Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kako proizvajati in trošiti na bolj trajnosten način? Komisija vas vabi, da podate svoje mnenje.

Bruselj, 1. februar 2012 – Leta 2050 bo svetovno prebivalstvo predvidoma štelo 9 milijard ljudi in svetovno povpraševanje po živilih, krmi in vlakninah se bo predvidoma povečalo za 70 %. Da bi bila lahko uspešna v takšnem okolju, bodo morala svetovna gospodarstva naravne vire uporabljati veliko bolj učinkovito. Evropski uspeh ali neuspeh v tem procesu bo odvisen od našega načina potrošnje in proizvodnje. Zato namerava Komisija pregledati politike EU na področju potrošnje in proizvodnje, začela pa je tudi javno posvetovanje, ki bo trajalo do 3. aprila.

Kot je navedeno v Časovnem načrtu za Evropo, gospodarno z viri (Roadmap to a Resource Efficient Europe), sprejetem septembra, bodo morala podjetja, če želimo zadovoljiti svoje potrebe in ohraniti enako stopnjo blaginje tudi v prihodnosti, proizvesti več dodane vrednosti z manj sredstvi, potrošniki pa bodo morali sprejeti bolj trajnostne vzorce potrošnje izdelkov in storitev. Zato Evropska komisija trenutno preverja ustreznost svojih ukrepov na področju trajnostne potrošnje in proizvodnje, s katerimi želi Evropi pomagati, da bi bolj učinkovito uporabljala svoje vire in zagotovila njihovo dolgoročno trajnost.

Komisija je v okviru pregleda svoje politike trajnostne potrošnje in proizvodnje začela veliko javno posvetovanje o svojih ukrepih na štirih glavnih področjih. Naslednjih devet tednov bo zbirala mnenja o različnih možnostih za bolj ambiciozno politiko trajnostne potrošnje in proizvodnje v prihodnosti. To spletno posvetovanje je del obsežnejšega razmisleka, ki bo prispeval k političnim pobudam, predvidoma sprejetim pred koncem leta 2012.

Vse zainteresirane strani so vabljene, da v okviru javnega posvetovanja podajo svoje mnenje o tem, kako najučinkoviteje izboljšati politike EU za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo na štirih področjih, namen tega posvetovanja pa so ciljno usmerjene povratne informacije o:

  • politikah v zvezi z načrtovanjem izdelkov, recikliranjem in ravnanjem z odpadki, itd.;

  • zelenih javnih naročilih (spodbujanje javnih organov, da izberejo ekološko ustreznejše rešitve);

  • ukrepih za izboljšanje okoljske učinkovitosti izdelkov (okoljski odtis izdelka);

  • ukrepih za izboljšanje okoljske učinkovitosti organizacij (okoljski odtis organizacije).

Posvetovanje je širok pregled politik EU in zato zajema približno 50 vprašanj. Približno polovica teh vprašanj je predvidenih za splošno javnost, ostala pa so namenjena bolj specializiranim interesnim skupinam, kot so vlade, industrijska združenja in zasebna podjetja.

Ozadje

Trajnostna potrošnja in proizvodnja sta temeljni cilj Evropske unije od podpisa Pogodbe o EU v Maastrichtu (Maastricht) leta 1992. Na tej idejni podlagi naj bi zadovoljevali svoje potrošniške potrebe tako, da ne ogrozimo zadovoljevanja potrošniških potreb prihodnjih generacij. Pogodba poziva k vključevanju vidikov in ciljev trajnostnega razvoja v vse evropske politike, da bi le-te lahko celostno prispevale k izpolnjevanju gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev.

Prvi strukturiran paket dopolnjujočih se ukrepov in predlogov za izboljšanje okoljske učinkovitosti izdelkov in spodbujanje povpraševanja po bolj trajnostnih dobrinah je bil vključen v Akcijski načrt za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko (Action Plan on "Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy"), objavljen leta 2008. Od takrat so bile v tem okviru izvedene številne pobude, vendar pa je treba izdelati bolj ambiciozne načrte, da bi se lahko spopadli z negativnimi vplivi potrošnje na okolje in potrošnikom omogočili, da se usmerijo k potrošnji, ki je bolj gospodarna z viri.

Trenutna politična podlaga za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko je strategija Evropa 2020 (Europe 2020 Strategy), ki bo zagotovila pametno, trajnostno in vključujočo rast in ki je danes glavna evropska strategija za spodbujanje gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest. Politika za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo prispeva tudi k pobudi za učinkovito rabo virov v okviru strategije Evropa 2020, saj prenaša cilje politike za učinkovito rabo virov (prekinitev povezave med gospodarsko rastjo ter rabo virov in degradacijo okolja) z makro na mikro raven in tako posamezne gospodarske subjekte spodbuja, da so hkrati kar najbolj okoljsko uspešni in gospodarsko učinkoviti.

Dodatne informacije:

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnejše informacije o politiki za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo so na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktni osebi:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar