Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 4 września 2012 r.

Zatrudnienie: w 2011 r. z unijnego funduszu globalizacyjnego udzielono wsparcia 21 tysiącom pracowników

Według sprawozdania przyjętego dziś przez Komisję Europejską ponad 21 tys. pracowników zwolnionych w wyniku kryzysu gospodarczego i w następstwie globalizacji otrzymało w 2011 r. wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w celu znalezienia nowych możliwości zatrudnienia. Fundusz wypłacił w 2011 r. środki w łącznej wysokości 128 mln euro, przeznaczone na pomoc dla pracowników w dwunastu państwach członkowskich (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia i Włochy).

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dowiódł swojej wartości jako skuteczne i efektywne narzędzie wsparcia osób, które straciły pracę. Jest on konkretnym wyrazem europejskiej solidarności i praktycznym instrumentem pomagającym osobom i regionom w poradzeniu sobie ze skutkami zwolnień grupowych. EFG umożliwia w szczególności państwom członkowskim wspieranie ukierunkowanych działań, dostosowanych do sytuacji poszczególnych pracowników. Od czasu uruchomienia funduszu w 2007 r. ok. 91 tys. zwolnionych pracowników uzyskało już wsparcie EFG w celu poszukiwania pracy, skorzystania ze szkoleń lub innych form pomocy bądź uzyska takie wsparcie w niedalekiej przyszłości. EFG będzie nadal odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu bezrobocia”.

Piąte coroczne sprawozdanie z działań EFG i ich wyników wskazuje, że w 2011 r. kwota środków wypłaconych przez EFG na rzecz państw członkowskich wzrosła o 50% w porównaniu z rokiem 2010. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły w 2011 r. 22 decyzje o uruchomieniu finansowania z EFG. W 2011 r. po raz pierwszy wsparcie z EFG uzyskały Czechy i Grecja.

Wsparcia udzielano na współfinansowanie aktywnych instrumentów polityki rynku pracy, zaproponowanych i zorganizowanych przez dwanaście państw członkowskich na rzecz pracowników w tych państwach w przeciągu 24 miesięcy od daty złożenia wniosku. Współfinansowanie z EFG pokryło 65% kosztów tych działań, zaś pozostałe 35% było finansowane ze źródeł krajowych. Wśród konkretnych działań skierowanych do osób poszukujących pracy znalazły się: indywidualna intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, różne rodzaje szkoleń zawodowych, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu, zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków, oraz inne rodzaje wsparcia, takie jak pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstw i publiczne programy zatrudnienia.

W sprawozdaniu opisano również skutki przyznania w poprzednich latach czterech wkładów z EFG na rzecz trzech państw członkowskich (Belgii, Szwecji i Irlandii), wyjaśniając, w jaki sposób dzięki pomocy z EFG zwolnieni pracownicy znaleźli zatrudnienie. Wyniki dają powody do optymizmu: 2 352 zwolnionych pracowników branż motoryzacyjnej, odzieżowej i komputerowej (45% spośród 5 228 osób, które otrzymały wsparcie z EFG) znalazło nowe miejsca pracy lub rozpoczęło działalność gospodarczą na własny rachunek przed zakończeniem okresu wsparcia z EFG (w połowie 2011 r.).

Dobre wyniki w zakresie powrotu do aktywności zawodowej wskazują, że dłuższy okres wsparcia i wyższe współfinansowanie ze środków UE (w wyniku zmiany rozporządzenia o EFG w 2009 r.) korzystnie wpływają na sytuację zarówno pracowników, jak i lokalnych i regionalnych rynków pracy.

Kontekst

EFG został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę pod koniec 2006 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, aby pomóc osobom, które straciły pracę w związku ze skutkami globalizacji.

Od początku działalności EFG w 2007 r. 20 państw członkowskich złożyło do niego 101 wniosków o przekazanie środków w łącznej wysokości ok. 440,5 mln EUR, przeznaczonych na wsparcie ok. 91 tys. zwolnionych pracowników. Od czasu zmiany rozporządzenia w sprawie EFG w 2009 r.1 coraz więcej państw członkowskich ubiega się o wsparcie w coraz większej liczbie sektorów. Zob. również załącznik do MEMO/12/639.

W 19 przypadkach, w których dostępne są już końcowe wyniki i które zostały w całości przeanalizowane i zamknięte przez Komisję, państwa członkowskie poinformowały, że sytuacja osobista, poczucie własnej wartości i szanse na zatrudnienie pracowników, których dotyczyły wnioski, uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z EFG i oferowanym usługom, nawet jeśli nie zaowocowały one natychmiastowym znalezieniem nowej pracy.

EFG umożliwił w szczególności państwom członkowskim intensywniejsze działania w regionach dotkniętych zwolnieniami – pod względem liczby osób, którym udzielono wsparcia, oraz czasu trwania, rodzaju i jakości pomocy – niż byłoby to możliwe bez finansowania ze środków Funduszu. Środki UE umożliwiły państwom bardziej elastyczne reagowanie na bieżące wyzwania w dziedzinie zatrudnienia, poświęcenie większej uwagi osobom o niższych kwalifikacjach i tym spośród poszukujących pracy, którym trudniej pomóc, a także uwzględnienie bardziej innowacyjnych działań w ramach udzielanego wsparcia.

Komisja zaproponowała, w ramach wniosku dotyczącego nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, aby UE w przyszłości nadal wyrażała za pośrednictwem EFG solidarność ze zwolnionymi pracownikami i dotkniętymi regionami. Komisja zasugerowała również objęcie zakresem EFG dodatkowych kategorii osób, np. samozatrudnionych i zatrudnionych czasowo. Propozycja Komisji umożliwiłaby funduszowi reagowanie również na masowe zwolnienia spowodowane nieprzewidzianymi kryzysami, a także niekorzystnymi skutkami umów handlowych w rolnictwie w postaci przejściowego wsparcia dla rolników w celu ułatwienia im przystosowania się.

Dodatkowe informacje

MEMO/12/639

Coroczne sprawozdanie na temat EFG:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

Portret statystyczny EGF 2007-2011

Strona internetowa EGF

Audiowizualne materiały informacyjne:

Europa walczy z kryzysem: nowe oblicze Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Stawienie czoła zglobalizowanemu światu – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Strona internetowa komisarza László Andora:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/laszloandoreu

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Obniżono wówczas próg z 1 000 do 500 zwolnień oraz przedłużono okres realizacji środków (z 12 do 24 miesięcy począwszy od daty złożenia wniosków), a także wprowadzono tymczasową kwalifikowalność zwolnień związanych z kryzysem (w okresie od 01.05.2009 do 30.12.2011) i podwyższono stopę współfinansowania z EFG z 50% do 65% (w tym samym okresie).


Side Bar