Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. septembrī

Nodarbinātība – ES Globalizācijas pielāgošanās fonds 2011. gadā atbalstījis vairāk nekā 21 tūkstoti darba ņēmēju

Ziņojumā, ko šodien pieņēma Eiropas Komisija, teikts, ka 2011. gadā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) palīdzējis rast jaunas darba iespējas vairāk nekā 21 tūkstotim ekonomikas krīzes un globalizācijas seku dēļ atlaistu darba ņēmēju. ES Globalizācijas pielāgošanās fonds 2011. gadā izmaksājis 128 miljonus eiro, lai palīdzētu šādiem darba ņēmējiem divpadsmit dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā un Portugālē).

Par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību atbildīgais ES komisārs Lāslo Andors sacīja: "Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir izrādījies efektīvs un lietderīgs rīks, kas noder darbu zaudējušiem cilvēkiem. Tā ir konkrēta Eiropas solidaritātes izpausme un praktisks instruments, kas palīdz iedzīvotājiem un reģioniem atgūties no liela mēroga atlaišanām. Jo īpaši ar EGF palīdzību dalībvalstis var atbalstīt mērķtiecīgus pasākumus, kuri pielāgoti attiecīgo darba ņēmēju apstākļiem. Kopš darbības sākuma 2007. gadā kopā apmēram 91 tūkstotis atlaistu darba ņēmēju jau ir izmantojis vai gatavojas izmantot EGF atbalstu apmācībai, darba meklēšanai un cita veida atbalstu. EGF arī turpmāk būs izšķiroša nozīme bezdarba apkarošanā."

Piektais gada pārskats par EGF darbībām un rezultātiem liecina, ka salīdzinājumā ar 2010. gadu dalībvalstīm izmaksātie EGF līdzekļi 2011. gadā ir palielinājušies par 50 %. Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2011. gadā ir pieņēmusi 22 lēmumus par EGF finansējuma izmantošanu. Čehija un Grieķija 2011. gadā pirmo reizi saņēma EGF atbalstu.

Atbalstu 24 mēnešu periodā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas piešķīra tādu aktīvu darba tirgus politikas pasākumu līdzfinansēšanai, ko darba ņēmēju vajadzībām ierosināja un organizēja 12 dalībvalstis. EGF šos pasākumus līdzfinansēja 65 % apmērā, savukārt pārējie 35 % tika piešķirti no dalībvalstu avotiem. Darba meklētājiem paredzētajos konkrētajos pasākumos ietilpa intensīva individualizēta palīdzība darba meklēšanā, dažāda veida arodapmācība, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas pasākumi, pagaidu stimuli un pabalsti aktīvo pasākumu periodā un cita veida atbalsts, piemēram, uzņēmējdarbības sākšanas un valsts nodarbinātības shēmas.

Turklāt ziņojumā aprakstīts četru tādu EGF ieguldījumu rezultāts, kas iepriekšējos gados piešķirti trim dalībvalstīm (Beļģija, Zviedrija un Īrija) kā EGF atbalsts, kas bija paredzēts, lai atlaistie darbinieki varētu atrast jaunu darbu. Rezultāti ir daudzsološi, jo 2352 darba ņēmēji (45 % no kopumā 5228 darba ņēmējiem, kas saņēma EGF atbalstu), kurus darba devēji bija atlaiduši automobiļu būves, tekstilrūpniecības un datoru ražošanas nozarē, bija atraduši jaunas darbavietas vai kļuvuši par pašnodarbinātajiem EGF atbalsta perioda beigās (2011. gada vidus).

Labie rezultāti, kas tika gūti, atkal iesaistot darba ņēmējus darba tirgū, liecina, ka ilgāks atbalsta periods un lielāks ES līdzfinansējums (EGF regulas grozījumu rezultātā 2009. gadā) ir izdevīgs gan darba ņēmējiem, gan vietējam un reģionālajam darba tirgum.

Vispārīga informācija

Ar iniciatīvu izveidot EGF, kas sniegtu palīdzību cilvēkiem, kuri globalizācijas dēļ zaudējuši darbu, pirmais nāca klajā Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, un 2006. gada beigās Eiropas Parlaments un Padome nodibināja fondu.

Kopš EGF sāka darbību 2007. gadā, iesniegts 101 pieteikums. 20 dalībvalstis ir pieprasījušas aptuveni 440,5 miljonus eiro, lai palīdzētu apmēram 91 tūkstotim atlaistu darbinieku. Kopš 2009. gadā tika veikti grozījumi EGF regulā1, pieteikumus uz EGF atbalstu iesniedzis arvien lielāks skaits dalībvalstu un aizvien vairāk nozarēs. Skatīt arī MEMO/12/639 pielikumu.

Attiecībā uz 19 gadījumiem, par kuriem tagad ir pieejami galīgie rezultāti un kurus Komisija ir pilnībā izanalizējusi un pabeigusi, dalībvalstis informēja, ka attiecīgo darba ņēmēju personiskā situācija, pārliecība par sevi un nodarbināmība nepārprotami uzlabojusies, pateicoties EGF palīdzībai un sniegtajiem pakalpojumiem, pat ja šiem cilvēkiem nav izdevies nekavējoties atrast jaunu darbu.

Jo īpaši EGF dalībvalstīm ir devis iespēju atlaišanas gadījumu skartajos reģionos rīkoties efektīvāk gan attiecībā uz palīdzības saņēmēju skaitu, gan arī attiecībā uz atbalsta termiņu, veidu un kvalitāti, nekā tas būtu iespējams bez EGF finansējuma. ES fondi ļāvuši valstīm elastīgāk reaģēt uz pašreizējiem nodarbinātības uzdevumiem, veltīt lielāku uzmanību darba ņēmējiem ar zemāku kvalifikāciju un tādiem darba meklētājiem, kurus grūtāk iesaistīt darba tirgū, kā arī sniegtajā atbalstā iekļaut inovatīvas darbības.

Priekšlikumā nākamajai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmai Komisija ierosina, lai ES arī turpmāk, izmantojot EGF, izrādītu solidaritāti atlaistajiem darba ņēmējiem un skartajiem reģioniem. Tā ir arī ierosinājusi paplašināt piemērošanas jomu, iekļaujot tajā tādas papildu kategorijas kā pašnodarbinātie un pagaidu darbinieki. Turklāt Komisijas priekšlikums ļautu EGF reaģēt uz liela mēroga darbinieku samazināšanas gadījumiem, kurus izraisījušas neparedzētas krīzes, kā arī tirdzniecības nolīgumu negatīvā ietekme uz lauksaimniecības nozari, un izmantot pārejas atbalstu lauksaimniekiem, lai tie varētu pielāgoties apstākļiem.

Papildu informācija

MEMO/12/639

EGF gada pārskats: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

EGF statistikas dati 2007-2011

EGF tīmekļa vietne

Video ziņu izlaidumi:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Lāslo Andora tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Lāslo Andors Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Robežlielums samazināts no 1000 līdz 500 atlaistu darbinieku, īstenošanas periods palielināts no 12 līdz 24 mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas dienas un ieviesta krīzes dēļ notikušu atlaišanu pagaidu atbilstība (1.5.2009. līdz 30.12.2011) ar palielinātu EGF līdzfinansējuma likmi 65 % (50 % vietā tajā pašā periodā).


Side Bar