Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisiu zaujíma váš názor na to, ako vyrábať a spotrebúvať udržateľnejším spôsobom

V Bruseli 1. februára 2012 – Do roku 2050 má celosvetová populácia dosiahnuť 9 miliárd ľudí a predpokladá sa 70 % nárast celosvetového dopytu po potravinách, krmivách a vláknach. Aby hospodárstva v týchto súvislostiach prosperovali, prírodné zdroje bude potrebné využívať oveľa efektívnejšie. Spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame, bude pre úspech alebo neúspech Európy v tomto procese kľúčový. Komisia preto zamýšľa revidovať politiky EÚ v oblasti spotreby a výroby a začala verejnú konzultáciu, ktorá bude prebiehať do 3. apríla.

Ako sa uvádza v Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje prijatom minulý rok v septembri, spoločnosti budú musieť vyrobiť viac pridanej hodnoty s menšími vstupmi a spotrebitelia si budú musieť osvojiť udržateľnejšie spotrebiteľské vzorce pre výrobky aj služby, ak chceme byť v budúcnosti schopní uspokojiť naše potreby a udržať si rovnakú úroveň prosperity. Európska komisia teraz so zreteľom na tieto skutočnosti preskúmava svoje opatrenia v oblasti udržateľnej spotreby a výroby (SCP) s cieľom zabezpečiť, aby Európe pomáhali efektívnejšie využívať jej zdroje, a vkladá ich do perspektívy dlhodobej udržateľnosti.

V rámci preskúmania politiky v oblasti udržateľnej spotreby a výroby Komisia zahájila širokú verejnú konzultáciu o svojich opatreniach v štyroch hlavných oblastiach. Počas nasledujúcich deviatich týždňov sa budú zisťovať názory na rôzne možnosti v záujme dosiahnutia ambicióznejšej budúcej politiky udržateľnej spotreby a výroby. Táto internetová konzultácia je súčasťou rozsiahlejšieho posudzovania, ktoré vyústi do iniciatív v rámci týchto politík s plánovaným prijatím do konca roku 2012.

V tejto verejnej konzultácii sa vyzývajú všetky zainteresované strany, aby sa podelili o svoj pohľad na to, aké sú najlepšie spôsoby zlepšenia politík EÚ v oblasti udržateľnej spotreby a výroby v štyroch oblastiach, s cieľom poskytnúť cielenú spätnú väzbu o:

  • politikách týkajúcich sa navrhovania výrobkov, recyklovania a hospodárenia s odpadom, atď.,

  • ekologickom verejnom obstarávaní (podporujúcom verejné orgány pri uprednostňovaní riešení priaznivých pre životné prostredie),

  • opatreniach na zlepšenie environmentálnych vlastností výrobkov (ekologická stopa výrobku - Product Environmental Footprint, PEF),

  • opatreniach na zlepšenie environmentálneho vplyvu organizácií (vplyv organizácie na životné prostredie - Environmental Footprint of Organization, OEF).

Konzultácia predstavuje rozsiahly prehľad politík EÚ a preto zahŕňa približne 50 otázok. Asi polovica z nich je určená pre verejnosť a tie zvyšné sa zameriavajú na špecializovanejšie zúčastnené skupiny, akými sú vládne orgány, priemyselné združenia a súkromné spoločnosti.

Chronológia

Udržateľná spotreba a výroba je základným cieľom Európskej únie od podpísania Zmluvy o EÚ v roku 1992 v Maastrichte. Ústredná myšlienka spočíva v naplnení našich vlastných potrieb v oblasti spotreby tak, aby sme budúce generácie nepripravili o možnosť naplniť ich potreby v oblasti spotreby. Zmluva vyzýva na začlenenie kritérií a cieľov v oblasti udržateľnosti do všetkých európskych politík tak, aby mohli celostne prispievať k dosahovaniu hospodárskych, environmentálnych a sociálnych cieľov.

Prvý systematický a synergický balík opatrení a návrhov na zlepšenie environmentálnych vlastností výrobkov a na podnietenie dopytu po udržateľnejšom tovare bol začlenený do „Akčného plánu pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku“ uverejneného v roku 2008. V tomto rámci sa odvtedy vykonali mnohé iniciatívy, ale v snahe zaoberať sa negatívnymi vplyvmi spotreby na životné prostredie a umožniť spotrebiteľom prejsť na spotrebu efektívnu z hľadiska zdrojov je potrebné vypracovať ambicióznejšie plány.

Skutočným rámcom politík v oblasti udržateľnej spotreby (SCP) a výroby a udržateľnej priemyselnej politiky (SIP) je Stratégia Európa 2020, ktorá sa zameriava na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a v súčasnosti predstavuje hlavnú európsku stratégiu tvorby rastu a zamestnanosti. Politika udržateľnej spotreby a výroby takisto prispieva k iniciatíve pre efektívne využívanie zdrojov v rámci stratégie Európa 2020 tým, že napomáha prevod cieľov politiky efektívneho využívania zdrojov z makroúrovne (oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia) na ciele na mikroúrovni, čím vedie jednotlivých ekonomických aktérov k dosahovaniu najlepšej možnej environmentálnej výkonnosti z ekonomického hľadiska.

Ďalšie informácie:

Do konzultácie sa možno zapojiť na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Viac podrobností o politike udržateľnej spotreby a výroby sa dozviete na: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar