Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Απασχόληση: το Ταμείο της ΕΕ για την παγκοσμιοποίηση παρείχε υποστήριξη σε περισσότερους από 21 000 εργαζομένους το 2011

Πάνω από 21 000 εργαζόμενοι που απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης έλαβαν βοήθεια με σκοπό την αναζήτηση νέων ευκαιριών απασχόλησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) το 2011, σύμφωνα με έκθεση που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο της ΕΕ για την παγκοσμιοποίηση κατέβαλε συνολικό ποσό ύψους 128 εκατ. ευρώ το 2011 με σκοπό να βοηθήσει αυτούς τους εργαζομένους σε δώδεκα κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Πορτογαλία).

Ο κ. László Andor, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο για τα άτομα που έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους. Συνιστά συγκεκριμένη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά στην ανάκαμψη των ατόμων και των περιφερειών που έχουν πληγεί από μαζικές απολύσεις. Ειδικότερα, το ΕΤΠ επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν στοχοθετημένα μέτρα, προσαρμοσμένα στην ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω εργαζομένων. Από το 2007, έτος ίδρυσης του ΕΤΠ, περίπου 91 000 απολυμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει ή πρόκειται να λάβουν ενίσχυση από το ΕΤΠ για κατάρτιση, αναζήτηση εργασίας και άλλες μορφές υποστήριξης. Το ΕΤΠ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας».

Η πέμπτη ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ αναφέρει ότι το 2011 οι συνεισφορές που κατέβαλε το ΕΤΠ στα κράτη μέλη αυξήθηκαν κατά 50% σε σύγκριση με το 2010. Το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν 22 αποφάσεις για διάθεση χρηματοδότησης από το ΕΤΠ. Η Τσεχική Δημοκρατία και η Ελλάδα έλαβαν υποστήριξη από το ΕΤΠ για πρώτη φορά το 2011.

Η υποστήριξη προοριζόταν για τη συγχρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα οποία προτείνονται και οργανώνονται από τα δώδεκα κράτη μέλη για τους εργαζομένους, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ΕΤΠ συγχρηματοδότησε το 65% των μέτρων, ενώ το υπόλοιπο 35% προήλθε από εθνικούς πόρους. Στα συγκεκριμένα μέτρα για τα άτομα που αναζητούσαν εργασία περιλαμβάνονταν εντατική, εξατομικευμένη υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, διάφορα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των ενεργητικών μέτρων και άλλες μορφές υποστήριξης, όπως υποστήριξη για ίδρυση επιχειρήσεων και δημόσια προγράμματα απασχόλησης.

Η έκθεση περιγράφει επίσης τα αποτελέσματα τεσσάρων συνεισφορών που χορήγησε το ΕΤΠ κατά τα προηγούμενα έτη σε τρία κράτη μέλη (Βέλγιο, Σουηδία και Ιρλανδία) όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από το ΕΤΠ βοήθησε τους απολυμένους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι 2 352 εργαζόμενοι (το 45% επί συνόλου 5 228 εργαζομένων που έλαβαν υποστήριξη από το ΕΤΠ) που είχαν απολυθεί από εργοδότες στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών είχαν βρει νέες θέσεις εργασίας ή είχαν γίνει αυτοαπασχολούμενοι έως το τέλος της περιόδου υποστήριξης από το ΕΤΠ (μέσα του 2011).

Τα καλά αποτελέσματα όσον αφορά την επανένταξη στην απασχόληση δείχνουν ότι μια μεγαλύτερη περίοδος υποστήριξης και η υψηλότερη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ (που ήταν αποτέλεσμα της τροποποίησης του κανονισμού για το ΕΤΠ το 2009) είναι επωφελείς τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για την τοπική και περιφερειακή αγορά εργασίας.

Ιστορικό

Το ΕΤΠ, μια πρωτοβουλία που είχε αρχικά προταθεί από τον Πρόεδρο Barroso με σκοπό την παροχή βοήθειας στα άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους λόγω των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα τέλη του 2006.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 101 αιτήσεις: 20 κράτη μέλη έχουν ζητήσει περίπου 440,5 εκατ. ευρώ για να βοηθήσουν περίπου 91 000 απολυμένους εργαζομένους. Μετά την τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΤΠ το 20091, έχουν υποβληθεί στο ΕΤΠ αιτήσεις από αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών και σε αυξανόμενο αριθμό τομέων. Βλ. επίσης παράρτημα του MEMO/12/639.

Αναφορικά με τις 19 περιπτώσεις για τις οποίες τα τελικά αποτελέσματα είναι πλέον διαθέσιμα και οι οποίες έχουν αναλυθεί και εκκαθαριστεί πλήρως από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η προσωπική κατάσταση, η αυτοπεποίθηση και η απασχολησιμότητα των θιγόμενων εργαζομένων είχαν σαφώς βελτιωθεί χάρη στη βοήθεια του ΕΤΠ και στις υπηρεσίες που παρείχε, παρόλο που η άμεση εύρεση νέας θέσης εργασίας δεν ήταν πάντα δυνατή.

Ειδικότερα, το ΕΤΠ έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενεργούν εντατικότερα στις περιφέρειες που πλήττονται από απολύσεις - από την άποψη του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν βοήθεια και της διάρκειας, του είδους και της ποιότητας της βοήθειας – απ’ ό,τι θα ήταν δυνατόν χωρίς χρηματοδότηση από το ΕΤΠ. Τα κονδύλια της ΕΕ επέτρεψαν στις χώρες να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία στις σημερινές προκλήσεις για την απασχόληση, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και στις δυσκολότερες περιπτώσεις μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία, καθώς και να συμπεριλάβουν καινοτόμους ενέργειες στην παρεχόμενη υποστήριξη.

Στο πλαίσιο της πρότασής της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή πρότεινε να εξακολουθήσει η ΕΕ να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους απολυμένους εργαζομένους και τις πληγείσες περιοχές μέσω του ΕΤΠ και στο μέλλον. Έχει επίσης προτείνει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες κατηγορίες όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι προσωρινά απασχολούμενοι. Η πρόταση της Επιτροπής θα δώσει στο ΕΤΠ τη δυνατότητα να αντιδρά και σε απολύσεις μεγάλης κλίμακας εξαιτίας απρόβλεπτων κρίσεων, καθώς και στις αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στον γεωργικό τομέα μέσω της μεταβατικής υποστήριξης των γεωργών ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/639

Ετήσια έκθεση του ΕΤΠ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

Στατιστικό πορτρέτο του ΕΤΠ για την περίοδο 2007-2011

Δικτυακός τόπος του ΕΤΠ

Μαγνητοσκοπημένα ανακοινωθέντα τύπου:

Η Ευρώπη δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση της κρίσης: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αναζωογονείται

Αντιμετώπιση ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου – Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Ακολουθείστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Aρμόδιοι επικοινωνίας :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Το όριο μειώθηκε από 1 000 σε 500 απολύσεις, η περίοδος υλοποίησης αυξήθηκε από 12 σε 24 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως και η προσωρινή επιλεξιμότητα των απολύσεων λόγω κρίσης (1.5.2009 έως 30.12.2011), με αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠ 65% αντί 50% (κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου).


Side Bar