Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja chce poznać opinie obywateli na temat tego, w jaki sposób można zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję

Bruksela, 1 lutego 2012 r. – Do roku 2050 ludność świata osiągnie 9 miliardów, a światowy popyt na żywność, pasze i tekstylia ma według prognoz wzrosnąć o 70 proc. Aby móc rozwijać się dynamicznie w tych warunkach, gospodarki będą musiały znacznie bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne. Sposób konsumpcji i produkcji będzie kluczowym czynnikiem sukcesu lub porażki Europy w ramach tego procesu. Dlatego właśnie Komisja zamierza zmienić politykę UE w zakresie konsumpcji i produkcji oraz zainicjowała konsultacje społeczne, które będą trwały do dnia 3 kwietnia.

Zgodnie z przyjętym we wrześniu ubiegłego roku Planem działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, aby zaspokoić nasze potrzeby w przyszłości i utrzymać ten sam poziom dobrobytu, przedsiębiorstwa będą musiały osiągać większą wartość dodaną przy mniejszych nakładach, a konsumenci będą musieli przyjąć bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji produktów i usług. Mając powyższe na względzie, Komisja Europejska prowadzi obecnie przegląd działań w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w celu uzyskania pewności, że pomagają one Europie w bardziej efektywnym wykorzystaniu jej zasobów i w ukierunkowaniu jej na długoterminowe zrównoważone działanie.

W ramach przeglądu polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji Komisja zainicjowała szeroko zakrojone konsultacje dotyczące działań w czterech najważniejszych obszarach. W ciągu najbliższych dziewięciu tygodni Komisja będzie zbierać opinie na temat różnych wariantów dotyczących bardziej ambitnej polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Takie konsultacje internetowe stanowią część szerszej debaty stanowiącej wkład w inicjatywy polityczne, których przyjęcie planuje się przed końcem roku 2012.

W ramach konsultacji społecznych zaprasza się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii dotyczących najlepszych sposobów usprawnienia unijnej polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w czterech obszarach, przy czym celem jest przedstawienie ukierunkowanych informacji zwrotnych odnośnie do:

  • polityki w zakresie projektowania produktów, recyklingu, gospodarki odpadami itp.;

  • zielonych zamówień publicznych (zachęcanie organów publicznych do preferowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska);

  • działań mających na celu poprawę ekologiczności produktów (wpływ produktu na środowisko);

  • działań mających na celu poprawę efektywności środowiskowej organizacji (wpływ organizacji na środowisko).

Konsultacje stanowią szeroko zakrojony przegląd polityki unijnej w różnych obszarach i obejmują w związku z tym około 50 pytań. Ponad połowa z nich dotyczy ogółu społeczeństwa, a pozostałe są adresowane do bardziej wyraźnie określonych grup zainteresowanych stron, takich jak rządy, organizacje branżowe lub przedsiębiorstwa prywatne.

Kontekst

Zrównoważona konsumpcja i produkcja jest podstawowym celem Unii Europejskiej od momentu podpisania w 1992 r. Traktatu UE w Maastricht. Podstawowa idea polega na zaspokojeniu naszych potrzeb w zakresie konsumpcji tak, aby nie pozbawić przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich potrzeb konsumpcyjnych. Traktat wzywa do uwzględnienia aspektów i poziomów docelowych dotyczących zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach polityki europejskiej, aby umożliwić ich zintegrowany wkład w realizację celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

Pierwszy strukturalny i charakteryzujący się synergią pakiet działań i propozycji mających na celu poprawę ekologiczności produktów i stymulowanie popytu na zrównoważone towary został ujęty w planie działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej opublikowanym w 2008 r. W tych ramach zrealizowano od tej pory liczne inicjatywy, jednak należy wypracować bardziej ambitne plany mające na celu zaradzenie negatywnym skutkom konsumpcji dla środowiska oraz umożliwienie konsumentom przejścia na bardziej ekologiczną konsumpcję.

Rzeczywisty kontekst polityczny dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej stanowi strategia „Europa 2020”, której celem jest osiągnięcie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju i która stanowi obecnie podstawową strategię Europy na rzecz zapewniania wzrostu i miejsc pracy. Polityka w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji przyczynia się również do realizacji inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ustanowionej w strategii „Europa 2020”, pomagając w przełożeniu celów polityki zasobooszczędności na poziomie makro (oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i degradacji środowiska) na cele na poziomie mikro, zapewniając tym samym poszczególnym podmiotom gospodarczym możliwość osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie wpływu na środowisko wykonalnych pod względem ekonomicznym.

Dodatkowe informacje:

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Dodatkowe informacje dotyczące polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar