Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. september 2012

Beskæftigelse: Over 21 000 arbejdstagere fik støtte fra EU’s Globaliseringsfond i 2011

Ifølge en rapport, der blev vedtaget i dag af Europa-Kommissionen, fik over 21 000 arbejdstagere, som blev afskediget på grund af den økonomiske krise, hjælp til at finde nye job i 2011 takket være Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). EU's Globaliseringsfond udbetalte i alt 128 mio. EUR i 2011 for at hjælpe arbejdstagere i 12 medlemsstater (Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Tjekkiet, Tyskland og Østrig).

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "Den Europæiske Globaliseringsfond har vist sig at være et effektivt værktøj for mennesker, der har mistet deres arbejde. Den er et konkret udtryk for europæisk solidaritet og et praktisk instrument, som hjælper mennesker og regioner med at komme sig oven på massefyringer. Globaliseringsfonden giver navnlig medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til målrettede foranstaltninger, som er tilpasset de ramte arbejdstageres forhold. Siden starten i 2007 har ca. 91 000 opsagte arbejdstagere fået eller er på vej til at få støtte fra Globaliseringsfonden til f.eks. uddannelse, jobsøgning eller andre former for støtte. Globaliseringsfonden vil fortsat spille en afgørende rolle i kampen mod arbejdsløshed."

Det fremgår af den femte årsrapport om Den Europæiske Globaliseringfonds aktiviteter, at fondens bidrag til medlemsstaterne er steget med 50 % i 2011 i forhold til 2010. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vedtog i 2011 22 afgørelser om at yde støtte via Globaliseringsfonden. Tjekkiet og Grækenland fik støtte fra Globaliseringsfonden for første gang i 2011.

Støtten blev givet til medfinansiering af aktive arbejdsmarkedspolitikforanstaltninger, som de 12 medlemsstater havde foreslået og organiseret for arbejdstagerne i en periode på 24 måneder efter datoen for ansøgningen. Globaliseringsfonden medfinansierede 65 % af foranstaltningerne, og de nationale kilder gav de resterede 35 %. De konkrete foranstaltninger for jobsøgende omfattede intensiv, individualiseret bistand til jobsøgning, forskellige former for erhvervsuddannelse, efteruddannelses- og omskolingsforanstaltninger, midlertidige incitamenter og dagpenge i forbindelse med de aktive foranstaltninger samt andre former for støtte, f.eks. til etablering af selvstændig virksomhed, og offentlige beskæftigelsesordninger.

I rapporten gives der også en beskrivelse af, hvordan fire bidrag fra Globaliseringsfonden, som blev tildelt i de foregående år til tre medlemsstater (Belgien, Sverige og Irland), blev anvendt, og hvordan støtten fra Globaliseringsfonden hjalp de afskedigede arbejdstagere til at finde et nyt job. Resultaterne er opmuntrende, eftersom 2 352 arbejdstagere (45 % af de i alt 5 228 arbejdstagere, der fik støtte fra Globaliseringsfonden), som var blevet afskediget af deres arbejdsgivere inden for bil-, tekstil- og computerbranchen, havde fundet nye job eller havde startet egen virksomhed ved støtteperiodens afslutning (i midten af 2011).

De gode resultater, når det gælder reintegrering på arbejdsmarkedet, viser, at en længere støtteperiode og større medfinansiering fra EU's side (som følge af ændringen af globaliseringsfondsforordningen i 2009) er gavnlig for både arbejdstagere og de lokale og regionale arbejdsmarkeder.

Baggrund

Globaliseringsfonden, som blev oprettet på initiativ af Kommissionens formand, José Barroso, skal hjælpe dem, der mister deres arbejde som følge af globaliseringen, og blev oprettet af Europa-Parlamentet og Rådet ved udgangen af 2006.

Fonden har siden oprettelsen i 2007 modtaget 101 ansøgninger: 20 medlemsstater har anmodet om ca. 440,5 mio. EUR i støtte til omkring 91 000 afskedigede arbejdstagere. Siden ændringen af globaliseringsfondsforordningen i 20091 er der blevet indsendt ansøgninger til Globaliseringsfonden af et stadigt større antal medlemsstater og inden for et stigende antal sektorer. Se også bilag til MEMO/12/639.

Hvad angår de 19 sager, for hvilke de endelige resultater nu foreligger, og som er blevet analyseret og afsluttet af Kommissionen, har medlemsstaterne indberettet, at de berørte arbejdstageres personlige situation, selvtillid og beskæftigelsesevne var blevet synligt forbedret takket være støtten fra Globaliseringsfonden og dens tjenester, selv hvis arbejdstagerne ikke altid fandt et nyt arbejde med det samme.

Globaliseringsfonden gav navnlig medlemsstaterne mulighed for at agere mere effektivt i regioner ramt afskedigelser – med hensyn til antallet af mennesker, der blev støttet, og med hensyn til støttens varighed, type og kvalitet – i forhold til, hvad der ville have været muligt uden støtten fra Globaliseringsfonden. Ved hjælp af EU-midlerne kunne medlemsstaterne reagere mere fleksibelt på de aktuelle beskæftigelsesudfordringer, give de lavt uddannede og jobsøgende, som er vanskelige at hjælpe, mere opmærksomhed og inddrage innovative aktioner i støtten.

Kommissionen har som en del af forslaget til den næste flerårige finansielle ramme for 2014-2020 foreslået, at EU fortsat, også fremover, skal vise sin solidaritet med afskedigede arbejdstagere og de berørte regioner gennem Globaliseringsfonden. Kommissionen har også foreslået at udvide dækningsområdet til flere kategorier såsom selvstændige og vikaransatte. Kommissionens forslag vil også give Globaliseringsfonden mulighed for at reagere på masseafskedigelser, som skyldes uforudsete kriser, samt negative konsekvenser for landbrugssektoren som følge af handelsaftaler, gennem overgangsstøtte til landmændene for at lette deres tilpasning.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/639

Globaliseringsfondens årsrapport:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

Statistisk portræt af Globaliseringsfonden 2007-2011

Globaliseringsfondens website

Videopressemeddelelser:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

László Andors website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Tilmeld dig Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

Minimumsgrænsen for antallet af afskedigelser blev nedsat fra 1 000 til 500, gennemførelsesperioden blev forlænget fra 12 til 24 måneder fra ansøgningsdatoen, og fonden kan træffe midlertidige foranstaltninger i forbindelse med kriserelaterede afskedigelser (1.5.2009 til 30.12.2011) med en øget medfinansiering på 65 % i stedet for 50 % (i samme periode).


Side Bar