Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 september 2012

Sysselsättning: Över 21 000 arbetstagare fick stöd från EU:s globaliseringsfond under 2011

Fler än 21 000 arbetstagare som sagts upp på grund av den ekonomiska krisen och konsekvenserna av globaliseringen fick under 2011 hjälp att hitta nya jobb tack vare Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), visar en rapport som EU-kommissionen antar idag. EU:s globaliseringsfond betalade under 2011 ut sammanlagt 128 miljoner euro för att hjälpa arbetstagare i tolv EU-länder (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Portugal).

– Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har visat sig vara ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för personer som har förlorat sina jobb. Den är ett konkret exempel på solidariteten inom EU och hjälper människor och regioner att återhämta sig från storskaliga uppsägningar. Fonden gör det möjligt för EU-länderna att ge stöd till riktade åtgärder som är anpassade till de förhållanden som råder för de berörda arbetstagarna. Sedan starten 2007 har totalt cirka 91 000 uppsagda arbetstagare fått eller är på väg att få stöd från fonden för t.ex. utbildning eller hjälp att söka nytt arbete. Fonden kommer att fortsätta att spela en avgörande roll i kampen mot arbetslösheten, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och inkludering.

Den femte årsrapporten om globaliseringsfondens verksamhet och resultat visar att fondens bidrag till EU-länderna ökade med 50 % under 2011 jämfört med 2010. Under 2011 fattade Europaparlamentet och rådet 22 beslut om att ge stöd via globaliseringsfonden. Tjeckien och Grekland fick stöd från fonden för första gången år 2011.

Stödet beviljades för att samfinansiera aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som de tolv EU-länderna föreslog och organiserade för de berörda arbetstagarna under en tvåårsperiod efter ansökan. Fonden samfinansierade 65 % av de olika åtgärderna, medan resterande 35 % täcktes med nationella medel. De konkreta åtgärderna för arbetssökande omfattade intensivt och individanpassat stöd i arbetssökandet, olika typer av yrkesutbildning, fortbildning och omskolning, tillfälliga incitament och ersättning under tiden man deltar i åtgärderna samt andra typer av stöd som t.ex. nyföretagarstöd och offentliga sysselsättningsprogram.

I rapporten beskrivs även hur uppsagda arbetstagare i Belgien, Sverige och Irland under tidigare år fått hjälp att hitta nya jobb tack vara bidrag från globaliseringsfonden. Resultaten är uppmuntrande eftersom 2 352 arbetstagare (45 % av de totalt 5 228 som fick stöd från fonden) som hade blivit uppsagda i bil-, textil- och it-branschen hade hittat nya jobb eller startat egna företag när stödperioden avslutades (i mitten av 2011).

De goda resultaten i fråga om återintegrering på arbetsmarknaden tyder på att en längre stödperiod och större samfinansiering från EU:s sida (till följd av ändringen av EGF-förordningen under 2009) gynnar både arbetstagarna och den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Bakgrund

Initiativet till globaliseringsfonden togs av kommissionens ordförande José Manuel Barroso i syfte att hjälpa människor som förlorat sina jobb till följd av globaliseringen. Fonden inrättades av Europaparlamentet och rådet i slutet av 2006.

Sedan fonden inledde sin verksamhet 2007 har 101 ansökningar inkommit: 20 EU-länder har begärt omkring 440,5 miljoner euro för att hjälpa omkring 91 000 uppsagda arbetstagare. Sedan EGF-förordningen ändrades 20091 har allt fler EU-länder ansökt om stöd från fonden och ansökningarna gäller allt fler olika sektorer. Se även bilagan till MEMO/12/639.

I rapporten presenteras slutsatserna från 19 stödärenden som har analyserats och avslutats av kommissionen. I samtliga dessa fall har EU-länderna rapporterat att de berörda arbetstagarnas personliga situation, självförtroende och anställbarhet tydligt hade förbättrats tack vare stödet från fonden och den hjälp som tillhandahållits, även om de inte alltid hade hittat ett nytt jobb omedelbart.

Globaliseringsfonden har gett EU-länderna möjlighet att förstärka sina åtgärder i regioner som drabbats av uppsägningar – både i fråga om antalet stödmottagande personer och stödets varaktighet och kvalitet – i en omfattning som inte annars skulle ha varit möjlig. Finansiering från EU gör det möjligt för länderna att möta de nuvarande utmaningarna på arbetsmarknaden på ett mer flexibelt sätt, att ägna mer uppmärksamhet åt lågutbildade och att hjälpa de arbetssökande som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden samt att införa innovativa åtgärder.

Som en del av förslaget till den kommande fleråriga budgetramen för 2014–2020 har kommissionen föreslagit att EU även bör fortsätta att visa solidaritet med uppsagda arbetstagare och de drabbade regionerna genom att bevilja stöd från fonden. Kommissionen har också föreslagit att stödet skulle kunna ges till fler kategorier, t.ex. egenföretagare och tillfälligt anställda. Kommissionens förslag skulle göra det möjligt för globaliseringsfonden att reagera vid storskaliga uppsägningar förorsakade av oförutsedda kriser samt ge övergångsstöd till lantbrukare om jordbrukssektorn drabbas negativt till följd av handelsavtal.

Mer information

MEMO/12/639

EGF:s årsrapport:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

EGF: Statistisk översikt 2007-2011

EGF:s websida

Pressmeddelanden på video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

László Andor's websida: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Minimigränsen för antalet uppsägningar sänktes från 1 000 till 500, genomförandeperioden förlängdes från 12 till 24 månader från beslutet, och fonden kan ge tillfälligt stöd i samband med krisrelaterade uppsägningar (1.5.2009–30.12.2011) med en ökad samfinansiering på 65 % i stället för 50 % (under samma period).


Side Bar