Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija aicina izteikt viedokli par to, kā ražot un patērēt ilgtspējīgāk

Briselē 2012. gada 1. februārī. Prognozes liecina, ka līdz 2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits būs sasniedzis 9 miljardus un pieprasījums pēc pārtikas, barības un šķiedrvielām pieaugs par 70 %. Lai šādā situācijā turpinātu attīstīties, valstīm nāksies daudz efektīvāk izmantot dabas resursus. Tas, kā mēs patērējam un ražojam, izšķirs, vai Eiropai izdosies šo uzdevumu izpildīt. Tāpēc Komisija plāno pārskatīt ES patēriņa un ražošanas politiku. Tā ir sākusi sabiedrisko apspriešanos, un viedokļi tiek gaidīti līdz 3. aprīlim.

Pagājušajā septembrī pieņemtais "Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā" brīdina: ja gribam arī turpmāk apmierināt savas vajadzības un saglabāt pašreizējo labklājības līmeni, uzņēmumiem būs jāražo lielāka pievienotā vērtība, ieguldot mazāk izejvielu, un patērētājiem būs jāmaina produktu un pakalpojumu patēriņa ieradumi uz ilgtspējīgākiem. Tāpēc Eiropas Komisija pārskata ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pasākumus, lai panāktu, ka šie pasākumi palīdz Eiropai efektīvāk izmantot resursus un virza to uz ilgtermiņa ilgtspēju.

Pārskatot ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politiku, Komisija organizē plašu sabiedrisko apspriešanos par rīcību četrās galvenajās jomās. Nākamo deviņu nedēļu laikā tiek gaidīti viedokļi par dažādiem variantiem, kā turpmāk veidot ietekmīgāku ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politiku. Tīmeklī publicētā apspriešanās ir daļa no plašāka iespēju vērtēšanas procesa, kura rezultāti tiks izmantoti politikas iniciatīvu sagatavošanā. Priekšlikumus plānots pieņemt līdz 2012. gada beigām.

Sabiedriskā apspriešanās ir aicinājums interesentiem paust viedokli par to, kā vislabāk pilnveidot ES ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politiku četrās jomās. Tiek gaidīti komentāri par

  • produktu dizaina, pārstrādes, atkritumu apsaimniekošanas un tamlīdzīgu jomu politiku;

  • zaļu publisko iepirkumu (kā sekmēt to, lai publiskās pārvaldes iestādes dod priekšroku ekoloģiskiem risinājumiem);

  • rīcību, kas ļaus uzlabot produktu vides rādītājus (produkta ietekmi uz vidi jeb ekoloģisko pēdu);

  • rīcību, kas ļaus uzlabot organizāciju vides rādītājus (organizācijas ekoloģisko pēdu).

Apspriešanās attiecas uz plašu ES politikas tematu loku, un dalībniekiem ir uzdoti apmēram 50 jautājumu. Aptuveni puse no tiem ir paredzēti plašai sabiedrībai, bet otra puse — noteiktām interesentu grupām, piemēram, pārvaldes iestādēm, nozares asociācijām un privātuzņēmumiem.

Pamatinformācija

Kopš 1992. gadā Māstrihtā tika parakstīts ES līgums, ilgtspējīgs patēriņš un ražošana ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem. Pamatdoma ir apmierināt mūsu patēriņa vajadzības tādā veidā, lai neatņemtu iespēju nākamajām paaudzēm apmierināt viņu patēriņa vajadzības. Līgums aicina integrēt ilgtspējas apsvērumus un mērķus visos Eiropas politikas virzienos, lai tie tādējādi palīdzētu sasniegt ekonomikas, vides un sociālās jomas mērķus.

Pirmais strukturētais un sinerģiskais pasākumu un priekšlikumu kopums produktu vides rādītāju uzlabošanai un pieprasījuma stimulēšanai pēc ilgtspējīgākām precēm bija ietverts 2008. gadā publicētajā "Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānā". Kopš rīcības plāna pieņemšanas ir veikti daudzi pasākumi, bet tagad ir vajadzīgi vērienīgāki plāni, kas ļautu samazināt patēriņa negatīvo ietekmi uz vidi un virzītu patērētājus uz resursefektīvu patēriņu.

Šobrīd ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas politiskais konteksts ir stratēģija "Eiropa 2020", kas paredz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi un patlaban ir Eiropas svarīgākā stratēģija izaugsmes un darbavietu radīšanai. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politika ir saistīta arī ar stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīvu "Resursu ziņā efektīva Eiropa", jo palīdz pārvērst resursefektivitātes politikas makrolīmeņa mērķus (atsaistīt ekonomikas izaugsmi no resursu izmantošanas un vides degradācijas) mikrolīmeņa mērķos, tādējādi liekot katram ekonomikas dalībniekam panākt labākos ekonomiski iespējamos vides rādītājus.

Papildinformācija

Aizpildīt sabiedriskās apspriešanās anketu:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Lasīt plašāku informāciju par ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politiku: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar