Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που αποκτώνται εκτός του σχολείου και του πανεπιστημίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, άρχισε να εφαρμόζει πρωτοβουλία για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του σχολείου και του πανεπιστημίου. Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους άνεργους νέους και για εκείνους που έχουν λιγότερα τυπικά επαγγελματικά προσόντα, όπως οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης. Επιπλέον, αποβλέπει στη ευρύτερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως από τους φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας.

Με αυτή τη σύσταση η Επιτροπή παρακινεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, έως το 2015, εθνικά συστήματα για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (βλ. το σημείο «Ιστορικό» για ορισμούς). Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτούν πλήρη ή μερική σειρά επαγγελματικών προσόντων με βάση δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης. Προς το παρόν, μόνο η Φινλανδία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες έχουν θεσπίσει ολοκληρωμένα συστήματα για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

«Ο στόχος μας είναι όλοι οι πολίτες να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται, ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητά τους, είτε στον χώρο εργασίας, είτε μέσω ομάδων της κοινωνίας των πολιτών ή μέσω του διαδικτύου», αναφέρει η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η αρμόδια επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας. «Σε μια περίοδο υψηλής ανεργίας και χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, είναι σημαντικό για την Ευρώπη να αποκτήσει το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και την κοινωνική ενσωμάτωση

Η πρόταση της Επιτροπής εξετάστηκε στο πλαίσιο των εξής δύο πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Νεολαία σε κίνηση». Συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο προωθεί την επικύρωση της τυπικής εκπαίδευσης.

Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα «Erasmus για όλους» 2014-2020 προβλέπει τη χρηματοδότηση όλων των τομέων της εκπαίδευσης, όπως τα σχολεία, τη μάθηση ενηλίκων, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση.

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί από το Συμβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί από τους υπουργούς Παιδείας και Νεολαίας στις 23-24 Νοεμβρίου.

Ιστορικό

Η «μη τυπική μάθηση» πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον τυπικής μάθησης και, γενικώς, δεν οδηγεί στην απόκτηση κάποιου προσόντος ή διπλώματος. Κατά κανόνα, περιλαμβάνει δέσμες μαθημάτων, εργαστήρια, συνέδρια ή σεμινάρια. Η «άτυπη μάθηση» πραγματοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως στο σπίτι, στην εργασία, σε μια ένωση ή με την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων· περιλαμβάνει την εκμάθηση γλωσσών, καθώς και πολιτιστικά ήθη και έθιμα.

Προς το παρόν, τέσσερα κράτη μέλη έχουν ολοκληρωμένα συστήματα για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης:

Στη Γαλλία όλα τα επαγγελματικά προσόντα, εκτός από τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι κτηνίατροι και οι αρχιτέκτονες, μπορούν να αποκτηθούν με την επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Τα ενδιαφερόμενα άτομα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις μαθησιακές εμπειρίες τους και τις δεξιότητες/ικανότητες που έχουν αποκτήσει. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που έχει διοριστεί από το αρμόδιο υπουργείο μπορεί να χορηγήσει πλήρη ή μερική σειρά επαγγελματικών προσόντων. Παρόμοιο σύστημα υπάρχει και στο Λουξεμβούργο.

Στις Κάτω Χώρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν περιγραφή της πείρας τους σε αναγνωρισμένο πάροχο «πιστοποιητικών πείρας» για τους σκοπούς υποβολής αίτησης για την ανάληψη θέσης εργασίας ή για την επίσημη αναγνώριση από εξεταστική επιτροπή. Στη Φινλανδία οι εκπαιδευτικοί νόμοι επιτρέπουν την επικύρωση της πείρας σε πολλά εκπαιδευτικά πεδία και επίπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση και επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

Δικτυακός τόπος της Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθείστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar