Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 септември 2012 г.

Заетост: През 2011 г. над 21 000 работници са получили подкрепа от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Повече от 21 000 работници, съкратени поради икономическата криза и последиците от глобализацията, са получили съдействие да открият нови възможности за работа през 2011 г. благодарение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), се изтъква в приет днес доклад от Европейската комисия. През 2011 г. от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията са предоставени общо 128 милиона евро, с които са подпомогнати работници в дванадесет държави членки (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Франция и Чешката република).

Комисарят на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Европейският фонд за приспособяване към глобализацията доказа, че реално и успешно подпомага хора, които са загубили работата си. Той е пряк израз на европейска солидарност и практически механизъм, с чиято помощ отделните хора и регионите се възстановяват след масови съкращения. ЕФПГ дава възможност на държавите членки да осигурят подкрепа за целенасочени мерки, съобразени с конкретните условия и с потребностите на работниците. От създаването на фонда през 2007 г. близо 91 000 съкратени работници вече са получили или са на път да получат помощ от ЕФПГ за обучение, за търсене на работа и други форми на подкрепа. ЕФПГ ще продължи да има съществен принос в борбата с безработицата“.

От Петия годишен доклад за дейността на ЕФПГ и постигнатите резултати става ясно, че през 2011 г. предоставените от ЕФПГ средства за държавите членки са се увеличили с 50 на сто в сравнение с 2010 г. През 2011 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз са приели 22 решения за отпускане на финансиране от ЕФПГ. През миналата година Чешката република и Гърция за първи път са получили подкрепа от фонда.

До 24 месеца след подаването на заявленията от фонда са съфинансирани активни мерки на пазара на труда, предложени и организирани за работниците от дванадесетте държавите членки. ЕФПГ съфинансира 65 на сто от стойността на мерките, а останалите 35 процента се поемат от национални източници. Съкратените работници получават конкретна подкрепа: активно индивидуално съдействие да намерят работа, разнообразни курсове за професионално обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация, временни стимули и финансова помощ за времето на участието им в организираните дейности, както и друга помощ, включително съдействие за създаване на собствен бизнес и участие в публични схеми за заетост.

В доклада се описват и резултатите от четири проекта, реализирани с финансовото участие на ЕФПГ през предишни години в три държави членки (Белгия, Швеция и Ирландия). Посочва се по какъв начин средствата от фонда са помогнали на съкратените работници да намерят нова работа. Резултатите са окуражаващи. Към средата на 2011 г., когато е изтекъл срокът за усвояване на средствата от фонда, 2352 съкратени работници от автомобилостроенето, текстилната и компютърната промишленост (45 на сто от общо 5228 души, подпомогнати от ЕФПГ), са постъпили на работа или вече са били самостоятелно заети лица.

Добрите резултати за реинтеграцията на работниците на трудовия пазар сочат, че по-дълъг период за подпомагане и по-висок процент на съфинансиране от ЕС (в съответствие с изменения Регламент за ЕФПГ от 2009 г.) са от полза както за работниците, така и за местния и регионалния пазар на труда.

Контекст

Първоначално предложен от председателя на ЕК Жозе Барозу като инициатива за подпомагането на хора, загубили работата си поради последиците от глобализацията, ЕФПГ е създаден от Европейския парламент и Съвета в края на 2006 г.

От началото на дейността му през 2007 г. за подкрепа от фонда са подадени 101 заявления. До момента 20 държави членки са кандидатствали за средства на стойност 440,5 милиона евро, за да подпомогнат близо 91 000 съкратени работници. След изменението на Регламента за ЕФПГ през 2009 г.1 за съдействие кандидатстват все повече държави членки, които търсят подкрепа за все по-голям брой отрасли. Вж. също приложение към MEMO/12/639.

В 19 случая, за които вече са налице окончателните резултати и които са изцяло анализирани и приключени от Комисията, държавите членки съобщават, че личното положение, увереността в собствените сили и пригодността за заетост на работниците осезаемо са се подобрили благодарение на помощта и услугите, предоставени от ЕФПГ, дори ако те не са успели веднага да намерят нова работа.

Чрез ЕФПГ държавите членки са имали възможност да предприемат по-успешни действия, отколкото без финансова подкрепа от фонда. Това се отнася както за броя на подпомогнатите лица, така и за продължителността, вида и качеството на предоставеното съдействие. Със средствата от ЕС държавите са успели да реагират по-гъвкаво на актуални проблеми на трудовия пазар. Това им е позволило също така да отделят по-голямо внимание на нискоквалифицираните работници и на хората, които по-трудно се възползват от възможности за съдействие, както и да включат нови елементи в предлаганите мерки за подкрепа.

В предложението си за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014 — 2020 г. Комисията застъпва становището, че ЕС трябва да продължи и занапред да изразява солидарността си със съкратените работници и засегнатите региони чрез ЕФПГ. Тя предлага също така обхватът на фонда допълнително да се разшири, за да може да се подпомагат самостоятелно заети и временно заети лица. С предложението на Комисията чрез ЕФПГ ще могат да се предприемат действия и в случай на масови уволнения при непредвидени кризи, както и при отрицателните последици от търговски споразумения в селскостопанския сектор чрез временна помощ, улесняваща адаптирането на земеделските производители.

За повече информация:

MEMO/12/639

Годишен доклад на ЕФПГ:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=yes

Статистическа справка за ЕФПГ за периода 2007 — 2011 г.: EGF Statistical Portrait 2007-2011

Уебсайт на ЕПФГ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=bg

Информационни видеоматериали:

„Европа в борба с кризата — Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се активизира“: Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

„Пред предизвикателството на един глобализиран свят  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията“: Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Уебсайт на Ласло Андор: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Ласло Андор в Туитър: http://twitter.com/laszloandoreu

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

1 :

С изменения регламент прагът за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ се намалява от 1000 на 500 съкращения, срокът за изпълнение се увеличава от 12 на 24 месеца, считано от датата на подаване на заявлението, предвижда се временно да се допускат заявления за подкрепа във връзка със съкращения поради кризата (от 1.5.2009 г. до 31.12.2011 г.) и процентът на съфинансиране от ЕФПГ се повишава на 65 на сто вместо 50 на сто (за същия период).


Side Bar