de toegang tot het hoger onderwijs uit te breiden, met name voor oudere studenten.

Met deze aanbeveling dringt de Commissie er bij de lidstaten op aan om tegen 2015 nationale systemen voor de validatie van niet-formeel en informeel leren (zie achtergrond voor definities) op te zetten. Dit zou de burgers in staat stellen om een volledige of gedeeltelijke kwalificatie te verkrijgen op grond van de vaardigheden en competenties die zij buiten het formele onderwijs hebben verworven. Alleen Finland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland hebben momenteel omvattende systemen voor de validatie van niet-formeel en informeel leren.

"Ons doel is alle burgers in staat te stellen volledig gebruik te maken van de leermogelijkheden die beschikbaar zijn om hun vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren, op de werkplek, via maatschappelijke organisaties of via internet", aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. "In tijden van hoge werkloosheid en lage economische groei is het van essentieel belang dat Europa de juiste mix van vaardigheden en competenties ontwikkelt om het concurrentievermogen, de welvaart en de sociale inclusie te stimuleren."

Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van de Europa 2020-initiatieven "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" en "Jeugd in beweging". Zij vult hiermee het Europees kwalificatiekader aan, dat de validatie van formeel onderwijs bevordert.

Het voorstel van de Commissie voor het nieuwe programma Erasmus voor iedereen 2014-2020 voorziet in financiering voor alle onderwijssectoren, waaronder scholen, volwasseneneducatie, hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en niet-formeel en informeel leren.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie zal door de Raad worden besproken en zal volgens plan door de ministers van Onderwijs en Jeugdzaken op 23/24 november worden goedgekeurd.

Achtergrond

"Niet-formeel leren" vindt plaats in een formele leeromgeving en leidt over het algemeen niet tot een kwalificatie of diploma. Het omvat doorgaans cursussen, workshops, conferenties of seminars. "Informeel leren" vindt plaats op verscheidene plaatsen, zoals thuis, op het werk, in een vereniging en via de dagelijkse contacten met mensen; het omvat het leren van talen, culturele normen en gedragingen.

Vier lidstaten hebben momenteel omvattende systemen voor de validatie van niet-formeel en informeel leren:

In Frankrijk kunnen alle kwalificaties, met uitzondering van gereglementeerde beroepen, zoals arts, tandarts, dierenarts en architect, worden verworven door de validatie van niet-formeel en informeel leren. De betrokkenen dienen bijzonderheden over hun leerervaringen en verworven vaardigheden/competenties in. Een door het bevoegde ministerie aangewezen jury van deskundigen kan dan een volledige of gedeeltelijke kwalificatie toekennen. Een soortgelijk systeem bestaat ook in Luxemburg.

In Nederland kunnen de betrokkenen een beschrijving van hun ervaringen indienen bij een erkende aanbieder van "ervaringscertificaten" met het oog op sollicitaties of een formele erkenning door een examenraad. In Finland maken de onderwijswetten de validatie van ervaringen op veel onderwijsgebieden en -niveaus mogelijk.

Voor meer informatie

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake de validatie van niet-formeel en informeel leren

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding en validatie van niet-formeel en informeel leren

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contactpersonen:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar