Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 4 d.

Užimtumas. ES globalizacijos fondo paramą 2011 m. gavo daugiau nei 21 000 darbuotojų

Šiandien priimtos Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, 2011 m. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) padėjo rasti kitą darbą daugiau nei 21 000 darbuotojų, atleistų iš darbo dėl ekonomikos krizės ir globalizacijos padarinių. 2011 m. šiems darbuotojams dvylikoje valstybių narių (Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje ir Portugalijoje) EGF iš viso skyrė 128 mln. EUR paramą.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys Lázsló Andoras sakė: „EGF – veiksminga ir rentabili priemonė darbą praradusiems žmonėms. Tai – tiesioginė Europos solidarumo išraiška ir praktinė priemonė, padedanti žmonėms ir regionams atsigauti masinio darbuotojų atleidimo atveju. Visų pirma EGF suteikia galimybę valstybėms narėms taikyti remtinų darbuotojų poreikiams pritaikytas pagalbos priemones. Nuo EGF įsteigimo 2007 m. paramą (profesiniam mokymui, darbo paieškoms ir kt.) gavo arba greitai gaus maždaug 91 000 atleistų darbuotojų. EGF ir toliau atliks svarbų vaidmenį kovoje su nedarbu.“

Penktosios metinės EGF veiklos ir rezultatų ataskaitos duomenimis, 2011 m. valstybės narės gavo 50 proc. daugiau EGF paramos nei 2010 m. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 2011 m. priėmė 22 sprendimus panaudoti EGF lėšas. 2011 m. EGF finansavimą pirmą kartą gavo Čekija ir Graikija.

Parama teikta 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos bendrai finansuoti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms, kurias darbuotojams pasiūlė ir parengė dvylika valstybių narių. EGF bendrai finansuojamoji dalis buvo 65 proc., likusius 35 proc. lėšų skyrė nacionaliniai šaltiniai. Konkrečios darbo ieškantiems asmenims skirtos priemonės – tai intensyvi, individualiems poreikiams pritaikyta pagalba ieškant darbo, įvairių sričių profesinis mokymas, įgūdžių gerinimo ir perkvalifikavimo priemonės, laikinos paskatos arba išmokos, teikiamos taikant aktyvias pagalbos priemones, ir kita parama, pvz., pagalba steigiant verslą ir valstybinės įdarbinimo programos.

Ataskaitoje taip pat apžvelgta, kaip naudojantis ankstesniais metais trims valstybėms narėms (Belgijai, Švedijai ir Airijai) skirtais keturiais EGF paramos įnašais atleistiesiems darbuotojams padėta rasti naują darbą. Rezultatai teikia vilčių – automobilių, tekstilės ir kompiuterių sektoriuose darbdavių atleisti 2 352 darbuotojai (45 proc. iš 5 228 gavusiųjų EGF paramą) iki EGF paramos laikotarpio pabaigos (2011 m. vidurio) vėl rado darbą arba pradėjo dirbti savarankiškai.

Tai, kad daug darbuotojų grįžta į darbo rinką, rodo, kad ilgesnis paramos laikotarpis ir didesnis ES bendrasis finansavimas (nustatyti 2009 m. EGF reglamento pakeitimu) naudingi tiek darbuotojams, tiek vietos ir regiono darbo rinkoms.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso siūlymu Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. pabaigoje įsteigto EGF tikslas – padėti žmonėms, netekusiems darbo dėl globalizacijos.

Nuo EGF veiklos pradžios 2007 m. gauta 101 paraiška: 20 valstybių narių paprašė apytiksliai 440,5 mln. EUR maždaug 91 000 atleistų darbuotojų paremti. Po 2009 m. EGF reglamento pakeitimo1 EGF paraiškas teikiančių valstybių skaičius vis didėjo, taip pat augo ir sektorių, dėl kurių teikiamos šios paraiškos, skaičius. Taip pat žr. MEMO/12/639 priedą.

Dėl 19 paraiškų, su kurių galutiniais rezultatais jau galima susipažinti ir kurias Komisija visiškai išnagrinėjo bei baigė teikti paramą, valstybės narės pranešė, kad dėl EGF suteiktos paramos ir paslaugų darbuotojų asmeninė padėtis, pasitikėjimas savimi ir įsidarbinimo galimybės akivaizdžiai pagerėjo, net jei jiems ne visada pavykdavo greitai rasti naują darbą.

Visų pirma gaudamos EGF paramą valstybės narės galėjo aktyviau veikti regionuose, kur buvo atleista daugiausia darbuotojų, ir ilgesnį laikotarpį teikti kokybiškesnę ir įvairesnę paramą daugiau žmonių, nei būtų buvę įmanoma be EGF paramos. Naudodamosi ES fondų lėšomis valstybės galėjo lanksčiau reaguoti į nūdienos užimtumo iššūkius, skirti daugiau dėmesio mažiau kvalifikuotiems žmonėms bei tokiems darbo ieškantiems asmenims, kuriems padėti sunkiau, ir teikiamą paramą padaryti naujoviškesnę.

Į savo 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos pasiūlymą Komisija įtraukė ir siūlymą toliau tęsti ES solidarumo išraišką – per EGF teikti paramą atleistiems darbuotojams ir jų regionams. Komisija taip pat pasiūlė teikti paramą papildomoms darbuotojų kategorijoms – savarankiškai ir laikinai dirbantiems darbuotojams. Komisijos pasiūlymu EGF būtų suteikta galimybė imtis veiksmų ir tokiais atvejais, kai dėl nenumatytos krizės ir žemės ūkio srities prekybos susitarimų neigiamų padarinių atleidžiama daug darbuotojų, pavyzdžiui, teikti ūkininkams pereinamojo laikotarpio paramą, skirtą padėti prisitaikyti prie naujų sąlygų.

Daugiau informacijos

MEMO/12/639

EGF metinė ataskaita
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

EGF statistinių duomenų leidinys (2007–2011 m.)

EGF svetainė

Vaizdo naujienos:

Europos kova su krize: sustiprintas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vaidmuo

Akistata su globalizuotu pasauliu: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

László Andoro svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andoro Twitter http://twitter.com/laszloandoreu

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Nadège Defrère, tel. +32 2 296 45 44

1 :

Riba sumažinta nuo 1 000 iki 500 atleistų darbuotojų, įgyvendinimo laikotarpis pratęstas nuo 12 iki 24 mėnesių nuo paraiškos pateikimo datos, o dėl krizės atleistiems darbuotojams (2009 m. gegužės 1 d. – 2011 m. gruodžio 30 d.) tuo pačiu laikotarpiu laikinai taikoma didesnė EGF bendrojo finansavimo norma (65 proc. vietoje 50 proc.).


Side Bar