Navigation path

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

PRESSITEADE

Brüssel, 4. september 2012

Tööhõive: 2011. aastal sai Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist toetust üle 21 000 töötaja

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks aruande, mille kohaselt aidati 2011. aastal Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite abil leida uusi töökohti rohkem kui 21 000 töötajale, kes olid majanduskriisi ja globaliseerumise tõttu oma töökoha kaotanud. 2011. aastal maksti Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist nende töötajate aitamiseks toetust kogusummas 128 miljonit eurot kaheteistkümnes liikmesriigis (Austria, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Prantsusmaa, Poola, Portugal, Saksamaa, Taani ja Tšehhi Vabariik).

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on osutunud tõhusaks vahendiks, mille kaudu toetatakse neid, kes on oma töö kaotanud. Fond on ELi solidaarsuse väljendamise vahend, mis aitab inimestel ja piirkondadel ulatuslikest koondamistest taastuda. Fondi abil on liikmesriikidel võimalik saada toetust kõnealuste töötajate olukorra parandamiseks mõeldud meetmete rakendamiseks. Alates EGFi loomisest 2007. aastal on fondi vahenditest saanud või hakkavad abi saama kokku umbes 91 000 koondatud töötajat koolitustel osalemiseks, töökoha otsinguteks või muudeks toetusteks. EGFil on jätkuvalt määrava tähtsusega roll tööpuudusega võitlemisel.”

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse ja töötulemuste viies aastaaruanne näitab, et 2010. aastaga võrreldes on 2011. aastal EGFi poolt liikmesriikidele makstud toetussummad 50% võrra kasvanud. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu võtsid 2011. aastal vastu 22 otsust EGFi toetuse maksmise kohta. Tšehhi Vabariik ja Kreeka said EGFilt esimest korda toetust 2011. aastal.

Toetust anti liikmesriikides kavandatud ja rakendatud aktiivsete tööturumeetmete kaasrahastamiseks 24 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. EGF kaasrahastas 65% meetmetest, liikmesriigid andsid ülejäänud 35%. Tööotsijate jaoks ettenähtud konkreetsed meetmed hõlmasid intensiivset ja personaliseeritud tööotsinguabi, mitut liiki kutsealaseid koolitusi, kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberõppemeetmeid, ajutisi rahalisi soodustusi ja toetusi tööotsingute ajaks ning muid toetusi näiteks oma ettevõtte loomiseks või avaliku sektori tööhõivekavade jaoks.

Aastaaruandes on esitatud ka kolmel eelmisel aastal kolmele liikmesriigile (Belgia, Rootsi ja Iirimaa) antud EGFi toetuste tulemused ja kirjeldatud seda, kuidas EGFi toetus aitas koondatutel leida uut tööd. Tulemused on julgustavad, kuna 2 352 töötajat (45% 5 228st EGFi toetuse saajast), kelle tööandjad koondasid auto-, tekstiili ja arvutitööstuses, leidsid EGFi toetusperioodi lõpuks (2011. aasta keskel) uue töö või alustasid ettevõtlusega.

Tööturule naasmise osas saavutatud head tulemused näitavad, et pikem toetusperiood ja suurem ELi kaasrahastamine (lähtuvalt 2009. aastal tehtud EGFi määruse muutmisest) on osutunud kasulikuks nii töötajate kui ka kohalike ja piirkondlike tööturgude jaoks.

Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi asutasid Euroopa Parlament ja nõukogu 2006. aasta lõpus president Barroso ettepanekul eesmärgiga toetada inimesi, kes on kaotanud töö globaliseerumise tagajärjel.

Alates 2007. aastast, mil EGF oma tegevust alustas, on esitatud 101 taotlust: 20 liikmesriiki on esitanud taotluse ligikaudu 440,5 miljoni euro suuruse toetuse saamiseks eesmärgiga aidata 91 000 koondatud töötajat. Alates EGFi määruse muutmisest 2009. aastal1 esitab fondile taotlusi üha rohkem sektoreid ja liikmesriike. See also Annex of MEMO/12/639.

Komisjon on praegu põhjalikult analüüsinud ja lõpetanud 19 juhtumit, mille tulemused on nüüd kättesaadavad. Liikmesriigid on nende juhtumite kohta öelnud, et asjaomaste töötajate isiklik olukord, enesekindlus ja tööalane konkurentsivõime on selgelt paranenud tänu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist saadud toetusele ja osutatud tugiteenustele, isegi kui töötajatel ei õnnestunud alati kohe uut töökohta leida.

Fond on liikmesriikidele andnud eelkõige võimaluse tegutseda koondamistest mõjutatud piirkondades – seda nii aidatavate inimeste arvu kui ka toetuste kestuse, liigi ja kvaliteedi osas – tõhusamalt, kui see olnuks võimalik ilma fondi toetuseta. Euroopa Liidu toetus on võimaldanud liikmesriikidel leida tõhusamaid lahendusi tööhõivega seotud probleemidele, pöörata rohkem tähelepanu madalama kvalifikatsiooniga inimestele ja ebasoodsamas olukorras olevatele tööotsijatele ja kaasama pakutavasse toetusesse uuenduslikke meetmeid.

Komisjon on öelnud oma ettepanekus järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014‑2020, et EL peaks ka tulevikus näitama üles solidaarsust koondatud töötajate ja koondamistest mõjutatud piirkondade suhtes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist antava toetuse näol. Komisjon on ühtlasi teinud ettepaneku laiendada fondist antavat toetust sellistele elanikkonnarühmadele nagu füüsilisest isikust ettevõtjad ja ajutised töötajad. Komisjoni ettepanek võimaldaks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondil reageerida ka ootamatutest kriisidest põhjustatud ulatuslikele koondamistele ja põllumajandussektoris sõlmitavate kaubanduslepingute negatiivsetele mõjudele, andes üleminekuperioodil abi põllumeestele, et lihtsustada nende kohanemist uue turuolukorraga.

Lisateave

MEMO/12/639

EGFi aastaaruanne on kättesaadav järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

EGF Statistical Portrait 2007-2011 (EGFi statistiline ülevaade 2007–2011)

EGF website

Videouudislõigud:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

László Andori koduleht: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor Twitteris: http://twitter.com/laszloandoreu

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Koondamiste künnist langetati 1 000-lt 500-ni, rakendusperioodi pikendati 12 kuult 24 kuuni alates taotluse esitamise kuupäevast, kriisiga seotud koondamised tunnistati ajutiselt abikõlblikeks (ajavahemikus 1.5.2009-30.12.2011) ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaasrahastamise määra tõsteti nimetatud ajavahemikuks 50%lt 65%ni.


Side Bar