Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. september 2012

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at anerkende færdigheder, som erhverves uden for skolen og universitetet

Som led i strategien for vækst og beskæftigelse har Europa-Kommissionen iværksat et initiativ med henblik på at fremme anerkendelse af færdigheder og kompetencer, som erhverves uden for skolen og universitetet. Kommissionens forslag har til formål at forbedre jobmulighederne, især for unge arbejdsløse og personer med få formelle kvalifikationer, f.eks. ældre og kortuddannede. Forslaget sigter også mod at øge adgangen til videregående uddannelser, navnlig for mere modne studerende.

Med denne henstilling opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til senest i 2015 at etablere nationale systemer for validering af ikke-formel og uformel læring (se de nøjagtige definitioner i baggrundsoplysningerne nedenfor). Sådanne systemer vil gøre det muligt for borgerne at opnå en hel eller delvis anerkendelse af deres kvalifikationer på grundlag af færdigheder og kompetencer, som de har erhvervet sig uden for det formelle uddannelsessystem. Kun i Finland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene findes der omfattende systemer for validering af ikke-formel og uformel læring.

"Vores mål er, at alle borgere til fulde skal udnytte de læringsmuligheder, der findes, uanset om det er på arbejdspladsen, i civilsamfundet eller via internettet, til at forbedre deres færdigheder og beskæftigelsesegnethed," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og unge. "I en tid med høj arbejdsløshed og lav økonomisk vækst er det afgørende, at Europa udvikler den rette blanding af færdigheder og kompetencer med henblik på at fremme konkurrenceevnen, velstanden og den sociale inklusion."

Kommissionens forslag er blevet udarbejdet som led i Europa 2020-initiativerne "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" og "Unge på vej". Det supplerer den europæiske referenceramme for kvalifikationer, som har til formål at fremme validering af formel uddannelse.

I Kommissionens forslag til det nye Erasmus for Alle-program (2014-2020) er der afsat midler til alle uddannelsessektorer, herunder skoler, voksenundervisning, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse samt ikke-formel og uformel læring.

Næste skridt

Kommissionens forslag vil blive drøftet af Rådet og forventes vedtaget af EU's ministre med ansvar for uddannelse og unge den 23./24. november.

Baggrund

"Ikke-formel læring" finder sted i et formelt læringsmiljø og fører almindeligvis ikke til en titel eller udstedelse af et eksamensbevis. Ikke-formel læring omfatter typisk kurser, workshopper, konferencer og seminarer. "Uformel læring" finder sted i mange forskellige sammenhænge, f.eks. i hjemmet, på arbejdspladsen, i foreninger og gennem menneskers daglige omgang med hinanden. Uformel læring omfatter bl.a. sprogindlæring, kulturelle koder og normer.

I fire medlemsstater findes omfattende systemer for validering af ikke-formel og uformel læring:

I Frankrig kan alle titler erhverves gennem validering af ikke-formel og uformel læring, undtagen visse lovregulerede erhverv, f.eks. læge, tandlæge, dyrlæge og arkitekt. Man indsender oplysninger om sine læringserfaringer og de opnåede færdigheder/kompetencer. Et ekspertpanel, som er nedsat af det relevante ministerium, kan derefter give en hel eller delvis anerkendelse af en kvalifikation. I Luxembourg findes et tilsvarende system.

I Nederlandene kan man indsende en beskrivelse af sine erfaringer til en kompetent myndighed, som udsteder "erfaringscertifikater" med henblik på jobansøgninger eller en eksamenskommissions formelle anerkendelse heraf. I Finland giver uddannelseslovgivningen mulighed for validering af erfaringer inden for mange uddannelsesområder og ‑niveauer.

Yderligere oplysninger

Forslag til Rådets henstilling om validering af ikke-formel og uformel læring

Europa-Kommissionen: uddannelse og validering af ikke-formel og uformel læring

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar