Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

De Commissie verzamelt standpunten over hoe we duurzamer kunnen produceren en consumeren

Brussel, 1 februari 2012 – Tegen 2050 zal de wereldbevolking 9 miljard inwoners tellen en zal de wereldvraag naar voedsel, diervoeder en vezels naar verwachting met 70% zijn toegenomen. Om in die context te kunnen floreren, zullen economieën veel efficiënter moeten omgaan met natuurlijke hulpbronnen. De manier waarop we consumeren en produceren zal cruciaal zijn voor Europa's welslagen of mislukken in dit proces. Daarom is de Commissie voornemens de EU-beleidslijnen inzake consumptie en productie te herzien en is zij gestart met een openbare raadpleging die loopt tot en met 3 april.

Zoals aangegeven in de in september vastgestelde Routekaart naar een efficiënt gebuik van hulpbronnen in Europa zullen bedrijven een grotere toegevoegde waarde moeten produceren met minder productiemiddelen, en zullen consumenten moeten overschakelen op duurzamere consumptiepatronen voor producten en diensten, willen wij aan onze behoeften voldoen en hetzelfde niveau van welzijn handhaven in de toekomst. Vanuit dat besef herziet de Europese Commissie momenteel haar maatregelen inzake duurzame consumptie en productie om ervoor te zorgen dat deze Europa helpen efficiënter gebruik te maken van de middelen en om een koers uit te zetten voor duurzaamheid op lange termijn.

Als onderdeel van haar beleid inzake duurzame consumptie en productie is de Commissie gestart met een brede publieke raadpleging over haar maatregelen op vier grote gebieden. De komende negen weken worden standpunten verzameld over verschillende opties met het oog op een ambitieuzer beleid in de toekomst. Deze onlineraadpleging maakt deel uit van een breder beraad dat zal uitmonden in beleidsinitiatieven die naar verwachting vóór eind 2012 zullen worden goedgekeurd.

In het kader van de publieke raadpleging worden alle belanghebbende partijen uitgenodigd hun standpunten bekend te maken over de beste manier om de EU-beleidslijnen inzake duurzame consumptie en productie op vier gebieden te verbeteren. Daarmee kunnen ze doelgerichte feedback geven over:

  • beleidslijnen betreffende productdesign, afvalbeheer en –recycling, enz;

  • groene overheidsopdrachten (overheidsinstanties aanmoedigen te kiezen voor milieuvriendelijke oplossingen);

  • maatregelen ter verbetering van de milieuvriendelijkheid van producten (ecologische voetafdruk van producten);

  • maatregelen ter verbetering van de milieuvriendelijkheid van organisaties (ecologische voetafdruk van organisaties).

De raadpleging bestrijkt tal van EU-beleidslijnen en omvat dan ook een vijftigtal vragen. Ongeveer de helft daarvan is tot het grote publiek gericht, de rest tot meer gespecialiseerde belangengroepen zoals regeringen, brancheorganisaties en particuliere bedrijven.

Achtergrond

Duurzame consumptie en productie zijn sinds de ondertekening van het EU-Verdrag in Maastricht in 1992 een fundamentele doelstelling voor de Europese Unie. De kerngedachte hierbij is dat we op zodanige wijze aan onze eigen consumptiebehoeften moeten voldoen dat we toekomstige generaties niet de mogelijkheid ontnemen aan hun eigen consumptiebehoeften te voldoen. Overeenkomstig het Verdrag moeten overwegingen en streefdoelen op het vlak van duurzaamheid worden opgenomen in alle Europese beleidslijnen, zodat zij op geïntegreerde wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van economische, ecologische en sociale doelstellingen.

Een eerste gestructureerd en synergisch pakket van maatregelen en voorstellen om de milieuvriendelijkheid van producten te verbeteren en de vraag naar duurzamere goederen te stimuleren, is opgenomen in het in 2008 gepubliceerde Actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid. Sindsdien zijn in dit kader veel initiatieven uitgevoerd, maar er moeten ambitieuzere plannen worden ontwikkeld om de negatieve milieueffecten van consumptie aan te pakken en de consument in staat te stellen efficiënter om te gaan met hulpbronnen.

Het beleid inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid passen in het kader van de Europa 2020-strategie, de belangrijkste Europese strategie ter bevordering van groei en werkgelegenheid waarmee een slimme, duurzame en inclusieve groei wordt beoogd. Het beleid inzake duurzame consumptie en productie draagt ook bij aan het vlaggenschipinitiatief inzake een efficiënt gebruik van hulpbronnen in het kader van de Europa 2020-strategie door de macrodoelstellingen van het beleid inzake een efficiënt gebruik van hulpbronnen (de economische groei loskoppelen van het gebruik van hulpbronnen en van de aantasting van het milieu) te helpen omzetten in microdoelstellingen en zodoende individuele marktdeelnemers aan te zetten tot de best mogelijke, economisch haalbare milieuprestaties.

Nadere informatie:

De raadpleging kan worden ingevuld op onderstaand adres:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Nadere informatie over het beleid inzake duurzame consumptie en productie: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar