Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. září 2012

Díky globalizačnímu fondu EU získalo v roce 2011 práci více než 21 tisíc nezaměstnaných

Podle zprávy, kterou dnes schválila Evropská komise, pomohl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v roce 2011 najít nové zaměstnání více než 21 tisícům občanů, kteří přišli o práci v důsledku hospodářské krize a dopadů globalizace. Na podporu těchto pracovníků ve dvanácti členských státech (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko a Portugalsko) bylo v roce 2011 z globalizačního fondu EU vyplaceno celkem 128 milionů EUR.

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor řekl: Ukázalo se, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je účinným a efektivním nástrojem pro občany, kteří přišli o práci. Je konkrétním projevem evropské solidarity a praktickým nástrojem, který občanům a regionům pomáhá překonat následky rozsáhlého propouštění. Členským státům umožňuje zejména podpořit cílená opatření střižená na míru dotyčným pracovníkům podle jejich konkrétní situace. Od zřízení fondu v roce 2007 již pomoc z EFG určenou na odborné vzdělávání, hledání zaměstnání a jiné formy podpory získalo nebo má získat celkem přibližně 91 tisíc propuštěných pracovníků. EFG bude i nadále hrát klíčovou roli v boji proti nezaměstnanosti.

Pátá výroční zpráva o činnosti a výsledcích EFG uvádí, že příspěvky EFG vyplacené členským státům v roce 2011 se ve srovnání s rokem 2010 zvýšily o 50 %. Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly v roce 2011 celkem 22 rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. Česká republika a Řecko obdržely v uvedeném roce podporu z EFG poprvé.

Poskytnuté prostředky byly v průběhu období 24 měsíců od data podání žádosti použity na spolufinancování aktivních opatření na trhu práce, která byla pro pracovníky navržena a prováděna zmíněnými dvanácti členskými státy. EFG spolufinancoval 65 % nákladů na opatření a zbývajících 35 % bylo poskytnuto z vnitrostátních zdrojů. Konkrétní opatření pro uchazeče o zaměstnání zahrnovala intenzivní a individualizovanou pomoc při hledání zaměstnání, různé druhy odborné přípravy, opatření v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, časově omezené pobídky a příspěvky vyplácené po dobu trvání aktivních opatření a další typy podpory, jako např. podpora při zakládání podniku a programy veřejné zaměstnanosti.

Zpráva se rovněž zmiňuje o výsledcích, jichž bylo dosaženo díky čtyřem příspěvkům z EFG vyplaceným v předcházejících letech třem členským státům (Belgii, Švédsku a Irsku), pokud jde o způsob, jakým podpora z EFG pomohla propuštěným pracovníkům najít nové zaměstnání. Výsledky jsou povzbudivé, neboť do konce období podpory z EFG (v polovině roku 2011) nalezlo novou práci nebo se stalo osobou samostatně výdělečně činnou 2 352 pracovníků (45 % z celkového počtu 5 228 osob, které získaly podporu z EFG), kteří byli propuštěni v automobilovém a textilním průmyslu a v odvětví výpočetní techniky.

Tyto dobré výsledky, pokud jde o opětovné profesní začlenění, naznačují, že delší období podpory a vyšší míra spolufinancování ze strany EU (v důsledku změny nařízení o EFG v roce 2009) jsou přínosem jak pro pracovníky, tak pro místní a regionální trhy práce.

Souvislosti

Fond EFG, iniciativa, kterou navrhl předseda Komise Barroso s cílem pomoci lidem, kteří přijdou o práci v důsledku globalizace, byl zřízen Evropským parlamentem a Radou na konci roku 2006.

Od zahájení své činnosti v roce 2007 obdržel EFG 101 žádostí, v nichž 20 členských států požádalo o přibližně 440,5 milionu EUR na pomoc téměř 91 tisícům propuštěných pracovníků. Od přijetí změny nařízení o EFG v roce 20091 předkládá žádosti o příspěvek z EFG stále více členských států a žádosti se týkají stále většího počtu odvětví. Viz též příloha MEMO/12/639.

Pokud jde o devatenáct případů, u nichž jsou nyní k dispozici konečné výsledky a které Komise plně zanalyzovala a ukončila, členské státy uvedly, že osobní situace, sebedůvěra a zaměstnatelnost dotyčných pracovníků se díky pomoci z EFG a poskytnutým službám zřetelně zlepšily, a to i v případech, kdy se těmto lidem nepovedlo nalézt novou práci okamžitě.

EFG členským státům zejména umožnil zasáhnout v regionech postižených propouštěním intenzivněji, než by to bylo možné bez financování z EFG, a to jak pokud jde o počet osob, jimž je poskytnuta pomoc, tak o dobu trvání, druh a kvalitu podpory. Finanční prostředky EU umožnily dotyčným zemím pružněji reagovat na současné výzvy v oblasti zaměstnanosti, věnovat větší pozornost pracovníkům s nižší kvalifikací a uchazečům o zaměstnání, u nichž je pomoc složitější, a zahrnout do poskytované podpory i inovační akce.

V rámci návrhu příštího víceletého finančního rámce na období 2014–2020 Komise doporučila, aby EU prostřednictvím EFG projevovala solidaritu s propuštěnými pracovníky a postiženými regiony i v budoucnosti. Navrhla také rozšířit oblast působnosti fondu na další skupiny, jako jsou osoby samostatně výdělečně činné a dočasní pracovníci. Podle návrhu Komise by EFG rovněž mohl reagovat na rozsáhlé propouštění v důsledku nepředvídaných krizí, i na negativní dopady obchodních dohod na zemědělské odvětví prostřednictvím přechodné podpory zemědělcům, která by jim usnadnila přizpůsobení.

Další informace

MEMO/12/639 Výroční zpráva EFG:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

Statistický portrét EFG za období 2007–2011

Internetové stránky EFG

Video zpravodajství:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Internetové stránky Lászla Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/laszloandoreu

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)

1 :

Prahová hodnota byla snížena z 1 000 na 500 propuštěných zaměstnanců, období pro provádění bylo prodlouženo z 12 na 24 měsíců ode dne podání žádosti a míra spolufinancování ze strany EFG u dočasně způsobilých případů propouštění souvisejících s krizí (od 1. května 2009 do 30. prosince 2011.) byla zvýšena z 50 % na 65 % (v průběhu téhož období).


Side Bar