Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. syyskuuta 2012

Työllisyys: EU:n globalisaatiorahastosta tukea yli 21 000 työntekijälle vuonna 2011

Yhteensä yli 21 000 talouskriisin ja globalisaation vaikutusten vuoksi irtisanottua työntekijää sai vuonna 2011 Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR:stä) apua uuden työpaikan etsimiseen. Tänään julkaistusta komission kertomuksesta ilmenee, että EU:n globalisaatiorahastosta maksettiin vuonna 2011 yhteensä 128 miljoonaa euroa näiden työntekijöiden auttamiseksi kahdessatoista jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Tanska ja Tšekki).

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor esitteli rahaston toiminnasta saatuja tuloksia seuraavasti: ”Euroopan globalisaatiorahasto on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi välineeksi ihmisille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. EGR havainnollistaa konkreettisella tavalla eurooppalaista yhteisvastuuta. Se on käytännöllinen työkalu, jonka avulla on mahdollista auttaa ihmisiä ja alueita toipumaan mittavista irtisanomisista. EGR antaa jäsenvaltioille valmiuksia tukea kyseisten työntekijöiden olosuhteisiin räätälöityjä toimenpiteitä. EGR:n perustamisvuodesta 2007 lähtien yhteensä noin 91 000 irtisanottua työntekijää on saanut tai saa parhaillaan EGR:n apua koulutukseen, työnhakuun tai muihin tukitoimiin. Rahastolla on tulevaisuudessakin merkittävä asema työttömyyden torjunnassa.”

EGR:n viidennestä vuosikertomuksesta käy ilmi, että jäsenvaltioille maksetun EGR-rahoituksen määrä on vuoteen 2010 verrattuna kasvanut 50 prosenttia vuoden 2011 aikana. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto myönsivät vuonna 2011 EGR:n rahoitusta 22 hakemuksen perusteella. Kreikka ja Tšekki saivat vuonna 2011 ensimmäistä kertaa rahaston tukea.

Tukea myönnettiin kyseisten kahdentoista jäsenvaltion ehdottamien ja toteuttamien aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden yhteisrahoittamiseen 24 kuukauden aikana hakemuksen jättämisestä alkaen. EGR:n osuus yhteisrahoituksesta oli 65 %, ja loput 35 % tuli kansallisista lähteistä. Käytännössä rahoituksen avulla tarjottiin työnhakijoille muun muassa intensiivistä ja yksilöllistä työnhakuneuvontaa, erilaisia ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia, täydennys- ja uudelleenkouluttautumista sekä tilapäisiä kannustimia ja avustuksia aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden ajaksi. Myös muita työllistämistoimia, kuten yrittäjyyteen kannustamista ja julkisia työnvälityspalveluja, tuettiin EGR-varoin.

Vuosikertomuksessa selostetaan muun muassa kolmelle jäsenvaltiolle (Belgialle, Irlannille ja Ruotsille) aiempina vuosina myönnettyjen neljän EGR-tuen tuloksia ja sitä, miten tuki auttoi irtisanottuja työllistymään uudelleen. Tulokset ovat rohkaisevia: 2 352 irtisanottua auto-, tekstiili- ja tietotekniikka-alan työntekijää (45 % yhteensä 5 228:sta EGR-tukea saaneesta) löysi uuden työpaikan tai työllisti itse itsensä EGR:n tukijakson aikana (vuoden 2011 puolivälissä).

Hyvät uudelleensijoittumistulokset osoittavat, että pitempi tukijakso ja suurempi EU:n osarahoitus (EGR-asetukseen vuonna 2009 tehty muutos) ovat hyödyksi sekä työntekijöille että paikallisille ja alueellisille työmarkkinoille.

Tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto perustivat Euroopan globalisaatiorahaston vuoden 2006 lopulla komission puheenjohtajan José Manuel Barroson aloitteesta sellaisten työntekijöiden avustamiseksi, jotka olivat globalisaation seurauksena menettäneet työnsä.

EGR:n toiminnan alettua vuonna 2007 rahasto on vastaanottanut yhteensä 101 tukihakemusta. Kaksikymmentä jäsenvaltiota on hakenut tukia yhteensä noin 440,5 miljoonaa euroa auttaakseen noin 91 000:ta irtisanottua työntekijää. EGR-asetukseen vuonna 2009 tehdyn muutoksen1 jälkeen yhä useammat jäsenvaltiot ovat esittäneet hakemuksia, ja hakemukset ovat koskeneet yhä useampia sektoreita. Ks. myös asiakirjassa MEMO/12/639 oleva liite.

Komissio on analysoinut kokonaisuudessaan ja päättänyt yhteensä 19 tapausta, joista on siis nyt saatavilla lopulliset tulokset. Kyseisissä tapauksissa jäsenvaltioiden kertomuksista käy ilmi, että tuen kohteena olevien työntekijöiden henkilökohtainen tilanne, itseluottamus ja työllistettävyys paranivat selvästi EGR-tuen ja -palvelujen ansiosta, vaikka kaikki eivät aina löytäneetkään uutta työtä heti.

EGR on antanut näille jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia niillä alueilla, joihin työntekijävähennykset ovat vaikuttaneet, intensiivisemmin – niin tuettujen henkilöiden määrän kuin tuen keston ja laadun osalta – kuin ilman EGR:n rahoitusta olisi ollut mahdollista. EU-rahoituksen ansiosta maat pystyivät reagoimaan joustavammin nykyisiin työllisyyshaasteisiin, kiinnittämään enemmän huomiota matalan taitotason ihmisiin ja hankalammin autettaviin työnhakijoihin sekä liittämään tukeen uudenlaisia toimia.

Komissio on esittänyt vuosiksi 2014–2020 laadittavaa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessaan, että EU:n tulisi jatkaa solidaarisuuden osoittamista EGR:n avulla sekä irtisanotuille työntekijöille että joukkoirtisanomisten kohteeksi joutuneille alueille. Lisäksi komissio on ehdottanut EGR-tuen laajentamista muun muassa itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja vuokratyöntekijöihin. Ehdotuksessa esitetään lisäksi, että EGR voisi reagoida odottamattomien kriisien aiheuttamiin laajoihin työntekijävähennyksiin sekä maatalousalaa koskeviin kauppasopimusten kielteisiin vaikutuksiin myöntämällä maataloustuottajille siirtymävaiheen tukea, jotta heidän on helpompi sopeutua uuteen markkinatilanteeseen.

Lisätietoja

MEMO/12/639

EGR:n vuosikertomus : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

EGR:ää koskeva tilastokatsaus 2007–2011

EGR:n sivusto

Videotiedotteita:
Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Seuraa László Andoria Twitterissä: http://twitter.com/laszloandoreu

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=fi

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Työntekijävähennyksiä koskeva kynnysraja pieneni 1 000:sta 500:aan, toteuttamiskausi piteni 12:sta 24:ään kuukauteen hakemuspäivästä ja kriisistä johtuvat irtisanomiset katsottiin tilapäisesti tukeen oikeutetuiksi (1.5.2009–30.12.2011) ja EGR-yhteisrahoitusosuus nostettiin (samaksi ajanjaksoksi) 50 prosentista 65 prosenttiin.


Side Bar