Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen är intresserad av dina synpunkter om hur vi kan producera och konsumera mer hållbart

Bryssel den 1 februari 2012 – År 2050 kommer världens befolkning att uppgå till 9 miljarder människor och den globala efterfrågan på livsmedel, djurfoder och fibrer förväntas öka med 70 %. För att kunna växa i ett sådant sammanhang måste ekonomierna använda naturliga resurser på ett mycket effektivare sätt. Hur vi konsumerar och producerar kommer att vara nyckeln till Europas framgång eller misslyckande i denna process. Kommissionen avser därför att ändra EU:s konsumtions- och produktionspolitik och har lanserat ett offentligt samråd som kommer att pågå till och med den 3 april.

Om vi ska kunna uppfylla våra behov och upprätthålla samma välfärdsnivå i framtiden måste företagen, såsom det anges i Färdplanen för ett resurseffektivt Europa som antogs i september förra året, producera ökat mervärde med mindre resurser och konsumenterna måste följa mer hållbara konsumtionsmönster för produkter och tjänster. Med hänsyn till detta ser EU-kommissionen för närvarande över sina åtgärder för hållbar konsumtion och produktion, för att säkerställa att de bidrar till att Europa använder sina resurser mera effektivt på väg mot långsiktig hållbarhet.

Som en del av sin översyn av politiken för hållbar konsumtion och produktion har kommissionen dragit igång ett brett offentligt samråd om sina åtgärder inom fyra viktiga områden. Under de kommande nio veckorna vill kommissionen få in synpunkter om olika alternativ för en mer ambitiös politik för hållbar konsumtion och produktion i framtiden. Detta webb-baserade samråd är en del av en mer omfattande diskussionsprocess som ska omsättas i politiska initiativ som beräknas antas före slutet av 2012.

Genom det offentliga samrådet uppmanas alla berörda parter att inkomma med synpunkter om de bästa sätten att förbättra EU:s politik om hållbar konsumtion och produktion inom fyra områden i syfte att ge målinriktad återkoppling om följande:

  • Strategier avseende bl.a. produktdesign, återvinning och avfallshantering, etc.

  • Miljöanpassad offentlig upphandling (incitament till offentliga organ att främja miljövänliga lösningar).

  • Åtgärder för att förbättra produkters miljöprestanda (produkters miljöavtryck).

  • Åtgärder för att förbättra organisationers miljöprestanda (organisationers miljöavtryck).

Samrådet är en bred översyn av EU-strategier och består därför av ett femtiotal frågor. Ungefär hälften av dessa är ämnade för den breda allmänheten och resten är ämnade för mer specialiserade intressegrupper som myndigheter, branschorganisationer och privata företag.

Bakgrund

Hållbar konsumtion och produktion har varit ett grundläggande mål för Europeiska unionen sedan EU-fördraget undertecknades i Maastricht 1992. Grundidén är att vi ska uppfylla våra konsumtionsbehov på ett sådant sätt att vi inte berövar framtida generationer möjligheten att uppfylla sina konsumtionsbehov. Enligt fördraget ska hållbarhetsövervägandena och -målen ingå i alla europeiska strategier så att de på ett integrerat sätt kan bidra till att uppfylla ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

Ett första strukturerat och samverkande paket med åtgärder och förslag för att förbättra produkters miljöprestanda och stimulera efterfrågan på mer hållbara varor ingick i Handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik som offentliggjordes 2008. Många initiativ har därefter genomförts inom denna ramen, men mer ambitiösa planer måste tas fram för att ta itu med konsumtionens negativa miljöinverkan och för att göra det möjligt för konsumenterna att gå över till resurseffektiv konsumtion.

Den politiska bakgrunden för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik utgörs av Europa 2020-strategin. Denna strategi har som mål att leverera smart, hållbar och inkluderande tillväxt och är nu Europas viktigaste strategi för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Strategin för hållbar konsumtion och produktion bidrar också till Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ för resurseffektivitet, genom att bidra till att omvandla makronivåmålen i resurseffektivitetsstrategin (bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning och miljöförstöring) till mikronivåmål, och därigenom sätta press på de enskilda ekonomiska aktörerna att uppnå den bästa miljöprestanda som är ekonomiskt möjligt.

Ytterligare information:

Samrådet kan fyllas i på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Ytterligare information om politiken för hållbar konsumtion och produktion: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar