Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 4. septembra 2012

Zamestnanosť: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii podporil v roku 2011 viac než 21 000 pracovníkov

Podľa správy, ktorú dnes prijala Európska komisia, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) pomohol v roku 2011 nájsť nové pracovné príležitosti viac než 21 000 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie. Z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa v roku 2011 vyplatilo spolu 128 mil. EUR na pomoc týmto pracovníkom v dvanástich členských krajinách (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko a Taliansko).

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol:Ukázalo sa, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je efektívnym a účinným nástrojom pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie. Je konkrétnym vyjadrením európskej solidarity a praktickým nástrojom, ktorý pomáha ľuďom a regiónom zotaviť sa z rozsiahleho prepúšťania. Konkrétne, EGF umožňuje členským štátom podporovať cielené opatrenia prispôsobené okolnostiam dotknutých pracovníkov. Od jeho založenia v roku 2007 už približne 91 000 prepustených pracovníkov dostalo alebo dostane pomoc EGF zameranú na odbornú prípravu, hľadanie práce a iné formy podpory. EGF bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti nezamestnanosti.“

Z piatej výročnej správy o činnosti a výsledkoch EGF vyplýva, že v porovnaní s rokom 2010 v roku 2011 došlo k 50 % zvýšeniu príspevkov EGF vyplatených členských štátom. Európsky parlament a Rada Európskej únie v roku 2011 prijali 22 rozhodnutí o použití prostriedkov z EGF. V roku 2011 dostali po prvýkrát podporu z EGF Česká republika a Grécko.

Podpora bola udelená na spolufinancovanie aktívnych opatrení politiky trhu práce, ktoré boli navrhnuté a zorganizované pre pracovníkov v dvanástich členských štátoch v období do 24 mesiacov od dátumu podania žiadosti. Z EGF sa spolufinancovalo 65 % opatrení, pričom z vnútroštátnych zdrojov bolo poskytnutých zvyšných 35 %. Konkrétne opatrenia pre uchádzačov o zamestnanie zahŕňali intenzívne, personalizované poradenstvo pri hľadaní zamestnania, rôzne druhy odborného vzdelávania, opatrenia v oblasti zlepšovania zručností a rekvalifikácie, dočasné stimuly a príspevky počas trvania aktívnych opatrení a iné druhy podpory, ako je napríklad podpora pri zakladaní podnikov a systémy verejnej zamestnanosti.

V správe sa tiež opisuje výsledok štyroch príspevkov z EGF udelených v predchádzajúcich rokoch trom členským štátom (Belgicko, Švédsko a Írsko) z hľadiska spôsobu, akým EGF pomohol prepusteným pracovníkom nájsť si nové pracovné miesta. Výsledky sú povzbudivé vzhľadom na to, že 2 352 pracovníkov (45 % z celkového počtu 5 228 pracovníkov, ktorí dostali podporu z EGF) prepustených zamestnávateľmi v automobilovom, textilnom a počítačovom priemysle si do konca obdobia podpory z EGF (polovica roku 2011) našlo nové pracovné miesta alebo sa stalo samostatne zárobkovo činnými osobami.

Dobré výsledky z hľadiska opätovnej integrácie do trhu práce naznačujú, že dlhšie obdobie podpory a vyššie spolufinancovanie zo strany EÚ (v dôsledku zmeny a doplnenia nariadenia o EGF v roku 2009) sú prínosné pre pracovníkov, ako aj miestne a regionálne trhy práce.

Chronológia

EGF, iniciatíva prvýkrát navrhnutá predsedom Barosom na poskytnutie pomoci ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku globalizácie, bol založený Európskym parlamentom a Radou na konci roku 2006.

Od začiatku jeho fungovania v roku 2007 dostal EGF 101 žiadostí, na základe ktorých 20 členských štátov požiadalo približne o 440,5 mil. EUR na pomoc asi 91 000 prepusteným pracovníkom. Od zmeny a doplnenia nariadenia o EGF v roku 20091 podáva žiadosti o podporu z EGF stále viac členských štátov v rastúcom počte odvetví. Pozri aj prílohu MEMO/12/639.

Pokiaľ ide o 19 prípadov, ktorých konečné výsledky sú v súčasnosti k dispozícii a ktoré boli v plnej miere analyzované a ukončené Komisiou, členské štáty uviedli, že vďaka pomoci z EGF a poskytnutým službám, a to aj napriek tomu, že pracovníci si prácu nenašli okamžite, sa jednoznačne zlepšili osobná situácia, sebadôvera a zamestnateľnosť dotknutých pracovníkov.

Konkrétne, vďaka EGF sa členským štátom umožnilo, aby intenzívnejšie konali v regiónoch postihnutých prepúšťaním, pokiaľ ide o počet osôb, ktorým sa poskytla pomoc, a trvanie, druh a kvalitu podpory, ktorá by bez financovania z EGF nebola možná. Fondy EÚ umožnili krajinám pružnejšie reagovať na súčasné výzvy v oblasti zamestnanosti, venovať viac pozornosti ľuďom s nižšou kvalifikáciou a uchádzačom o zamestnanie, ktorým sa ťažšie pomáha, a do poskytnutej pomoci zahrnúť inovatívne opatrenia.

Ako súčasť svojho návrhu nasledujúceho viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia navrhla, aby EÚ naďalej vyjadrovala solidaritu s prepustenými pracovníkmi a postihnutými regiónmi prostredníctvom EGF aj v budúcnosti. Navrhla tiež, aby sa rozšíril jeho rozsah o ďalšie kategórie, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby a dočasní pracovníci. Návrh Komisie by EGF umožnil reagovať aj na rozsiahle prepúšťanie spôsobené nepredvídanými krízami, ako aj na nepriaznivé účinky obchodných dohôd na poľnohospodárske odvetvie prostredníctvom prechodnej podpory farmárov určenej na uľahčenie ich prispôsobenia sa.

Ďalšie informácie

MEMO/12/639

Výročná správa EGF:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&newsId=596&furtherNews=yes

Štatistický prehľad EGF 2007 – 2011

Webová stránka EGF:

Správy vo forme videozáznamu:

Európa bojuje proti kríze: revitalizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Tvárou v tvár globalizovanému svetu − Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Webová stránka komisára L. Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/laszloandoreu

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Nadège Defrère (+32 2 296 4544)

1 :

Hranica znížená z 1 000 na 500 prepustených pracovníkov, obdobie vykonávania predĺžené z 12 na 24 mesiacov od dátumu podania žiadosti a dočasná oprávnenosť pracovníkov prepustených v dôsledku krízy (od 1. 5. 2009 do 30. 12. 2011) so zvýšeným podielom spolufinancovania z EGF vo výške 65 % namiesto 50 % (počas rovnakého obdobia).


Side Bar