Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 5. septembrī

Komisija mudina dalībvalstis atzīt ārpus skolas un universitātes iegūtās prasmes

Eiropas Komisija, īstenojot stratēģiju izaugsmes un nodarbinātības radīšanai, ir nākusi klajā ar iniciatīvu ievērojami veicināt ārpus skolas vai universitātes iegūto prasmju un kompetenču atzīšanu. Komisijas priekšlikums vērsts uz to, lai palielinātu nodarbinātības iespējas, jo īpaši jauniešu bezdarbnieku un cilvēku ar zemu formālo kvalifikāciju, piemēram, gados vecāku un mazkvalificētāku darba ņēmēju darba iespējas. Tā mērķis ir arī uzlabot augstākās izglītības pieejamību, jo īpaši vecākiem studentiem.

Šajā ieteikumā Komisija mudina dalībvalstis līdz 2015. gadam izveidot valstu sistēmas neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanai (skatīt definīcijas). Tas ļaus iedzīvotājiem iegūt pilnīgu vai daļēju kvalifikāciju, balstoties uz ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtajām prasmēm un kompetencēm. Patlaban tikai Francijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Somijā ir izveidota visaptveroša neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanas sistēma.

"Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai visi iedzīvotāji varētu pilnībā izmantot mācīšanās iespējas – kas tiem pieejamas darba vietā, pilsoniskās sabiedrības grupās vai internetā –, lai uzlabotu savas prasmes un piemērotību darba tirgum," teica izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu. "Laikā, kad valda liels bezdarbs un sarūk ekonomikas izaugsme, ir svarīgi, lai Eiropa izveidotu pareizo prasmju un kompetenču kombināciju, kas ļautu strauji palielināt konkurētspēju, labklājību un sociālo iekļaušanu."

Komisijas priekšlikuma sagatavošana bija paredzēta stratēģijas "Eiropa 2020" iniciatīvās "Jaunu prasmju un darbavietu programma" un "Jaunatne kustībā". Tas arī papildina Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (European Qualifications Framework), ar kuru tiek veicināta formālās izglītības atzīšana.

Komisijas priekšlikumā par jauno programmu "Erasmus visiem (2014-2020)" (Erasmus for All programme 2014-2020) ir paredzēts finansējums visām izglītības nozarēm, tostarp skolām, pieaugušo izglītībai, augstākajai izglītībai, profesionālajai izglītībai un apmācībai, kā arī neformālajām un ikdienējām mācībām.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikumu apspriedīs Padome, un paredzēts, ka to šā gada 23. un 24. novembrī pieņems izglītības un jaunatnes lietu ministri.

Vispārīga informācija

"Neformālā mācīšanā" notiek formālās mācīšanās vidē, un parasti tās rezultātā netiek iegūta kvalifikācija vai diploms. Ar to parasti saprot kursus, konferences vai seminārus. "Ikdienējā mācīšanās" notiek visdažādākajās vietās, piemēram, mājās, darbavietā, kopā ar citiem vai ikdienā, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Tai pieskaitāma valodu, kultūras un uzvedības normu apguve.

Patlaban četrās dalībvalstīs ir izveidota visaptveroša formālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanas sistēma.

Francijā ar formālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanas palīdzību iespējams iegūt visas kvalifikācijas, izņemot reglamentētās profesijās, piemēram, ārsta, zobārsta, veterinārārsta un arhitekta profesijā. Cilvēki iesniedz sīku informāciju par savu mācību pieredzi un iegūtajām prasmēm un kompetencēm. Pēc tam attiecīgās ministrijas iecelta ekspertu komisija var piešķirt pilnu vai daļēju kvalifikāciju. Līdzīga sistēma ir izveidota arī Luksemburgā.

Nīderlandē darba pieteikumu vai pārbaudes padomes veiktas formālas atzīšanas nolūkā cilvēki var iesniegt savas pieredzes aprakstu atzītai iestādei, kas izsniedz "pieredzes sertifikātus". Somijā tiesību akti izglītības jomā ļauj atzīt pieredzi dažādās izglītības jomās un līmeņos.

Papildu informācija

Priekšlikums Padomes ieteikumam par neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu

Eiropas Komisija: Education and training un validation of non-formal and informal learning

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne Androulla Vassiliou's website

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar