Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. september 2012

Komisjon kehutab liikmesriike tunnustama väljaspool kooli ja ülikooli omandatud oskusi

Euroopa Komisjon on osana oma töökohtade loomise ja majanduskavu strateegiast teinud algatuse, millega soovitatakse tõhustada väljaspool kooli või ülikooli omandatud oskuste tunnustamist. Komisjoni ettepaneku eesmärk on suurendada noorte töötute ja selliste inimeste töövõimalusi, kellel on vähem formaalset kvalifikatsiooni, nt vanemaealised ja madala kvalifikatsiooniga töötajad. Samuti soovitakse suurendada juurdepääsu kõrgharidusele, eelkõige küpsemas eas õppurite jaoks.

Kõnealuse soovitusega palub komisjon liikmesriikidel 2015. aastaks luua riiklikud süsteemid mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimiseks (vt definitsioone taustteabest). See võimaldaks inimestel omandada väljaspool ametlikku haridust omandatud pädevuste ja oskuste alusel täielik või osaline kvalifikatsioon. Mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimiseks on hetkel igakülgsed süsteemid olemas üksnes Soomel, Prantsusmaal, Luksemburgil ja Hollandil.

„Meie eesmärk on tagada kõigile inimestele võimalus täiustada oma oskusi ja suurendada oma konkurentsivõimet, kasutades täielikult ära olemasolevaid õppimisvõimalusi, kas siis töökoha, vabaühenduste või interneti kaudu,” ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou. „Kõrge tööpuuduse ja aeglase majanduskasvu tingimustes on oluline, et Euroopa arendaks välja sobiva oskuste ja pädevuste kogumi, mis võimaldaks suurendada konkurentsivõimet, jõukust ning sotsiaalset kaasatust.”

Komisjoni ettepanek moodustab osa strateegia „Euroopa 2020” algatustest „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” ja „Noorte liikuvus”. Ettepanek täiendab Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, mis edendab formaalse hariduse valideerimist.

Komisjoni ettepanek uue programmi „Erasmus kõigile” (2014–2020) raames näeb ette kõigi haridussektorite rahastamise, mis hõlmab koole, täiskasvanuharidust, kõrgharidust, kutseharidust ja –koolitust ning samuti mitteformaalset ja informaalset õpet.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekut arutatakse järgnevalt nõukogus ning see kavatsetakse vastu võtta haridus- ja noorsooministrite kohtumisel 23.-24. novembril.

Taustteave

Mitteformaalne õpe toimub formaalses õppekeskkonnas, kuid üldiselt ei saada kvalifikatsiooni või diplomit. Enamasti hõlmab see kursuseid, töötube, konverentse või seminare. Informaalne õpe toimub erinevates kohtades, näiteks kodus, tööl, mingi ühingu raames inimeste igapäevase suhtluse kaudu. Siia hulka kuuluvad keeleõpe, kultuurinormid ja kombed.

Neljal liikmesriigil on praegu olemas igakülgsed süsteemid mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamiseks.

Prantsusmaal võib kõik kvalifikatsioonid omandada mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kaudu, välja arvatud reguleeritud kutsealad, nagu arstid, hamba- ja loomaarstid ning arhitektid. Inimesed saadavad oma õpikogemuste ning omandatud oskuste ja pädevuste kirjelduse sõltumatule žüriile. Asjaomase ministeeriumi nimetatud žürii võib seejärel anda täieliku või osalise kvalifikatsiooni. Sarnane süsteem toimib ka Luksemburgis.

Hollandis võivad inimesed saata oma kogemuste kirjelduse tunnustatud „kogemussertifikaatide” andjale, et seda võetaks arvesse tööpakkumiste puhul või tunnustataks ametlikult eksamikomisjoni poolt. Soome seadused võimaldavad kogemuste valideerimist mitmetes haridusvaldkondades ja –tasemetel.

Lisateave

Ettepanek: nõukogu soovitus mitteformaalse ja informaalse hariduse valideerimise kohta

Euroopa Komisjon Haridus ja koolitus ning mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimine

Androulla Vassiliou veebisait

Jälgi Androulla Vassiliout Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar