Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 september 2012

Werkgelegenheid: EU-globaliseringsfonds ondersteunde meer dan 21 000 werknemers in 2011

Meer dan 21 000 werknemers die als gevolg van de economische crisis en de effecten van de globalisering zijn ontslagen, hebben in 2011 bij het zoeken naar een nieuwe baan steun ontvangen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Dit wordt vermeld in een verslag dat de Europese Commissie vandaag heeft goedgekeurd. Het EU-globaliseringsfonds heeft in 2011 in totaal 128 miljoen euro uitgekeerd om bijstand te verlenen aan deze werknemers in twaalf lidstaten (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Tsjechië).

László Andor, de EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, zei hierover: "Het EFG is een efficiënt en doeltreffend instrument gebleken voor mensen die hun baan verloren hebben. Het is een concrete uiting van Europese solidariteit en een praktisch instrument dat mensen en regio's helpt om zich te herstellen van massaontslagen Met name verschaft het EFG de lidstaten middelen om gerichte maatregelen te ondersteunen, die zijn aangepast aan de omstandigheden van de betrokken werknemers. Sinds de lancering in 2007 hebben al ongeveer 91 000 ontslagen werknemers EFG-steun voor opleiding of voor het zoeken naar werk en andere vormen van steun ontvangen of staan op het punt om deze te ontvangen. Het EFG zal een cruciale rol blijven spelen bij de bestrijding van werkloosheid."

Het vijfde jaarverslag over de activiteiten en de resultaten van het EFG laat zien dat de aan de lidstaten uitbetaalde EFG-bijdragen in 2011 zijn gestegen met 50 % ten opzichte van 2010. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben in 2011 22 besluiten genomen om EFG-financiering te verstrekken. Tsjechië en Griekenland hebben in 2011 voor het eerst steun uit het EFG uitvangen.

De steun werd toegekend voor de medefinanciering van door de twaalf lidstaten voor de werknemers voorgestelde en georganiseerde maatregelen op het gebied van het actieve arbeidsmarktbeleid gedurende een periode van 24 maanden na de datum van de aanvraag. De maatregelen werden voor 65 % medegefinancierd door het EG, en nationale bronnen zorgden voor de resterende 35 %. De concrete maatregelen voor de werkzoekenden omvatten intensieve, gepersonaliseerde bijstand bij het zoeken naar werk, verschillende vormen van beroepsopleidings-, bij- en herscholingsmaatregelen, tijdelijke prikkels en uitkeringen voor de duur van de actieve maatregelen, en andere vormen van steun zoals steun voor de oprichting van bedrijven en arbeidsvoorzieningsregelingen.

Het verslag beschrijft ook de resultaten van vier EFG-bijdragen die de vorige jaren aan drie lidstaten (België, Zweden en Ierland) zijn toegekend en de wijze waarop de EFG-steun de ontslagen werknemers heeft geholpen om een nieuwe baan te vinden. De resultaten zijn bemoedigend 2 352 werknemers (45 % van de in totaal 5 228 werknemers die EFG-steun ontvingen) die waren ontslagen door werkgevers in de auto-, textiel- en computerindustrie, hadden een nieuwe baan gevonden of zich als zelfstandige gevestigd aan het einde van de periode waarin het EFG steun verleende (medio 2011).

De goede resultaten bij de re-integratie op de arbeidsmarkt wijzen erop dat een langere ondersteuningperiode en hogere EU-medefinanciering (als gevolg van de wijziging van de EFG-verordening in 2009) voordelig is voor zowel de werknemers als de lokale en regionale arbeidsmarkten.

Achtergrond

Het EFG, een initiatief dat Commissievoorzitter Barroso heeft voorgesteld om mensen te helpen die door de effecten van de globalisering hun werk verliezen, is eind 2006 door het Europees Parlement en de Raad ingesteld.

Sinds het EFG in 2007 operationeel werd, heeft het 101 aanvragen ontvangen. Twintig lidstaten hebben ongeveer 440,5 miljoen euro aangevraagd als hulp voor circa 91 000 ontslagen werknemers. Sinds de wijziging van de EFG-verordening in 20091 hebben steeds meer lidstaten EFG-aanvragen ingediend voor een toenemend aantal sectoren. Zie ook bijlage van MEMO/12/639.

Met betrekking tot de 19 dossiers waarvoor definitieve resultaten thans beschikbaar zijn en die volledig zijn geanalyseerd en afgesloten door de Commissie, hebben de lidstaten gemeld dat de persoonlijke situatie, het zelfvertrouwen en de inzetbaarheid van de betrokken werknemers duidelijk waren verbeterd dankzij de EFG-bijstand en de verschafte diensten, ook indien zij niet altijd meteen een nieuwe baan vonden.Met name bood het EFG de lidstaten de mogelijkheid om in de door de ontslagen getroffen regio’s – wat het aantal ondersteunde werknemers en de duur, het type en de kwaliteit van de steun betreft – intensiever op te treden dan zonder EFG-financiering mogelijk zou zijn geweest. De EU‑middelen stelden de landen in staat flexibeler te reageren op de huidige uitdagingen op het gebied van de werkgelegenheid, meer aandacht te wijden aan laagopgeleiden en problematische werkzoekenden, en om innovatieve acties op te nemen in de verschafte steun.Als onderdeel van haar voorstel voor het volgende meerjarige financiële kader voor 2014-2020 heeft de Commissie voorgesteld dat de EU ook in de toekomst via het EFG haar solidariteit zou blijven betuigen met de overtollige werknemers en de getroffen regio's. Zij heeft tevens voorgesteld de werkingssfeer ervan uit te breiden tot andere categorieën zoals zelfstandigen en uitzendkrachten. Door het voorstel van de Commissie zou het EFG ook kunnen inspelen op massa-ontslagen als gevolg van onverwachte crises en op negatieve effecten van handelsovereenkomsten op de landbouwsector door tijdelijke steun aan landbouwers te verlenen om hun aanpassing te vergemakkelijken.

Nadere informatie

MEMO/12/639

EFG-jaarverslag: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

EGF Statistical Portrait 2007-2011

EFG-website

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Website van commissaris László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Volg László Andor op Twitter: Http://twitter.com/laszloandoreu

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)

1 :

1 Drempel verlaagd van 1 000 naar 500 gedwongen ontslagen, uitvoeringsperiode is gestegen van 12 tot 24 maanden vanaf de datum van de aanvraag, en de crisisgerelateerde gedwongen ontslagen komen tijdelijk voor het fonds in aanmerking (van 1.5.2009 tot 30.12.2011) waarbij het medefinancieringspercentage van het EFG wordt verhoogd van 50 % naar 65 % (in dezelfde periode).


Side Bar